Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrobiologisch onderzoek van het Pluismeer en het Leersumse Veld : october 1973-mei 1974 [Studentenverslag]
Hahne, G.H.J. \ [ca. 1977]
Dit rapport is een verslag van een zesmaands doktoraalonderwerp Natuurbehoud en -beheer. Het beschrijft een hydrobiologisch onderzoek van twee Utrechtse vennen.
help
Karakterisering van periodiek droogvallende beekjes in het stoomgebied van de Lunterse Beek aan de hand van de makrofauna : aanzet tot beheer [Studentenverslag]
Latour, P.J.M. \ 1985
In het kader van een 6-maands doktoraalvak Natuurbeheer is onderzoek verricht naar de makrofauna van periodiek droogvallende beken in het stroomgebied van de Lunterse Beek.
help
Fytoplanktononderzoek in het kanalensysteem van de Mariapeel, juni 1979 - jan. 1980 [Studentenverslag]
Joosten, J.H.J. \ Klink, A.G. \ 1984
Het doel van dit onderzoek was aan de hand van fytoplanktonwaarnemingen na te gaan of de ingrepen geleid hebben tot het scheppen van een langgerekte eutroofoligotroof-gradiënt. Het bestaan van een dergelijke gradiënt zou van betekenis zijn voor het b ...
help
Hydrobiologisch onderzoek van het staatsnatuurreservaat "De Hel" bij Veenendaal [Boek]
Munneke, B.R. \ 1971
Het zwaartepunt van de onderzoekingen ligt op het vaststellen van de eventuele gevolgen van de lozing van ongezuiverd afvalwater van een nertsvoederfabriek. Hiertoe werden enkele chemische bepalingen verricht en werd de samenstelling van het plankton ...
help
De hydrobiologische kwaliteitsbeoordeling van de beken in de zuidelijke Achterhoek op basis van makrofauna-onderzoek [Boek]
Tolkamp, H.H. \ 1975
Hydrobiologisch onderzoek van de Achterhoekse beken.
help
Onderzoek naar de mogelijkheid van verbetering van de esthetische waarde van de siervijvers op het campusterrein van de Technische Hogeschool Twente [Boek]
Bovee - Meijn, N.P. \ 1969
Doel van dit onderzoek is de mogelijkheden na te gaan van een verbetering van de hydrobiologische toestand van het vijverwater, zodanig dat de doorstroming niet wordt belemmerd en de esthetische waarde wordt verhoogd. De opzet van het onderzoek is, a ...
help
Verslag van een fysisch-chemisch en hydrobiologisch onderzoek naar de invloed van de vuilstort in de Hollands-Ankeveense Polder op de kwaliteit van het omringende oppervlaktewater [Boek]
Landman, J.E.F. \ Jol, C. \ 1977
In dit verslag zal eerst een schets worden gegeven van de problematiek rond de vuilstort aan de Loodijk (hoofdstuk 2). Vervolgens zullen enkele in het verleden uitgevoerde onderzoeken naar de kwaliteit van het oppervlaktewater worden besproken. In ho ...
help
Makrofauna krabbescheerverlanding in de winter : onderzoek naar de aanwezigheid van makro-organismen tussen het bodemmateriaal van een krabbescheerverlanding in winter en voorjaar januari - juli 1972 [Boek]
Kuiper, J. \ 1972
Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kennis van aquatische ecosystemen in het algemeen en in het bijzonder van een verlandingssituatie.
help
Bronnen en beken in het boven-Geuldal : onderzoek naar de biologische en fysisch-chemische kwaliteit en mogelijkheden voor het beheer van de bronnen van de Cottesserbeek, de Berversbergbeek, de Belletbeek, de Terzieterbeer en de Noor [Boek]
Boer, J. de \ 1983
In het meest zuidelijk gelegen deel van het Geul-dal vormen de verschillende zijbeken met hun vele bronnen een opvallend onderdeel van het landschap. In dit onderzoek zijn van 4 van deze zijbeken en van de Noor de talloze bronnen nauwkeurig in kaart ...
help
De numerieke verwerking van macrofauna-gegevens uit de Mariapeel (L.) over de jaren 1976, 1977 en 1978 : mogelijkheden voor verder onderzoek [Boek]
Evers, R.H.J. \ 1980
Dit is een verslag over Clusteranalyse, of, om precieser te zijn, een poging om te komen tot een bruikbare numerieke classificatie van watertypen in het CRM-reservaat 'de Mariapeel' (L), aan de hand van samenstellingen van aquatische-(benthische ) le ...
help
Onderzoek naar de verspreiding van Asellus aquaticus en Proasellus merdianus in het gebied van de grote rivieren [Boek]
Maaskant, W. \ 1976
Resultaten van een 6-maands hydrobiologisch onderzoek voor de vakgroep natuurbehoud en natuurbeheer. Het onderzoek vond plaats in de periode april 1975 tot februari 1976. In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de verspreiding van de twee soorten in het ...
help
Hydrobiologisch onderzoek van het Alkmaardermeer in 1972 [Boek]
Blauw, T. \ Meijer, J. \ 1974
Op verzoek van de Provinciale Waterstaat van Noord-Holland werd in 1972 een hydrobiologisch onderzoek uitgevoerd van het Alkmaardermeer. Aanleiding tot dit verzoek was het ontbreken van voldoende gegevens over de biologische gevolgen die bodemverlagi ...
help
Bezinkingsplankton van de Biesbosch 1971 : een onderzoek naar de invloed van olieverontreiniging op het bezinkingsplankton van de Biesbosch [Boek]
Jonge, K.J. de \ 1972
Dit hydrobiologisch onderzoek bestond uit de bepaling van de samenstelling van het net- en bezinkingsplankton. Daartoe werden van maart tot december 1971 één maal per twee weken plankton- en watermonsters genomen op vier plaatsen in het door de olie ...
help
Macrofaunagemeenschappen in kanaalbeken [Studentenverslag]
Latour, P. \ 1983
Het doel van dit onderzoek is: "Het ontwikkelen van een globaal referentiekader, dat als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en van een normstelling in relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties en typen opp ...
help
Hydrobiologisch onderzoek van het Laarder Wasmeercomplex, het Pluismeer en het Hilversums Wasmeer [Boek]
Beltman, B.G.H.J. \ 1971
Gedurende de periode April - September 1971 werd door de auteur een hydrobiologisch onderzoek verricht aan het Laarder Wasmeer met aanliggende vijvers. Het complex van plassen ligt in de gemeenten Laren en Hilversum. Op het Laarder Wasmeer wordt name ...
help
Biologische kwaliteitsbepaling van het oppervlaktewater in het Loobeekdal bij Venray [Boek]
Bruijckere, F.L.G. de \ 1978
Het doel van het hydrobiologisch onderzoek van de waterlopen in het Loobeekdal is meerledig en kan als volgt worden omschreven: a. Het komen tot een beoordeling van de waterkwaliteit van de waterlopen in het Loobeekdal op grond van de in het water le ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.