Login

Hydrotheek

help
"Nederlandse waterbouwkunde droogt snel op" : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Nederland heeft hard een nieuw Deltaplan nodig. De waterbouwkundige kennis is aan erosie onderhevig en dreigt te verdwijnen. Dit is de visie van Sybe Schaap (Unie van Waterschappen), die hij ventileerde bij het 10 jarig bestaan van de Maeslantkering
help
Onderhoudskosten minimaliseren door kennis : 100.000 storingsmeldingen drukriolering per jaar [dossier: afvalwater en riolering] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Teunissen, H. \ 2007
Bij de verantwoordelijke mensen ontbreekt dikwijls de nodige achtergrondkennis voor het plegen van onderhoud aan het gemeentelijke drukrioleringssysteem. Gewezen wordt op het feit dat het op peil brengen en het op peil houden van kennis over rioolpom ...
help
De kracht van de complementariteit : uitwisselen expertise : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, A. van den \ 2014
De waterschappen staan voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende vergrijzing in de eigen organisaties. Welke expertise heeft Dienst Landelijk Gebied te bieden in het zicht van de naderende opdeling van deze Rijksdienst?
help
Eric Oosterom, projectleider benchmark Rioleringszorg: "De riolering in Nederland is op orde" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
In de waterketen is de riolering het meest complexe onderdeel. De drinkwatervoorziening en de afvalwaterzuivering hebben beide een eenduidige doelstelling: water afleveren van een vastgelegde kwaliteit. De riolering daarentegen moet in staat zijn om ...
help
Rioleringszorg in eigen hand: maatwerk in samenwerking \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Noorden, A. van \ Houmes, R. \ 2009
De rioleringszorg vraagt steeds meer aandacht en inzet van gemeenten. Om alle ontwikkelingen en de groeiende complexiteit van de rioleringszorg het hoofd te kunnen bieden, zijn kwalitatief goede rioleringsplannen van doorslaggevend belang. Tegelijker ...
help
Vakantiecursus 2012 : water NL naar de Top exelleren in tijden van bezuiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kreuk, M. de \ Halem, D. van \ Rietveld, L. \ 2012
'Water NL naar TOP, excelleren in tijden van bezuiniging' zo luidde het thema van de Vakantiecursus Drinkwater op 13 januari 2012. Volgens de organisatoren van deze jaarlijkse stand van zaken annex nieuwjaarsreceptie voor de Nederlandse watersector i ...
help
Unie-voorzitter Peter Glas over rol STOWA in nieuwe strategienota: tussen kennis en beleid mag het af en toe best eeen beetje schuren \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Hij is naar eigen zeggen een groot fan van STOWA. Niet verwonderlijk voor iemand, die bijna twintig jaar verbonden was aan het onderzoeksinstituut WL Delft Hydraulics (tegenwoordig Deltares) en zijn sporen in het toegepast wateronderzoek ruimschoots ...
help
Nederland: zeespiegel, bodemdaling en watermanagement \ NGV-geonieuws / Nederlandse Geologische Vereniging [Artikel]
Klompmaker, A. \ 2009
Nederland en water: een eeuwenoud gevecht. Tijdens de overstromingen van 1953 in Zuidwest-Nederland en van de Maas en rivierengebied in de jaren negentig won het water. Tijdelijk. In de periode erna en ertussen bouwde Nederland aan verdedigingswerken ...
help
130620 P03 Henk van Hemert [Video]
Hemert, H. van \ STOWAvideo \ 2013
Presentatie als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem op donderdag 20 juni 2013. In deze presentatie van Henk van Hemert (STOWA) 'ORK-II: groen -> blauw' wordt kort ...
help
Kennis leidt tot winst : waterketen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Palsma, B. \ Langeveld, J. \ Velde, R. van der \ 2014
De visitatiecommissie Waterketen zorgt sinds haar aantreden zomer 2013 voor een stevige focus op samenwerking in de waterketen. Samenwerking wordt gezien als hèt middel om vooruitgang te boeken op de 3 K's: Kosten, Kwaliteit en Kwetsbaarheid. De vier ...
