Login

Hydrotheek

help
DigiSpectie van waterkeringen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Korsman, H. \ 2007
Bijna heel Hollands Noorderkwartier ligt onder zeeniveau. De bijna 300 km primaire waterkering wordt dagelijks in de gaten gehouden, maar jaarlijks neemt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de toestand op van alle waterkeringen. Tijdens de dij ...
help
Verborgen kennis over be- en ontluchters \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kooij, K. \ 2014
Veel kennis over be- en ontluchters zit in de markt en in ervaringen van gebruikers. Om die vaak verborgen informatie ten volle te kunnen benutten moet er meer samengewerkt worden. Kennisuitwisseling is essentieel. Daarnaast is er behoefte aan een ge ...
help
IDsW objectencatalogus : onderzoek naar de toepasbaarheid van een semantisch datamodel als overkoepelende Aquo standaard [Boek]
Verhelst, E. \ Bulens, J.D. \ Ligtenberg, A. \ Hoek, S.B. \ 2010
Op internet worden semantische technieken gebruikt om data op een betekenisvolle manier te ontsluiten. Deze technieken zijn in dit onderzoek gebruikt om vast te stellen of zij een bijdrage kunnen leveren aan de standaardisering van gegevens die worde ...
help
Visiedocument : informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing met een netcentrische werkwijze [Boek]
Reitsma, R. \ Kolen, B. \ Terpstra, T. \ 2011
In dit visiedocument wordt u geïnformeerd over recente ontwikkelingen in de gedachtevorming over de informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing inbegrepen de relatie met RWS en de veiligheidsregio's. Met de netcentrische werkwijze, d ...
help
Waarde van informatie voor rioolvervangingsbeslissingen \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2014
Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is deels gebaseerd op intuïtie zonder expliciete argumentatie. Hierdoor vermindert de transparantie en reproduceerbaarheid van het besluitproces. Het is onbekend hoe rioleringsbeheerders verschillende informatie ...
help
Standaard voor naamgeving codering en symbolen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schyns, P. \ 2007
In november 2003 stelde het managementteam van Waterschap Veluwe de standaard voor codering en symbolen vast. De Standaard NCS (Naam Code Symbool) heeft als doel om de interne gegevensuitwisseling te verbeteren. Gegevensuitwisseling in de breedste zi ...
help
Onzekere hydrologische modelresultaten : bedreigend of gewenste informatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ Klopstra, D. \ Talsma, M.J.G. \ 2009
Voor de beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering in het regionale waterbeheer vormen uitkomsten van hydrologische modellen een belangrijke bouwsteen. Hydrologische modellen, hoe geavanceerd ook, beschrijven de hydrologische systeemwerking op ee ...
help
Waterschaps informatie architectuur : business architectuur [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2005
WIA is de afkorting van Waterschaps Informatie Architectuur. Met de WIA kunnen waterschappen hun informatiehuishouding volgens een bepaald concept en efficiënter vorm geven. In de eerste fase van de WIA is een zogeheten Business Architectuur opgestel ...
help
Intuïtie en informatie in besluitvorming voor rioleringsbeheer \ WT-afvalwater [Artikel]
Riel, W. van \ Langeveld, J. \ Herder, P. \ Clemens, F. \ 2013
Passend rioleringsbeheer is nodig om voldoende dienstlevering te balanceren met investeringskosten. Besluitvorming binnen rioleringsbeheer kan echter bemoeilijkt worden door gebrek aan data en interacties met verschillende actoren. Deze beperkingen z ...
help
UF2010P06 theme 2 ICT [Video]
STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Kirk Martinez ( University of Southampton's Electronics and computer sciences department, UK) met 'Sensor networks and the semantic web' op de Joint UrbanFlood & SSG4Env International Workshop in Amsterdam in november 2010.
help
Verschillen in schaalniveaus: combineren kun je leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Janssen, J. \ Bochev-Van der Burgh, L. \ 2007
Om de bruikbaarheid van computermodellen voor waterbeheersvraagstukken te vergroten, is het vaak nodig om informatie van velerlei aard te combineren. Door verschillen in tijd- en ruimteschaal en abstractieniveau kunnen problemen ontstaan. Het overbru ...
help
Waterinformatie delen via open portals \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lobbrecht, A. \ Kolic, S. \ Harkel, M. ten \ Andel, S.J. van \ 2012
Een consortium van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten heeft ruim drie jaar gewerkt aan een generieke aanpak om milieu-informatie op een slimme manier te delen met professionals, met belangengroepen en het algemene publiek. Het Europe ...
help
Position paper on the potential and scope of collaboration between IBM - Big Green Innovations and the climate and water communities [Boek]
Loon, A. van \ Lanen, H. van \ Vellinga, P. \ 2007
A major concern for companies and governments is the robustness of their activities and investments in view of a changing climate. The water sector is in need of technological innovations to be able to cope with the effects of changing climate on the ...
help
Kennismanagement voor waterschapsbrede informatiesystemen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, J. de \ Loos, S. \ Peters, A. \ Bemmel, F. van \ 2008
Binnen een waterschap zijn doorgaans verschillende systemen aanwezig voor het beheer van meetgegevens. Deze systemen hebben specifieke taken: een telemetriesysteem voor het operationele beheer van het watersysteem, een systeem voor de langetermijnops ...
help
Procesdatamanagementsysteem hulpmiddel voor betrouwbaardere rapportages van zuiveringsinstallaties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knol, E. \ Appeldoorn, K. \ Kempen, R. van \ 2008
Vanaf 1 januari 2008 werkt Delfluent Services met een procesdatamanagementsysteem. Het is gericht op kwaliteitsborging van de procesdata van de waterzuivering. Het systeem is ontwikkeld door het Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services en K ...
help
Informatiestromen in het waterbedrijf beheersen met ERP : de rol van de werknemer blijft belangrijk [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Timmer, F. \ 2000
Aandachtspunten en tips voor de implementatie van een ERP-systeem bij waterbedrijven. ERP staat voor Enterprise Resource Planning, oftewel zoiets als een bedrijfsbreed informatiesysteem, inclusief projectplanning, financiële administratie, urenverant ...
help
Een procesbeschrijving voor het afleiden van de ecologische doelstellingen : maatlatten voor de Maasregio \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Beekman, J. \ Malta, E. \ Visser, M. \ 2007
De auteurs schetsen in dit artikel de werkwijze voor het opstellen van de ecologische doelen in de Maasregio. Hiermee laten zij waterschapsbestuurders en collega's die inhoudelijk met de maatlatten bezig zijn zien dat de maatlatten goed zelf opgestel ...
help
Laptop vervangt potlood en schrijfblok aan de dijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2009
Waterschappen experimenteren met het digitaal vastleggen van onvolkomenheden aan (primaire) dijken en (regionale) boezemkaden als onderdeel van het beheer en onderhoud aan waterkeringen. Digispectie heet deze nieuwe vorm van inspectiegegevens registr ...
help
Themadag Drones en Inspectie 2014 [Video]
STOWAvideo \ 2014
Op 11 juni 2014 organiseerden STOWA en Rijkswaterstaat een themadag over het gebruik van onbemande vliegende platformen - kortweg UAV's of drones - bij de visuele inspectie van waterkeringen. Wat is er mogelijk? Wat kan er? Wat mag er? Welke wensen e ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.