Login

Hydrotheek

help
Bouwen met water in Haarlemmermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
2006
In de Haarlemmermeer wordt veelvuldig gesproken over anders omgaan met water, maar het blijft met uitzondering van enkele kleinschalige projecten doorgaans bij mooie woorden. In de Haarlemmermeer groeit langzaam maar zeker een heel nieuw concept dat ...
help
Verstedelijking en de invloed daarvan op lozingen en het afvalwaterbeleid : reductie van nutrienten in de Haarlemmermeer \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Terstappen, E. \ 1997
help
Een groenblauwe structuur voor deel Haarlemmermeerpolder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tilborg, H. van \ Sulman, M. \ Klein, J. \ 2011
De Haarlemmermeerpolder is ontstaan, omdat men de 'waterwolf' wilde beteugelen. Amsterdam en Haarlem werden vanuit het Haarlemmermeer met overstroming bedreigd. Om de veiligheid van deze steden te vergroten, werd het Haarlemmermeer drooggelegd. Posit ...
help
Ondergrondse waterberging kan ruimte besparen \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]
2005
Ondergrondse waterberging kan een oplossing zijn als bovengronds de ruimte voor waterberging schaars is
help
De expressie van bagger : van baggerreiniging tot park \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Vries, G. de \ Herrebout, A. \ 2006
Laag Nederland heeft te kampen met een grote hoeveelheid (verontreinigde) bagger. De huidige oplossingen voor het baggerprobleem bestaat voornamelijk uit opslaan. De auteurs komen met een landschappelijke oplossing: het aanleggen van een reinigingsla ...
help
Ondergrondse waterberging biedt kansen voor ruimtebesparing \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2005
Er is steeds meer behoefte aan bergingsruimte voor water. Ondergrondse waterberging wordt gezien als oplossing
help
De ster van Leeghwater : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2010
Dé bekwaamste waterstaatsingenieur van zijn tijd, een 'derderangs figuur' of een internationale beroemdheid? Over de 17e-eeuwse polder- en molendeskundige Jan Adrienszoon Leeghwater is veel geschreven. Wie zijn eigen mening wil vormen over de man naa ...
help
PFOS in waterbodems Schiphol II [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2012
Vervolgonderzoek uit te voeren naar PFOS (perfluor octaan sulfonaat) 18 monsters waterbodem van watergangen op Schiphol, eveneens in opdracht van Amsterdam Airport Schiphol. De resultaten van de perfluorverbindingen en droge stof bepalingen in deze 1 ...
help
Innovatief watersysteem in Westflank Haarlemmermeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Naast woningbouw in het westelijk deel van de Haarlemmermeer zal er ook een geheel nieuw watersysteem komen met een flexibel peilbeheer. Flexibel peilbeheer op een dergelijke schaal in stedelijk gebied is nog niet eerder uitgevoerd in Nederland
help
PFOS in waterbodems Schiphol [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2011
Gehalten aan perfluorverbindingen en droge stof in waterbodems. 10 monsters van watergangen op de luchthaven Schiphol
help
Urgente bouwopgave stimuleert ontwikkeling waterwonen \ Klimaat magazine : bouwstenen voor lokale duurzaamheid : beleid voor een veilige en gezonde toekomst : uitgave van het Klimaatverbond, COS Nederland en BSIK het Klimaat voor Ruimte Programma [Artikel]
2007
In eerste instantie leek het erop dat de provincies Noord- en Zuid-Holland de minister teleur moesten stellen. In het kader van de Nota Ruimte had Sybille Dekker, indertijd minister van VROM, gevraagd of, waar en hoe er 10.000 tot 20.000 woningen bui ...
help
Meten is weten en hoe te beheren : grondwatermonitoring Getsewoud \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bouma, N. \ Kuiper, E. \ Gerritsen, R. \ Klein, J. \ 2013
Met de aanleg van een drainagestelsel alleen wordt grondwateroverlast niet voorkomen. De ervaring in Getsewoud leert dat zorgvuldigheid bij ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van belang zijn en dat monitoringsresultaten kunnen worden benut om het o ...
help
Haalbaarheidstudie: regenwater opvangen en benutten op luchthaven Schiphol \ H2O online [Artikel]
Kuller, M. \ Dolman, N. \ Spiller, M. \ Vreeburg, J. \ 2014
Voor een effectieve bescherming van beschikbare (zoet)waterbronnen is het opvangen en benutten van regenwater op regionale schaal noodzakelijk, evenals het vergroten van de regionale zelfvoorzienendheid. Deze studie op het terrein van luchthaven Schi ...
help
De invloed van de invoering van gedifferentieerde peilen in de Haarlemmermmer op de kwel en het CL-gehalte van het polderwater [Boek]
Wit, K.E. \ 1975
Ten gevolge van ongelijkmatige inklinking in de Haarlemmermeer is in de loop der jaren de behoefte ontstaan aan invoering van gedifferentieerde peilen. De consequenties van de invoering van de gedifferentieerde polderpeilen zijn nader berekend ten aa ...
help
Dealing with diversity : small-scale dikes in early modern Rijnland, 17th-early 19th century \ Jaarboek ecologische geschiedenis... / Vlaamse Geschiedkundige Kring [en] Vereniging voor Ecologische Geschiedenis [Artikel]
Zeischka, S. \ 2006
Dit artikel geeft de factoren aan, die ertoe hebben bijgedragen dat lokale waterschappen verschillend reageerden op dezelfde omstandigheden. Toegespitst op de ligging van enkele polders ten opzichte van het Haarlemmermeer en het Brasemermeer. Het bet ...
help
Zout in beeld gebracht \ H2O online [Artikel]
Witteveen, S. \ Reitsma, J.J. \ Dik, P. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlaktewatersysteem door brakke kwel. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging wordt deze verzilting in de toekomst sterker. Dat kan problemen geven in sectoren die afhankelijk zijn ...
help
Verzilting Haarlemmermeer met model goed te voorspellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Witteveen, S. \ Dik, P. \ Broersma, L. \ Reitsma, J.J. \ 2014
In de Haarlemmermeerpolder is sprake van verzilting van het oppervlkatewatersysteem door brakke kwel. Deze verzilting zal, onder invloed van zeespiegelstijging, sterker worden. Grontmij onderzocht of en hoe chlorideconcentraties in het oppervlaktewat ...
help
Gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk voor waterveiligheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Spijkers, M. \ Zeeberg, J. \ Graaf, J. de \ Stoop, J. \ 2009
Op het gebied van waterveiligheid wordt veelal ‘groot’ gedacht met provincie-overschrijdende primaire dijkringen en potentiële miljardenschades bij doorbraak. De dagelijkse zorg voor waterveiligheid betreft ook de zorg voor regionale keringen. De wat ...
help
Lokaliseren van zoute wellen in de Haarlemmermeerpolder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goudriaan, R. \ Louw, P. de \ Kramer, M. \ 2011
Uit uitgebreid onderzoek in Polder de Noordplas is gebleken dat wellen voor meer dan 60 procent bijdragen aan de verzilting van het oppervlaktewater. Wellen zijn pijpvormige gaten in de Holocene deklaag waardoorheen water en soms ook zand vanuit het ...
help
Waterberging onder het maaiveld \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2005
Waterberging hoeft niet plaats te vinden in rivieren, vaarten of plassen. Het is mogelijk om water ondergronds op te slaan. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit in de Haarlemmermeer een reële mogelijkheid is
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.