Login

Hydrotheek

help
Klimaatrobuust ontwerpen door beter bouwrijp maken \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
2007
Het niet goed bouwrijp en woonrijp maken is een belangrijke oorzaak van latere problemen met de waterbeheersing en met zettingen. Een onderschat probleem, dat vaak flinke schade oplevert, zowel in kwalitatieve zin als in termen van geld. Het project ...
help
Voorlopige resultaten van de slootdempingsproef te Leens [Boek]
Perdok, U.D. \ Kester, J.A. \ Sprik, J.B. \ 1968
help
Nieuwe normen voor leiding in waterstaatswerken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beijer, A.J.W. de \ 2013
Geregeld ondervinden waterkeringen schade door een haperende werking van een leiding of door het aanleggen van een nieuwe leiding. Na de dijkafschuiving bij Stein in 2004 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid geconstateerd dat onvoldoende inzicht b ...
help
Uitvoeringskader Bbk-Wbb voor waterbodems : werkwijze voor grond- en baggerverzet en saneringen binnen het natte RWS beheergebied [Boek]
Royal Haskoning \ Waterdienst \ 2009
Het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) stelt milieuhygiënische en technische voorwaarden aan de nuttige toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie ter bescherming van de (water)bodem en het oppervlaktewater. De Wet bodembescherming (Wbb) geeft regel ...
help
Onderhogen: van idee tot uitvoering : kader: stimuleringsprogramma innovatie in de infrastructuur, 17 februari 2005 [Boek]
Wichman, B.G.H.M. \ 2005
Het rapport beschrijft tevens het proces dat is doorlopen om te komen van het idee onderhogen tot daadwerkelijke uitvoering op praktijkschaal. Beschreven wordt wat onderhogen is, namelijk door het injecteren in de ondergrond het maaiveld optillen, en ...
help
Natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied in 2002 : vegetatiekundige kartering Bocht van Molkwerum, IJsselmonding I (Ramspolplaat) & Abbert II ; geomorfologische kartering Delta Schuitenbeek [Boek]
Koppejan, H. \ Kers, A.S. \ 2003
Het in 1994-1995 aangelegde natuurontwikkelingsproject ten noorden van de Bocht van Molkwerum betreft drie zandplaten boven zomerpeil (NAP +O,2m) die zijn afgedekt met grind en schelpen. De totale oppervlakte hiervan is 3,6 ha. Het pilot-project Rams ...
help
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen : elementen voor generieke en locatiespecifieke boordeling [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ cop. 2011
Het gebruik van grote hoeveelheden grond en bagger bij het herinrichten van diepe plassen kan effect hebben op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Dit geldt vooral voor het gebruik van licht verontreinigde bagger en grond. In dit rapport ...
help
Leidraad waterbodemonderzoek in het rivierengebied, algemeen kader : leidraad ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van grondverzet in Rijntakken en Maas [Boek]
Karssemeijer, P.L. \ 2007
Leidraad ten behoeve van voorbereiding en uitvoering van grondverzet binnen waterbodemprojecten in de Rijntakken en de Maas (inclusief het Julianakanaal). De Leidraad bevat een beschrijving van de wijze waarop het vooronderzoek, het bodemonderzoek, d ...
help
Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
help
Kostenbesparing bij grondwerken : de resultaten van een bedrijfsorganisatorisch onderzoek bij de aanleg van een dijk [Boek]
[1961]
Arbeidsstudies en uurcapaciteit van grondverzet.
help
Riolering in beeld : vervangingsmarkt zal op termijn toenemen \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Leij, J. van der \ 2014
Stichting Rioned heeft in 2013 op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar de staat van de riolering in Nederland. Het koepelrapport ‘Riolering in Beeld 2013’ zet de belangrijkste uitkomsten op een rij: de ins ...
help
Mogelijke hydrologische consequenties van de uitvoering van de uitbreiding van de Katerbosse plassen bij Mook [Boek]
Pomper, A.B. \ 1970
In 1969 werd een plan ontworpen tot uitbreiding van de Katerbosse plassen. Een aantal inwoners van Milsbeek, die hun grond buiten het plangebied hebben, vreesden schade aan het gewas als gevolg van grondwaterstandsverlagingen en gingen tegen het besl ...
help
Natuurontwikkelingsproject Klompenwaard [Brochure]
2002
Deze brochure geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Klompenwaard, van het ontstaan in de 17de eeuw, de eerste ingrepen tot het teruggeven van de rivierdynamiek in 2002.
help
Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? : beken vormen zichzelf \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Koenraadt, R. \ Walraven, R. \ Pastor, B. \ Kits, M. \ Winden, A. van \ 2012
Het Brabantse Waterschap Aa en Maas wil de Graafsche Raam herinrichten zodat Grave beter beschermd is tegen overstromingen en de beek een natuurlijk karakter krijgt. Tot voor kort was het de bedoeling om het bestaande profiel te vergraven en een zome ...
help
Herinrichting Groenlose Slinge : betrokkenheid bepalend \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Vreemann, G. \ 2014
Het waterschap Rijn en IJssel heeft de herinrichting van de Groenlose Slinge lokaal aanbesteed. Baks Loon- en Grondverzetbedrijf BV in Borculo verwierf het vier kilometer lange project vlakbij de eigen vestiging. Het bedrijf kreeg daarbij te maken me ...
help
Rivierverruiming grondig aangepakt : ruimte voor de rivier vereist fysieke en beleidsmatige ruimte voor grond : thema: grondmechanica en funderingstechnieken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Runia, L.T. \ Hakstege, A.L. \ 1999
De hoogwaters van 1993 en 1995 hebben geleid tot plannen voor grootschalig ingrijpen in de beddingen van de rivieren Maas en Rijn, om de kans op overstromingen te verminderen. Voor de Maas betekent dat een omvangrijke en ingrijpende rivierverruiming ...
help
Het effect van ontzanding op de wegzijging in de omgeving \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ Pruissen, F. van \ 1999
Een drietal plassen met verschillende bodemweerstand geven een verschillend kwelbeeld bij ontgronding van een van de plassen, met name de Loenderveense plas
help
Effecten van stratificatie op de waterkwaliteit in ontgrondingsplassen: spookbeeld of te 'controleren' natuurverschijnsel? [Boek]
Nijburg, J.W. \ Verhoeven, E.A.M. \ 1999
help
Aannemer Kamperkering geeft toe voor enquêtecommissie : dijkgraaf Schaap krijgt gelijk over prijsafspraken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2002
help
Unie organiseert workshop over aanbestedingenbeleid : enquêtecommissie betrekt Unie-enquête in onderzoek \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2002
Voor het bestuur van de Unie van Waterschappen is het belangrijk, dat aanbestedingen integer plaatsvindt. Daartoe organiseert zij een workshop over te hanteren regels. Dit allemaal in het kader van de bouwfraude
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.