Login

Hydrotheek

help
Andere mogelijkheden voor het Besluit beheer Haringvlietsluizen : een verkennende studie naar verbetering van de vismigratie tussen de Noordzee en het Rijn- en Maasstroomgebied bij het intrekken van het Kierbesluit [Boek]
Wit, J.A.W. de \ 2011
Naar aanleiding van het kabinetsvoornemen om het Kierbesluit in te trekken heeft Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om te verkennen welke andere mogelijkheden er zijn om alsnog te voldoen aan de internationale afspraken over vismigratie. Ondanks he ...
help
Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding [Boek]
Steenbergen, J. \ 2004
In opdracht van het RIKZ is een literatuurstudie uitgevoerd naar de ecologische respons van een ecosysteem in een zoet-zout overgang bij sterk wisselende zoutgehalten en bij een gepulseerde afvoer. Hierbij is alleen gekeken naar de benthische leefgem ...
help
Open Haringvliet levert geld op \ Nieuwsbrief Milieu en economie [Artikel]
Groot, R.S. de \ Boehnke-Henrichs, A. \ 2011
Wanneer het Haringvliet een open verbinding krijgt met de Noordzee, levert dat naar verwachting jaarlijks minimaal 500 miljoen euro aan monetaire baten op door betere transportmogelijkheden, recreatie, toename van biodiversiteit, verhoogde opname van ...
help
Kansen voor zoetwatergetijdennatuur bij inrichting oeverlanden : tussenrapportage 2001 [Boek]
Coops, H. \ 2002
De Ecologische Hoofdstructuur geeft een bijzondere positie aan de Rijn-Maas monding. Een belangrijke doelstelling voor ecologisch herstel is vooral gelegen in de (her)ontwikkeling van zoetwatergetijdengebieden met de daarbij behorende natuur.
help
Bescherming van gorzen door vooroeververdedigingen in het Haringvliet [Brochure]
2007
Aan het Haringvliet (Overflakkee) komen belangrijke en waardevolle natuurgebieden voor. Hier gedijen vele bijzondere planten en dieren. Vooral de oevergebieden (gorzen) zijn belangrijk. Rijkswaterstaat schept voorwaarden om deze natuur te beschermen. ...
help
Zoetwatergetijdennatuur heeft getij nodig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Haye, M. de la \ Rooij, S. van \ Baars, L. \ 2015
Herstel van zoetwatergetijdennatuur is een belangrijke doelstelling van de overheid. Om aan te tonen of de geplande maatregelen opleveren wat er van verwacht wordt, heeft Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat de laatste vier jaar (2010-2014) monit ...
help
Water managers' boundary judgements and adaptive water governance : an analysis of the Dutch Haringvliet sluices case \ Water resources management : an international journal [Artikel]
Meerkerk, I. van \ Buuren, A. van \ Edelenbosch, J. \ 2013
An in-depth case study analysis of an attempt to adjust the management of the water regime in the south-west Delta of the Netherlands is provided in order to reconstruct the water managers’ boundary judgments and their impact upon governance strategi ...
help
Winterintrek van rivierprik bij Kornwerderzand en het Haringvliet najaar 2012 [Boek]
Griffioen, A.B. \ Kuijs, E. \ 2013
Met fuikvangsten is op de twee locaties de intrek van rivierprik vastgesteld en uitgedrukt in vangsten per fuiketmaal. Op beide locaties is gebleken dat de maand december grotere vangsten heeft opgeleverd dan de maanden september – november. Aanvulle ...
help
www.haringvliet.nl : informatie over de uitvoering maatregelen van het Kierbesluit [Website]
2013-
Het Kierbesluit betekent dat de Haringvlietsluizen ‘op een kier worden gezet' als de waterstand op het Haringvliet lager is dan op zee. Dat is belangrijk voor de internationale vismigratie. Op deze manier kunnen trekvissen waar onder zalm en zeeforel ...
help
Balance Island : hoogwaardige natuurontwikkeling door kunstmatig eiland \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Rooij, S. van \ 2013
Door de afsluiting van de 5 km lange Haringvlietdam ontstond in 1971 het Haringvlietmeer. In 2011 besloot de overheid het getij gedeeltelijk terug te laten keren (het Kierbesluit). Dit besluit gaf problemen door het binnendringen van zout water. Gron ...
