Login

Hydrotheek

help
Consequenties van het bemalingsplan "onbemalen landen" ten aanzien van de kwel, chloridegehalte van het polderwater en de waterhuishouding in enige aangrenzende natuurterreinen [Boek]
Wit, K.E. \ 1976
Op verzoek van waterschapsbestuur van Zijpe en Hazepolder is een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties van een nieuw bemalingsplan, ter vervanging van huidige peilen, waarbij talrijke onderbemalingen worden vervangen door een nieuw te stichten b ...
help
Startnotitie dijkversterking zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering : definitief [Boek]
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier \ 2008
Deze studie geeft randvoorwaarden voor de planstudie via de beleidsnota’s kustbeleid, en geeft een beleidskader voor landschap, cultuurhistorie en natuur, en de planvorming tot nu toe (2004 - heden). Met een aparte bijdrage over de ontstaansgeschiede ...
help
Schroefpers test Den Helder [Boek]
2014
Bij de waterzuivering van waterschappen zijn in de afgelopen 15 jaar weinig tot geen ontwikkelingen geweest met betrekking tot nieuwe eindontwatering technieken. Kijkende naar de keuzes binnen HHNK dan beperken we ons momenteel tot centrifuges en zee ...
help
Mogelijkheden ontwerp deltaverzwaring Amsteldiepdijk als overslagdijk [Boek]
Ebbens, E.H. \ Johanson, J.C.P. \ 1985
De directie Noord-Holland heeft vanwege de besparing in kosten (orde 10 miljoen gulden) een voorkeur voor uitvoering van de Amsteldiepdijk als overslagdijk in plaats van als zeewaterkering volgens het 2%-golfoploopcriterium.
help
Waterschap kan fors besparen op energie bij slim peilbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Door polder- en boezemgemalen te laten draaien op tijden dat electriciteit relatief goedkoop is en stil te zetten op dure momenten, kan Hoogheemradschap Hollands Noorderkwartier 25 tot 40 procent op de energiekosten besparen. Dit blijkt uit een analy ...
help
Duurzaam peil- en energiebeheer \ H2O online [Artikel]
Hart, K.J. de \ Berends, T. \ Grispen, J. \ 2014
Nieuwe energiebronnen zoals zon en wind zorgen op de energiemarkt voor grote en snelle fluctuaties in aanbod en prijs. Door de real time-aansturing van gemalen hierop af te stemmen snijdt het mes aan twee kanten: een forse financiële besparing en mee ...
help
Op en achter de Hondsbossche Zeewering \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2011
De Hondsbossche Zeewering is een van de kunstmatige rotskusten die potentieel geschikt zijn voor een aantal bijzondere kustplanten. Erachter ligt een terrein dat op de valreep (als nr.162) op de lijst van Natura-2000 is gekomen onder de naam Abtskolk ...
help
Dijkversterking Balgzanddijk [Boek]
Pwa, S.T. \ Hoogheemraadschap \ Witteveen + Bos \ 2009
Voor het uitvoeren van de dijkversterkingswerkzaamheden aan de Balgzanddijk grenzend aan het Natura 2000-gebied Waddenzee hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland vergunning verleend
help
Waterrichtlijn kan voor West-Friesland slecht uitpakken \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
Verstegen, S. \ 2006
De EU-waterrichtlijn kan grote invloed hebben op de vollegrondsgroenteteelt in West-Friesland: Wat aan water van een bepaalde kwaliteit aan oppervlaktewater wordt onttrokken, moet namelijk met dezelfde kwaliteit weer terug. Tijdens een bijeenkomst va ...
help
MER Wieringerrandmeer : definitief rapport [Boek]
Projectbureau Wieringerrandmeer \ 2008
In de MER zijn de effecten van verschillende mogelijkheden voor invulling van het Wieringerrandmeer in beeld gebracht. Daarbij is vanzelfsprekend zorgvuldig rekening gehouden met de bestaande richtlijnen. Voor het Schorrenplan is een uitwerking gemaa ...
