Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrobiologisch onderzoek Amstelmeerboezem [Boek]
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland \ [1984]
Het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en Westfriesland heeft onderzoek verricht naar de huidige situatie van het Amstelmeer. Dit onderzoek had betrekking op zuurstofhuishouding, eutrofiëring (algen en planten), faecale ver ...
help
Kroosonderzoek : literatuuronderzoek en inventarisatie van kroos binnen Rijnland [Studentenverslag]
Klink, F.J. \ 1984
help
Ecologische normen waterbeheer [Boek]
Gezondheidsraad \ 1984-1989
help
De hydrobiologische toestand van het Laarder Wasmerencomplex in de periode april 1980 - april 1981 [Boek]
Scheepmaker, W.M. \ 1984
help
Hydrobiologische waarnemingen in een bosvijver : CRM-reservaat landgoed Broekhuizen, Leersum [Boek]
Leentvaar, P. \ 1984
help
Handleiding voor hydrobiologische milieu - inventarisatie : eindverslag Interprovinciale Ambtelijke Werkgroep Milieu-inventarisatie, Subwerkgroep Hydrobiologie [Boek]
Hammen, H. van der \ Claassen, T.H.L. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1984
Deze publicatie bevat tevens: Een bibliografie van publicaties voor de determinatie van aquatische organismen (HH Tolkamp, 1984)
help
Verzuring door atmosferische depositie - Oppervlaktewater en hydrobiologie : effecten van verzuring op het oppervlaktewater en de daarin levende planten en dieren [Boek]
Higler, L.W.G. \ Ministerie van Landbouw en Visserij \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1984
Eerste inventarisatie zure regen, n.a.v. motie Tweede Kamer
help
Verzuring door atmosferische depositie - Evaluatierapport [Boek]
Manuel, A.R. \ Ministerie van Landbouw en Visserij \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1984
Eerste inventarisatie zure regen, n.a.v. motie Tweede Kamer, februari 1983. Het betreft de invloed van zure atmosferische depositie (zure regen) op de bodem. Hierbij zijn naast de effekten op bodem en grondwater tevens effekten op de vegetatie, het o ...
help
Het Veluwse bekenboekje [Boek] - 3e herz. dr.
Oosterloo, W. \ 1984
De inventarisatie van de levensgemeenschappen in de Veluwse sprengen en beken krijgt pas de laatste jaren meer aandacht. Er moet nog veel werk gedaan worden om een diepgaand inzicht te krijgen in de natuurwetenschappelijke waarde van de Veluwse spren ...
help
Fytoplanktononderzoek in het kanalensysteem van de Mariapeel, juni 1979 - jan. 1980 [Studentenverslag]
Joosten, J.H.J. \ Klink, A.G. \ 1984
Het doel van dit onderzoek was aan de hand van fytoplanktonwaarnemingen na te gaan of de ingrepen geleid hebben tot het scheppen van een langgerekte eutroofoligotroof-gradiënt. Het bestaan van een dergelijke gradiënt zou van betekenis zijn voor het b ...
help
De aanduiding van milieufactoren in enkele Nederlandse watertypen door middel van diatomeeencombinaties [Boek]
Vries, B.J. de \ 1984
Het onderzoek bestaat uit een biologische typologie van een aantal niet-rechtstreeks door afvalwater beïnvloede binnenwateren.
help
Biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal : rapport over het jaar 1983 [Boek]
Moller Pillot, H.K.M. \ 1984
De verbreding van de Brabantse kanalen heeft nog al wat negatieve consequenties voor natuur en landschap. In verband hiermee heeft Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant besloten om te onderzoeken in hoeverre door de aanleg van ondiepe oeverstroken c ...
help
Application of derivative spectroscopy in bioassays estimating algal available phosphate in lake sediments \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Bruning, C. \ Klapwijk, S.P. \ 1984
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.