help
De uittrekmogelijkheden voor schieraal via de haringvlietsluizen [Boek]
Winter, H.V. \ Bierman, S.M. \ 2010
Schieraal die vanuit het Haringvliet naar zee wil trekken wordt potentieel belemmerd door de Haringvlietdam, omdat de spuisluizen in deze dam slechts gedurende een deel van de tijd open staan en alleen dan vrije migratie naar zee toestaan. In opdrach ...
help
Interimrapportage evaluatie oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken [Boek]
1988
In 1984 en 1985 zijn langs de Korendijkse en Beninger Slikken oeververdedigingen aangelegd met het doel de sinds de afsluiting van het Haringvliet optredende erosie van de buitendijkse gebieden te stoppen. De verdedigingen zijn op verschillende wijze ...
help
Evaluatie natuurvriendelijke oeverconstructies Biesbosch [Boek]
Boks, G. \ 1998
Na de afsluiting van het Haringvliet is in de Biesbosch een meer stagnant waterpeil ontstaan. Dit is een belangrijke oorzaak dat de oevers in de Biesbosch afkalven. In sommige gevallen is het gewenst om dit proces te stoppen door het aanbrengen van e ...
help
Ruimte voor estuariene ecotopen : ecotopenverdeling in het Haringvliet-estuarium bij verschillende alternatieven voor het beheer van de Haringvlietsluizen [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Lofvers, E. \ Paalvast, P. \ Posthoorn, R. \ 1997
help
Snoekbaars op de hielen gevolgd : migratieonderzoek snoekbaars levert opzienbarende resultaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aarts, T. \ Breukelaar, A. \ Spierts, I. \ 2008
Om meer inzichtt te krijgen in de verspreiding van snoekbaars in de benedenrivieren verricht Sportvisserij Nederland in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek naar het migratiegedrag van deze vis. De eerste resultaten zijn opzienbarend. Deze late ...
help
De Atlantische steur : een nieuwe kans in Europa en Nederland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Houben, B. \ Reiniers, K. \ 2014
Ondanks zijn imposante uiterlijk is de Atlantische steur (Acipenser sturio) bij het grote publiek niet bekend. Slechts weinig mensen weten dat deze enorme zoetwatervis met een maximumlengte van 3,5 meter tot honderd jaar geleden bijna alle grote rivi ...
help
Bioaccumulatie in schelpdieren t.b.v. nader onderzoek Haringvliet [Boek]
Hoek van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
In 2008 is een beperkt Nader Onderzoek uitgevoerd m.b.t. de waterbodem van het Haringvliet met als doel een beslissing te kunnen ondersteunen of de waterbodem gesaneerd moet worden. Onderdeel van dit onderzoek is het inschatten van de ecologische ris ...
help
Korendijkse Slikken: Ontwikkeling van de vegetatie 1980-2009 [Boek]
Coops, H. \ 2009
Na de uitvoering van de grootschalige waterwerken in het noordelijk deel van het Deltagebied zijn landschap en vegetatie van de buitendijkse gebieden sterk veranderd als gevolg van het vrijwel geheel verdwijnen van de getijdeninvloed. De buitendijkse ...
help
Kansen voor zoetwatergetijden natuur bij inrichting oeverlanden : tussenrapportage 2003 [Boek]
Oosterbaan, J. \ 2003
In de Rijn -Maas monding zij n versch i llende natu urontwi kkelin gsprojecten uitgevoerd of in uitvoering, Een belangrijke doelstelling hierbij is het herstel van de kenmerkende natuur van het zoetwatergetijdengebied. ln het project " Kansen voor zo ...
help
Biezen vogel vrij : de invloed van vogelvraat op grote oppervlakte nieuw aangeplante helofyten en het voorkomen hiervan door middel van uitrasteren [Boek]
1998
In de afgelopen tientallen jaren is een sterke achteruitgang van begroeiingen met helofyten in het benedenrivierengebied geconstateerd. Deze is in sterke mate bepaald door hydrologische veranderingen: ingrepen in het waterregiem (afsluiting Haringvli ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.