Login

Hydrotheek

help
Hydrobiologisch onderzoek van Waterland [Boek]
Noord-Holland. Provinciale Waterstaat \ 1980
In het toekomstige landschapspark Waterland is een inventariserend onderzoek verricht naar het fytoplankton, het zoöplankton en de macrofauna van diverse watertypen. Dit onderzoek is van belang in verband met de eisen die aan het natuurwetenschappeli ...
help
Verspreiding en ecologie van desmidiaceeën rond Valkenswaard, ook in histories verband [Boek]
Kwakkestein, R. \ 1980
De vennen op de Malpieheide staan bekend om hun grote betekenis in vegetatiekundig opzicht. In de gemeente Valkenswaard maakt zich al jaren zorgen om het dichtgroeien van vennen. Men heeft het R.I.N. om advies gevraagd welke middelen ter beschikking ...
help
Hydrologische en hydrobiologische kanttekeningen bij het voorontwerp van de ruilverkaveling Twello : discussienota [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1980
Het object van het verrichte hydrobiologisch onderzoek was de de macrofauna d.w.z. de met het blote oog zichtbare waterdieren. Er werd alleen onderzoek verricht in stilstaande wateren, waarbij de nadruk viel op 's zomers droogvallende milieus zoals b ...
help
De macrofauna in een aantal droogvallende- en permanente stilstaande wateren in het ruilverkavelingsgebied Brummen-Voorst : een analyse van de effecten op het natuurlijk milieu van de in voorbereiding zijnde ruilverkaveling Brummen-Voorst met behulp van een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1980
help
De Spreng van Geurts (gemeente Apeldoorn, Ugchelen) : een hydrobiologische verkenning als achtergrond voor het te voeren beheer [Boek]
Klink, A.G. \ 1980
In dit verslag is een inventarisatie aanwezig van de makrofauna, die is aangetroffen op bovengenoemde trajekten, alsmede zijn bevindingen t.a.v. de biologische waarde van het gebied, terwijl tevens een gedeelte van het verslag is besteed aan het beli ...
help
Typologie van wateren in het stroomgebied van de Overijsselse Vecht : baggeren en andere beheersadviezen [Boek]
Koe, T. de \ Hart, I. 't \ Schenk, K. \ 1980
help
Oecologische visie Randmeren : advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad [Boek]
Bick, H. \ Schaik, A.W.J. van \ 1980
Advies Natuurbeschermingsraad
help
Hydrobiologische inventarisatie van de macrofauna in de Bovenkerkerpolder en de Wijkermeerpolder : een onderzoek naar de mogelijkheden voor het betrekken van macrofauna binnen een milieu-onderzoek [Boek]
Fraiture, R.M.M. de \ Reijer, A.W.J. de \ [ca. 1980]
help
Twente : ecologische aspecten van geprojecteerde spaarbekkens [Boek]
Eijsink, J.G.H.M. \ Reimerink, H.G.A. \ Colaris, W.J.J. \ 1980
De doelstelling van het onderhavige vergelijkende onderzoek is het inventariseren, karteren en interpreteren van het natuurlijke milieu van vier locaties en hun aangrenzende gebieden. Op grond van deze ecologische kennis wordt een bijdrage geleverd a ...
help
Makrofaunaonderzoek van bronnen en beken in Swalmen : kwaliteit, typologie van bronnen, bedreigingen en beheersadviezen [Boek]
Geraedts, W.H.J.M. \ 1980
help
De numerieke verwerking van macrofauna-gegevens uit de Mariapeel (L.) over de jaren 1976, 1977 en 1978 : mogelijkheden voor verder onderzoek [Boek]
Evers, R.H.J. \ 1980
Dit is een verslag over Clusteranalyse, of, om precieser te zijn, een poging om te komen tot een bruikbare numerieke classificatie van watertypen in het CRM-reservaat 'de Mariapeel' (L), aan de hand van samenstellingen van aquatische-(benthische ) le ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.