Login

Hydrotheek

help
Een aantekening bij het toepassen van numerieke exploratie in een gebied met begonnen grondwateronttrekking [Boek]
Stol, P.T. \ 1977
Wanneer in een gebied van onderzoek op een bepaald tijdstip kunstmatig water gaat worden onttrokken, streeft de methode na de grondwaterstanden in de, door de onttrekking, beïnvloede peilbuizen met behulp van de afgeleide regressievergelijkingen te r ...
help
Verrassende uitkomsten in stromingen. 4. Te ver doorschietende stroomlijnen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakker, M. \ 2005
Een aanvulling op drie eerdere bijdragen van Bruggeman (1998-2004) over verrassende uitkomsten. Het betreft hier de vorm van het intrekgebied van een put in een uniforme stroming, waarbij de put achter een ondoorlatende cilinder ligt
help
Wateronttrekking door diepe putten [Boek] - gewijzigd
Ernst, L.F. \ 1967
Bij een berekening van de grondwaterstandsverlaging bij wateronttrekking door diepe putten mag men de algemene hydrologische eigenschappen van het betrokken gebied niet buiten beschouwing laten, Voeding en drainage zijn vrijwel altijd van belang. Het ...
help
Tussen De Glee en Dupuit, revisited \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ 2014
In voorliggend artikel wordt onderzocht in hoeverre de door Van den Akker (2013) geintroduceerde kromme om de doorwerking te beschrijven van een stijghoogteverlaging door waterwinning op de grondwaterstand in een matig tot slecht doorlatende toplaag ...
help
Hydrologisch onderzoek naar de winningsmogelijkheden van grondwater [Boek]
Meinardi, C.R. \ Heij, G.J. \ Lanen, H.A.J. van \ 1980
help
Is de balans zoek? \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2015
De juistheid van geohydrologische conclusies van het artikel van Kees Maas "Het geval Terwisscha" is aan opmerkingen onderhevig. De strekking van het betoog wordt gegeven via hydrologische kanttekeningen. Met daarna een naschrift van de redactie (die ...
help
Flow to a well in a water table aquifer : speeding up the computation of type curves for low beta values \ Ground water : journal of the National Water Well Association [Artikel]
Gieske, A. \ 1999
help
Stochastic well capture zones in fully, leaky and randomly confined heterogeneous aquifers \ Calibration and reliability in groundwater modelling: coping with uncertainty [Hoofdstuk uit boek]
Leeuwen, M. van \ Butler, A.P. \ Tompkins, J.A. \ Stroet, C.B.M. te \ 2000
help
Over grondwaterstroomingen bij wateronttrekking door middel van putten [Proefschrift]
Glee, G.J. de \ 1930
help
Grondwateronttrekking en infiltratie te Fikkerdries [Boek]
Feddes, R.A. \ Berg, G. van den \ Ernst, L.F. \ 1977
Verzoek uitbreiding grondwaterwinning door pompstation Fikkersdries (Betuwe)
help
Enkele aspecten van de ontijzering van grondwater [Proefschrift]
Lerk, C.F. \ 1965
help
Grondwaterwinning onder het Eemien in Salland [Studentenverslag]
Silva, W. \ Vinkers, H. \ 1974
help
Invloed van grondwateronttrekking voor beregening en drinkwater op de grondwaterstand [Boek]
Ernst, L.F. \ Feddes, R.A. \ [1979]
De hoeveelheid grondwater die voor diverse doeleinden wordt onttrokken neemt voortdurend toe en heeft tot gevolg dat de grondwaterstand een daling heeft ondergaan. De grootte van deze daling is van belang voor de landbouw, omdat gewasopbrengst en gro ...
help
Wateronttrekking door diepe putten [Boek]
Ernst, L.F. \ 1966
Berekeningswijze van de grondwaterstandsverlaging bij wateronttrekking door diepe putten. Hierbij mag men de algemene hydrologische eigenschappen van het betrokken gebied niet buiten beschouwing laten. Voor een algemene beschouwing van de niet-statio ...
help
Drainage van een dik, homogeen doorlatend grondpakket door middel van diepe putten [Boek]
Ernst, L.F. \ 1970
help
Grondwatertoolbox voor vergunningverlening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kleinendorst, T. \ Oosterwijk, J. \ Talsma, M. \ Tillaart, S. van den \ 2012
Met ingang van 2009 moeten de waterschappen de vergunningen verlenen voor de onttrekking van grondwater tot 150.000 kubieke meter per jaar. Dat is een gevolg van de invoering van de Waterwet. De provincies blijven wel bevoegd gezag voor de vergunning ...
help
Tussen Dupuit en De Glee : het ontstaan van toegevoegde stijghoogte verlaging \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2013
In de afgelopen jaren heeft onder hydrologen en ecologen een tamelijk felle discussie plaatsgevonden over het fenomeen achtergrondverdroging. In deze bijdrage het ontstaan van achtergrondverlaging van de grondwaterstijghoogte te verklaren. Daarbij ve ...
help
Kwetsbaarheidsstudie klasse IV - gebieden [Boek]
1989
In 1988 zijn de grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie Gel- derland ingedeeld in een aantal kwetsbaarheidsklassen, waarbij de vierde klasse de minst kwetsbare is. Hiervan zijn negen gebieden aangemerkt. Haskoning onderzocht deze gebieden wat ...
help
Wetswijziging artikel 28 Wbb: meerwaarde of meer werk? : wat verandert er voor grondwateronttrekkingen in verontreinigd gebied? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verburg, R.B. \ Ramakers, P. \ Ouwerkerk, S. \ 2013
Per 1 februari 2013 is de wetswijziging 'lastenvermindering Wbb' (ook wel bekend als 'Aanpassingswet Wbb') in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doel om invulling te geven aan het verminderen van de administratieve en bestuurlijke lasten, ...
help
Regionaal geo-hydrologisch onderzoek bij de bepalling van de optimale grondwateronttrekking in een groot stroomgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Visscher, W. \ 1970
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.