help
Nieuwe kennis nodig voor aanpak extreme buien? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Regen: het kwam eind juli 2014 ineens met bakken uit de hemel. Hele grote bakken, in heel korte tijd. Enkele waterschappen moesten alle zeilen bijzetten om de schade door wateroverlast binnen de perken te houden. Ook in oktober 2013 had een deel van ...
help
Hoe lang blijft het goed gaan bij Rijkswaterstaat? : minister slaat alarm over weglekkende expertise : thema ICT \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oerlemans, H. \ 2014
Geen klokkenluider, nee, minister Schultz van Haegen zelf trekt aan de bel. “Bij Rijkswaterstaat is de kritische ondergrens bereikt wat betreft de kennis over waterveiligheid, kwalitatief én kwantitatief”, schrijft ze begin juni 2014 in een brief aan ...
help
Kompas tussen ruimtelijk idee en meervoudig gebruik \ Nova terra : kwartaaluitgave over meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ 2002
Om water een rol te kunnen laten spelen bij meervoudig ruimtegebruik zijn twee prijsvragen uitgeschreven: "amfibisch wonen" en "waterlandschap van de toekomst". Daarnaast start Habiforum de Community of Practice (CoP) rond water en ruimte
help
Kennisinventarisatie ontijzering [Boek]
Hofs, B. \ 2011
In dit rapport is de huidige stand van kennis op het gebied van ontijzering voor de productie van drinkwater vastgelegd door de uitkomsten en ervaringen te bundelen van literatuuronderzoek, interviews met experts uit de drinkwaterbedrijven en een wor ...
help
Hoe blijven we de kenniskampioen? : tekort studenten bedreigt watersector [: thema: Drie vragen aan de politiek over waterveiligheid] \ Water, wonen & ruimte : waar rood en blauw elkaar ontmoeten [Artikel]
Engel, R. \ 2010
Het 2e artikel met de 2e vraag: hoe behouden we onze kennisvoorsprong? Nederland wordt internationaal gezien als hét kennisland op het gebied van watervraagstukken. Watersnoodramp? Dan bel je de Nederlanders, want zij hebben kennis en ervaring. En da ...
help
'Met beleid reguleer je geen ecosystemen maar mensen' \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Lindeboom, H. \ 2012
De investeringspot voor Kust en zee is gebruikt voor kennisontwikkeling op het gebied van ecologie, productie, klimaat, kustverdediging en governance. Een rode draad in het uiteenlopende onderzoek is de combinatie mens en het mariene milieu. ‘We leve ...
help
Proeftuinen brengen doelmatig waterbeheer in praktijk : kennisontwikkeling moet miljoenen besparing opleveren : stedelijk water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beenen, A.S. \ Palsma, J. \ 2013
Om bij het stedelijk waterbeheer enkel nog 'de goede dingen goed te doen', wordt in meerdere regio' s in 'proeftuinen' samengewerkt aan innovatie en cultuuromslag. Het gaat onder meer om risicogestuurd rioleringsbeheer en het kunnen beoordelen van he ...
help
Deltaproof : kennis voor zoet en veilig water, voor nu én later \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
Talsma, M. \ 2010
Het bestuur van STOWA heeft onlangs het kennisprogramma Deltaproof vastgesteld. Deltaproof brengt de kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en de beschikbaarheid van zoet water in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische antwoorden ...
help
Deltaproof : samen klimaatbestendig [Brochure]
Weeren, B.-J. van \ 2010
Het bestuur van STOWA heeft onlangs het definitieve kennisprogramma Deltaproof vastgesteld. Deltaproof brengt de kennisvragen van waterschappen over waterveiligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in beeld, en zoekt samen met hen naar praktische antwoord ...
help
Stand van zaken rond het verspreiden van baggerspecie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wijdeveld, A. \ Vink, J. \ 2012
De beoordeling of baggerspecie verspreid mag worden op land is in het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) uitgewerkt. Wat in het Bbk beoordelingskader echter niet specifiek beschouwd wordt, is het effect van het op land zetten van de baggerspecie. Door het ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.