Login

Hydrotheek

help
Uncertainties in flood damage assessment \ Climate research Netherlands : research highlights [Hoofdstuk uit boek]
Moel, H. de \ 2009
In recent decades, a transition from protection to risk management can be observed in many European countries
help
Governance klimaat en bestuur [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
help
Klimaatverandering : samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland [Boek]
Ligtvoet, W. \ Bregman, B. \ Dorland, R. van \ Brinke, W. ten \ Vos, R. de \ Petersen, A. \ Visser, H. \ 2015
In 2013 en 2014 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vier rapporten gepubliceerd over klimaatverandering. De vier rapporten zijn opgesteld door 235 auteurs en 900 reviewers. De diverse commentaarrondes leverden bijna 40.000 comm ...
help
NKWK in 2016: het jaar van het vinden \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2016
Op 17 mei 2016 vond het tweede congres plaats van het Nationaal Kennisprogramma Water en Klimaat. Overheden, kennisinstellingen en bedrijven werken daarin samen aan (nieuwe) kennis en innovaties voor een waterrobuuste en klimaatbestendige delta. In h ...
help
De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
help
Een klimaatadaptief Nederland : sneller, makkelijker en goedkoper [Boek]
Meyer zu Schlochtern, A. \ Wetters, A. \ Ong, T. \ Kapteyn, M. \ Oostenbrugge, R. van \ Döpp, S. \ Vellinga, P. \ 2015
Het is een feit dat het klimaat verandert, we zien het bijna dagelijks. Nederland moet in zijn geheel, nu echt mee in de innovatiekansen en -uitdagingen die klimaatverandering biedt. Dit rapport geeft inzicht in hoe verschillende domeinen en stakehol ...
help
WaterTrust : using participatory monitoring to build legitimacy and trust in watermanagement : information govenance [Factsheet]
Breman, B. \ Buijs, A. \ Kuindersma, W. \ [2014]
In this project the main research question is: Can the implementation of strategic water management be facilitated by increasing trust and legitimacy through participatory monitoring techniques? Based on four case studies, amongst which the cases of ...
help
Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse [Boek]
Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kater, E. \ Maas, G. \ Jansen, P. \ Massop, H. \ Grashof-Bokdam, C. \ Boers, J. \ [2011]
De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen ...
help
Adaptatiescan voor lokale overheden [Factsheet]
Star, J.K. \ [2008]
Bij lokale overheden is de kennis en het besef over de noodzaak voor adaptatie vaak (nog) niet aanwezig, met name op werkterreinen buitengebied en waterbeheer. Deze adaptatiescan is een aanvulling op al bestaande instrumenten die hun waarde in de pra ...
help
Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Boek]
Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
help
Instituties voor adaptatie: is de Nederlandse institutionele structuur in staat zich aan te passen aan klimaatverandering? [Factsheet]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ 2008
Veel overheden proberen hun beleid meer in overleg met andere maatschappelijke partijen vorm te geven (van ‘government’ naar ‘governance’). Leent deze interactieve beleidsstijl zich wel voor een probleem als klimaatverandering? In het onderzoek wordt ...
help
A method for the deliberate and deliberative selection of policy instrument mixes for climate change adaptation \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Mees, H.L.P. \ Dijk, J. \ Soest, D. van \ Driessen, P.P.J. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Runhaar, H.A.C. \ 2014
Policy instruments can help put climate adaptation plans into action. Here, we propose a method for the systematic assessment and selection of policy instruments for stimulating adaptation action. The multi-disciplinary set of six assessment criteria ...
help
Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkeling : zinvolle maatregelen verschillen per bodemtype en bodemgebruik \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Gribling, C.C.M. \ Tuinstra, J. \ 2013
Hoe kan het bodem- en watersysteem meer ingezet worden voor klimaatadaptatie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen? De Technische Commissie Bodem bracht eind 2012 een advies Klimaat en het bodem- en watersysteem in gebiedsontwikkelin ...
help
Groen en blauw voegen echt wat toe : klimaatadaptatie is voor Tilburg speerpunt \ Vitale groene stad : inspiratiebron voor infra, bouw, groen [Artikel]
Suchtelen, F. van \ 2017
Groen-blauwe structuren zijn een must voor klimaatadaptatie, vindt de Tilburgse wethouder Mario Jacobs: ‘Wat ons betreft is er geen twijfel meer over de noodzaak daarvan, maar het punt is, hoe zet je dat gevoel van noodzaak om in echte actie. Dat gaa ...
help
Frame-based guide to situated decision-making on climate change \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
Boer, J. de \ Wardekker, J.A. \ Sluijs, J.P. van der \ 2010
The present paper describes a frame-based approach to situated-decision-making on climate change. Building on the multidisciplinary literature on the relationship between frames and decision-making, it argues that decision-makers may gain from making ...
help
De relatie tussen water en bodem : wat weten we er eigenlijk van? [Presentatie]
Vermeulen, B. \ 2012
Onder de titel 'Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem?' vond op 2 maart in Utrecht een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigers uit de water- en bodemwereld. Tijdens deze door STOWA en SKB gezamenlijk georganiseerde dag wer ...
help
The role of knowledge and power in climate change adaptation governance: a systematic literature review \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Vink, M.J. \ Dewulf, A.R.P.J. \ Termeer, C.J.A.M. \ 2013
The long-term character of climate change and the high costs of adaptation measures, in combination with their uncertain effects, turn climate adaptation governance into a torturous process. We systematically review the literature on climate adaptati ...
help
Are Dutch water safety institutions prepared for climate change? \ Journal of water and climate change [Wetenschappelijk artikel]
Brink, M.A. van den \ Termeer, C.J.A.M. \ Meijerink, S.V. \ 2011
For the water sector, adapting to the effects of climate change is a highly complex issue. Due to its geographical position, The Netherlands is vulnerable to sea level rise, increasing river discharges and increasing salt intrusion. This paper deals ...
help
Tussenbalans van zeven jaar klimaatonderzoek \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
Boer, J. \ 2011
In de afgelopen jaren is binnen Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaatonderzoek gedaan naar een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Overheden en bedrijven op risicovolle locaties gebruiken deze kennis om regionale klimaatadaptatiestrategi ...
help
Klimaatadaptiefwaterbeheer: wat biedt de bodem? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Swart, B. \ 2012
Onder de titel 'Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem?' vond op 2 maart in Utrecht een kennismakingsbijeenkomst plaats tussen vertegenwoordigers uit de water- en bodemwereld. Tijdens deze door STOWA en SKB gezamenlijk georganiseerde dag wer ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.