Login

Hydrotheek

help
De Kaderrichtlijn Water doelen voor grondwater : wat is het en wat doen we ermee? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Zijp, M.C. \ 2011
Droge KRW materie? Het houdt de gemoederen in Nederland toch wel bezig. De kaderrichtlijn Water vraagt nogal wat van ons... Maar wat eigenlijk? Hoe zijn we daar in Nederland nu mee bezig? En wat komt er nog op ons af? In dit artikel is dat voor u op ...
help
NEN 5744 voor nemen van grondwatermonsters ingrijpend gewijzigd : troebelheid is bij grondwaterbemonstering het grote probleem \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Dijk, D. van \ Perebolte, H.J. \ Schulten, S. \ 2011
Eind maart is de nieuwe norm voor het nemen van grondwatermonsters verschenen : NEN 5744:2011 is het resultaat van de samenvoeging én grondige herziening van twee normen : NEN 5744:1991 voor de bepaling van metalen, anorganische verbindingen, matig-v ...
help
3D-landelijke modellering van grondwaterkwaliteit met NHI 2.2 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grift, B. van der \ Janssen, G. \ Verkaik, J. \ 2012
Deltares voerde onlangs een verkennende studie uit om de modellering van de waterkwantiteit beter te laten aansluiten op de modellering van de waterkwaliteit. Hiervoor bouwde het op basis van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium versie 2.2 (NHI ...
help
Kwetsbaarheidsstudie klasse IV - gebieden [Boek]
1989
In 1988 zijn de grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Gel- derland ingedeeld in een aantal kwetsbaarheidsklassen, waarbij de vierde klasse de minst kwetsbare is. Hiervan zijn negen gebieden aangemerkt. Haskoning onderzocht deze gebieden wat ...
help
Projectvoorstel schone bronnen, nu en in de toekomst tweede reeks knelpunten : praktijkoplossingen voor knelpunten van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater [Boek]
2006
Het project beoogt de belasting van grond- en oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In 2004 en 2005 heeft ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ een eerste reeks van 5 knelpunten (bentazon, carbendazim, isoproturon, methomyl ...
help
Zoet zout tweedaagse op Texel [Video]
STOWAvideo \ 2013
Inleidende film voor de Zoet-zout bijeenkomst op Texel op 31 mei en 1 juni 2012. Kennis voor Klimaat, het Platform zoet-zout (RWS Waterdienst) en STOWA organiseerden de bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
Natuurlijke afbraak helpt gebiedsgerichte aanpak : zelfreinigend vermogen van bodem Rotterdamse haven \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwkerk, E. van \ Ras, N. van \ Hattem, W. van \ Hartog, N. \ 2011
Bij een gebiedsgerichte aanpak van de aanwezige grondwaterverontreinigingen in de Rotterdamse haven vormt het optreden van natuurlijke afbraak (NA) een essentieel uitgangspunt. De lange reistijden die de diepe grondwaterverontreinigingen afleggen voo ...
help
Een analyse van het kwelprobleem en de daarmede samenhangende verzilting van de polderwateren in Noordoost Hunsingo [Boek]
Kouwe, J.J. \ 1969
help
Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand [Boek]
Europees Parlement \ Raad van de Europese Unie \ 2006
help
Kennis laten stromen tussen markt en onderzoek : joint industry project BioSealing \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Peters, A.J.M. \ Dinkla, I.J.T. \ Blauw, M. \ Wittebol, J.P. \ 2013
BioSealing is een technologie om lekkages in de bodem te verhelpen. Deze lekkage ontstaat wanneer waterremmende grondlagen of waterkerende constructies zijn beschadigd met als gevolg een ongewenste grondwaterstroming. In de buurt van het lek worden n ...
help
Beoordelen grootschalige bodemtoepassingen in diepe plassen : elementen voor generieke en locatiespecifieke boordeling [Boek]
Lijzen, J.P.A. \ cop. 2011
Het gebruik van grote hoeveelheden grond en bagger bij het herinrichten van diepe plassen kan effect hebben op de kwaliteit van grondwater en oppervlaktewater. Dit geldt vooral voor het gebruik van licht verontreinigde bagger en grond. In dit rapport ...
help
Geochemical and statistical interpretation of the Dutch national ground water quality monitoring network = Geochemische en statistische interpretatie van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit [Proefschrift]
Frapporti, G. \ 1994
help
Observation of salinity patterns in shallow groundwater and drainage water from agricultural land in the northern part of the Netherlands \ Irrigation and drainage [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, J. \ Jong, K. de \ 2011
Het artikel beschrijft ontwikkeling van de zoetwaterlens op landbouwpercelen aan de hand van de resultaten van geofysische metingen (CVES) en metingen aan drainafvoer op een aantal percelen in Noord-Nederland.
help
De kwaliteit van het grondwater op een diepte tussen 5 en 30 meter in Nederland in het jaar 1992 en de verandering daarvan in de periode 1984 - 1993 [Boek]
Drecht, G. van \ Reijnders, H.F.R. \ Boumans, L.J.M. \ 1996
help
Bestrijdingsmiddelen in grondwater bij drinkwaterwinningen: huidige belasting en mogelijke maatregelen [Boek]
Swartjes, F.A. \ Linden, A.M.A. van der \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2016
Bestrijdingsmiddelen worden gebruikt in de landbouw en in de openbare ruimte. Restanten daarvan kunnen via de bodem wegspoelen en op termijn het grondwater bereiken waaruit drinkwater geproduceerd wordt. De afgelopen decennia zijn er in Nederland min ...
help
Copper leaching from soils: an inventory of available data and model concepts [Boek]
Römkens, P.F.A.M. \ Bonten, L.T.C. \ Rietra, R.P.J.J. \ 2004
In this literature review, major processes controlling copper solubility and speciation in soils are discussed. Different mechanistic model concepts that are currently under development or have been applied at different scale levels are presented as ...
help
Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfills : phase 2: proposals for testing values [Boek]
Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ [2014]
Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weg lekken. Op deze man ...
help
Wat doen we met die vuile erfenis? : vervuild grondwater: nog steeds een risico : thema Onder de grond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2015
In 1979 werd de eerste grote bodemverontreiniging ontdekt. Inmiddels is het ruim 35 jaar later en nog steeds lopen veel drinkwaterwinningen het risico dat ze vervuild raken. Hoe staat het ervoor met het saneren van oude bodemverontreinigingen? En dan ...
help
Beoordeling bodem- en grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden : discussiestuk [Boek]
Swartjes, F.A. \ Wuijts, S. \ Otte, P.F. \ 2014
Uit de praktijk blijkt dat in Nederland circa 25% van de ruim 200 drinkwaterwinningen uit grondwater is beïnvloed door historische bodemverontreiniging. De beoordeling van de bronnen voor drinkwater (Drinkwaterwet) is over het algemeen beduidend stre ...
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer : de praktijk in de gemeente Coevorden [Boek]
2012
‘Naar gebiedsgericht grondwaterbeheer in de gemeente Coevorden’ is een SKB-project dat uitgevoerd is in samenwerking met de gemeente Coevorden, de provincie Drenthe, Bouwfonds, het waterschap Velt & Vecht en onder penvoering van DHV. Het project heef ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.