help
"The white cliffs of Wieringen" : het verhaal van een voormalig eiland [een dijk van een landschap] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M. van \ Tilstra, M. \ Bos, M. \ 2012
Op een dag werd ons gevraagd: weet je hoe Wieringen aan haar naam is gekomen? We deden een gokje: Wieringen – wierde – naam voor terp – dus aaneengesloten ring van terpen? Nee! Het gebruik van wier in de dijken! Maar is dat zo? In het veld horen we w ...
help
Morfologische analyse van de ontwikkeling van het Nieuwe Schulpengat en de aangrenzende kust [Boek]
Elias, E. \ Cleveringa, J. \ 2003
In dit rapport staat een analyse van de interactie van de buitendelta van het Zeegat van Texel met de aanliggende kust van Noord-Holland. Het studiegebied omvat het kustgedeelte vanaf Den Helder tot Julianadorp, waarbij de interactie tussen de geul N ...
help
Kosten geraamd voor versterken Hondsbossche Zeewering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Aart, N. van der \ Oortman, N. \ Ursem, M. \ 2010
Voor versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is een probabilistische kostenraming opgesteld. Bij het alternatief 'Zand en natuur' is er speciale aandacht voor de kostenbepaling en de risico's bij een grootschalige kustsuppletie, die een ...
help
Groot-Geestmerambacht : een waterschapskroniek [Boek]
Goelema, W.E. \ 1990
help
Natuurlijk(e) vismigratie!! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hoekstra, E. \ 2011
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft eind april 2005 in de Nota Visbeleid zijn streefbeelden voor boezemwater vastgesteld. In een Vismigratieplan is het beleid rond vismigratie nader uitgewerkt. In het plan zijn vismigratieknelpunt ...
help
Zand over de Natuur - Hondsbossche Zeewering [Video]
2013
De Hondsbossche en Pettemer Zeewering hebben een lange geschiedenis van stormschade en dijkherstel. De huidige dijk ligt er sinds 1880 en is sindsdien meerdere malen verhoogd en verbreed. De dijk voldoet door zeespiegelstijging en de toegenomen krach ...
help
Zachte make-over voor bijzondere zeedijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leenaers, C. \ 2016
De Hondsbossche Zeewering heeft in 2015 een ingrijpende metamorfose ondergaan. Daarbij verdween de karakteristieke harde glooiing helemaal achter het zand van een nieuw duingebied. In oktober 2015 werd de nieuwe naam onthuld: de Hondsbossche Duinen.
help
MigRatio : een rekenmodel voor visintrek via de Afsluitdijk \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Vreugdenhil, H. \ Vaate, A. Bij de \ Dijkers, C. \ 2004
De spuisluizen in de Afsluitdijk, ter hoogte van Den Oever en Kornwerderzand, zijn bedoeld voor het afvoeren van overtollig IJsselmeerwater naar de Waddenzee. Twee keer per dag, bij laag water, wanneer het peil van de Waddenzee lager is dan dat van h ...
help
Optimalisatie van boezemkaders en watersysteem Hollands Noorderkwartier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Poort, M. \ Duijkers, M. \ Kampman, D. \ 2012
De Waterschappen toetsen in hoeverre hun boezemkades aan de normen voldoen en stellen maatregelen op om de 'falende keringen' te verbeteren. Wanneer boezemkades niet aan de normen voldoen, wordt vaak uitsluitend gedacht aan kadeverbeteringen. Er kan ...
help
Libellen in de duinen: dynamiek en droogte \ De levende natuur [Artikel]
Beukema, J.J. \ Manger, R. \ 2012
Hoewel er tientallen soorten libellen in onze duinen worden aangetroffen, zijn duingebieden bepaald geen optimaal habitat voor deze insecten. Voor libellen is permanente aanwezigheid van voldoende oppervlak aan open water een levensvoorwaarde. In onz ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.