Login

Hydrotheek

help
Kostenbeheersing ontharding in korrelreactoren start bij ontwerp \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Merks, C.W.A.M. \ 1997
help
Het waterschap en de lastenheffing : terughoudendheid op rijksniveau t.a.v. nieuw beleid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pijpelink, P. \ 1997
Het Waterschap Het Vrije van Sluis heeft hoge waterschapslasten. Hun 55 jarig bestaan was aanleiding voor een symposium
help
Kostentoedeling waterschapslasten : hoe verbetering en vereenvoudiging kunnen samengaan \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Fioole, J. \ 1997
help
Inzicht en stuurbaarheid in kosten van beheer en onderhoud watersysteem \ H2O online [Artikel]
Bleumer, M. \ Pas, A. te \ Koskamp, H. \ Berkum, F. van \ 2013
De economische crisis en verschuivende verantwoordelijkheden ten aanzien van bijvoorbeeld muskusrattenbestrijding en waterveiligheid zetten de financiële mogelijkheden van waterschappen onder druk. Reden voor waterschap Rijn en IJssel om dit voorjaar ...
help
Wat kost zuiver water? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wouters, J.W. \ Nooijen, W.F.J.M. \ Moel, P.J. de \ 1993
help
Rapport inzake de kostentoedeling van de Werkgroep vervolgstudie waterschapsfinanciën : ingesteld door het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen [Boek]
Havelaar, C. \ Unie van Waterschappen \ 1989
help
Nadenken over vaste gewoonten levert waterschap heel veel op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bleumer, M. \ Pas, A. te \ Koskamp, H. \ Berkum, F. van \ 2014
Doe je als waterschap onderhoud aan watergangen omdat nu eenmaal de gewoonte is? Of stem je het werk af op het doel dat je wilt bereiken? Heb je een concrete ambitie voor ogen? Vragen die waterschap Rijn en IJssel zich heeft gesteld. Werken met een ' ...
help
Watersector blijft achter bij andere nutssectoren : Accenture : ambitieniveau en prestaties kunnen beter \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Uit een benchmarkonderzoek blijkt dat de prestaties en de financieel-economische ambities van de Nederlandse drinkwatersector achterblijven bij die in andere nuts- en netwerksectoren
help
Financial-economic analysis of Dutch water management policy : an analysis of three policy variants \ Water : economics, management and demand : proceedings of the 18th European regional conference "water - an economic good?", held in Oxford, UK, September '97 [Hoofdstuk uit boek]
Driel, M.J. van \ Licht, P.M. \ 1997
help
Doorzicht in de kosten van KRW-maatregelen [Boek]
Reinhard, S. \ Michels, R. \ Bloemerts, M. \ Uitert, M. van \ 2010
In de periode 2008-2009 zijn de waterbeheerders in Nederland druk bezig geweest de waterkwaliteitsdoelen en bijbehorende maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) te formuleren. Het is niet eenvoudig gebleken om op landelijk niveau een ...
help
Review Stroomlijn : meerkosten regulier beheer terreinen natuurbeschermingsorganisaties in het kader van Stroomlijn [Boek]
Jong, J.J. de \ Schrijver, R.A.M. \ 2010
Het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat is er allereerst op gericht om de vegetatie in de uiterwaarden van de grote rivieren zodanig op orde te brengen dat de terreinbeheerders (NBO’s en particulieren) in aanmerking komen voor een Wbr-vergunning. ...
help
Waterbeheer kost burger steeds meer \ CBS webmagazine [Artikel]
Hoebergen, A. \ 2009
De waterschapsbelastingen zijn toegenomen van 1130 miljoen euro in 1995 tot 2165 miljoen euro in 2009. Deze belastingen stijgen daarmee ruim twee keer zo snel als de inflatie
help
Gemeenten, Gelderse Bond en provincie komen met voorstel voor financiering : conclusie na dag over bodemlozingen en overstortproblematiek \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Meesters, J. \ Romijn, E. \ 1992
help
Tijdige voltooiing van de dijkversterkingen? : onderzoek Algemene Rekenkamer \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brenk, F.J. van \ Mul, R.B.M. \ 1991
help
Rijkswaterstaat in de fout met Compensatieregeling voor verleggen van kabels en leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Achttienribbe, G.E. \ 1989
help
Wat is water waard? [column] \ Waterwonen [Artikel]
Goetgeluk, R. \ 2008
Waardering en ongeloof vielen de Utrechtse hoogleraar Pieter Hooimeijer en mijzelf ten deel toen wij op het Nationaal SEV-congres Waterwonen in april 2008 onze ‘Waarden van waterwonen’ presenteerden. Er was erkenning over het programma van eisen, de ...
help
Aanzienlijke kostenreductie door de vorming van struviet uit zuiveringsslib \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Meindertsma, A. \ Majoor, E. \ 2012
De kosten voor de ontwatering en de afzet van het zuiveringsslib van Waterschap Velt & Vecht daalden met 15 procent door de vorming van struviet alvorens het zuiveringsslib te ontwateren. In juli 2010 is de installatie in bedrijf genomen. Sindsdien i ...
help
130305 Deltaproof/De klimaatadaptieve stad P102 Ronald Albers [Video]
Albers, R. \ STOWAvideo \ 2013
Wat betekent klimaatonderzoek voor de praktijk. Urgentie, impact en kosten van wel of niet inspelen op de klimaatverandering. Dat brengt TNO onder de aandacht in een presentatie op de themamiddag over klimaatadaptatie in de stad (Provinciehuis van Dr ...
help
De rentabiliteit van een wateraanvoerplan en de betekenis van opbrengstformules daarvoor [Boek]
Visser, W.C. \ 1963
Het aanvoeren en aan het gewas verstrekken van water in droge tijden levert een voordeel voor de landbouw. Dit voordeel verkrijgt men door op het bedrijf middelen tot het verdelen van water over het land aan te brengen, waartoe op het bedrijf kosten ...
help
Beheerapplicatie helpt bij besparing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
Ook voor technische installaties is bij de overheid steeds meer behoefte aan een duidelijk inzicht in de aanwezige installaties, de huidige staat van onderhoud en de benodigde werkzaamheden in de toekomst. Om renovaties te kunnen uitvoeren, is vanzel ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.