Login

Hydrotheek

help
Water als bron van duurzame energie : omgevingseffecten van zes energietechnologieën [Boek]
Berg, M. van den \ 2010
Dit rapport bouwt voort op het rapport Water als bron van duurzame energie. Energiebalans en omgevingseffecten van energietechnologieën met water, dat in 2009 door Ecofys in opdracht van Deltares is opgesteld. In het traject dat volgde op deze eerste ...
help
Grondwatertoolbox voor vergunningverlening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kleinendorst, T. \ Oosterwijk, J. \ Talsma, M. \ Tillaart, S. van den \ 2012
Met ingang van 2009 moeten de waterschappen de vergunningen verlenen voor de onttrekking van grondwater tot 150.000 kubieke meter per jaar. Dat is een gevolg van de invoering van de Waterwet. De provincies blijven wel bevoegd gezag voor de vergunning ...
help
Kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater \ H2O online [Artikel]
Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
Rijkswaterstaat onderzocht met Deltares en IF Technology hoeveel warmte en koude uit het hoofdwatersysteem benut kan worden voor verwarming of koeling van nabijgelegen gebouwen. Hiervoor werd geanalyseerd of er op geringe afstand van het water een en ...
help
Toepassing van Life Cycle Analysis op WKO \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Tomasetta, C. \ Griffioen, J. \ Ree, D. van \ 2014
De samenleving bevindt zich in een transitie van energievoorziening door gebruik van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening met hernieuwbare energiebronnen. Warmte/koude-opslag (WKO) wordt beschouwd als een duurzame vorm van energ ...
help
Groen licht bodemenergie [Boek]
Taskforce WKO \ 2009
Op verzoek van minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft een taakgroep onder leiding van Loudi Stolker, de voorzitter van de Technische Commissie Bodembescherming, het advies 'Groen licht voor bodemenergie'. Bij warmte-koudeopslag (WKO) wordt duurza ...
help
Warmte-koudeopslag krijgt nieuwe impuls \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Guijt, R.C. \ 2009
De Taskforce WKO heeft onlangs advies uitgebracht hoe de huidige knelpunten rondom warmte-koudeopslag zijn weg te nemen. Een nieuw wettelijk kader kan zorgen voor kortere en goedkopere vergunningsprodedures
help
Open WKO-systemen. A. Inleiding \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ Zwamborn, M. \ 2013
De hydraulische en thermische processen van een open WKO-systeem zijn complex en onderling verweven, waardoor een analytische beschrijving van het gedrag alleen voor de allereenvoudigste configuraties beschikbaar is. Het gedrag van WKO-systemen moet ...
help
Sterk verbeterde analyse van interactie warmte/ koude-opslag en verontreinigd grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zuurbier, K. \ Hartog, N. \ Valstar, J. \ Nieuwkerk, E. van \ 2011
Warmte/koude-opslag (WKO) biedt een groot potentieel voor besparing van fossiele brandstoffen en is daarom sterk in opmars. Toepassing ervan vindt plaats bij nieuw te ontwikkelen terreinen, maar ook bij terreinen in herontwikkeling met verontreinigde ...
help
Advies duurzaam gebruik van de bodem voor WKO [Boek]
Technische commissie bodem \ 2009
Inzichten en ideeën omtrent het duurzaam gebruik van de bodem voor warmte- koudeopslag (WKO). VROM heeft specifieke vragen geformuleerd over de invulling van voorwaarden, de tijdelijk opslag van overtollige warmte in diepere bodemlagen en voorwaarden ...
help
WKO en verontreinigd grondwater, win-win of win-lose : waar blijft de verontreiniging, een modelmatige benadering \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Boode, J. \ Pijls, C.G.J.M. \ Steenvoorden, M. \ 2012
Warmte/Koud-opslag (WKO) wordt veel toegepast om verschillen in warmte- of koudebehoefte tussen zomer en winter te overbruggen. De combinatie van WKO en grondwatersanering staat in de belangstelling omdat WKO systemen een rol zouden kunnen spelen bij ...
help
Open WKO-systemen. C. Hydraulisch gedrag en optimale configuraties \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ Zwamborn, M. \ 2013
Aan de hand van een systematische serie modelberekeningen zijn vuistregels afgeleid voor het gedrag van een enkele doublet en van uitgestrekte patronen van bronnen voor open WKO-systemen. Binnen ruime grenzen blijkt het thermische en hydraulische ged ...
help
Slimme benutting van bodemenergie bij hoge grondwaterstroomsnelheid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
help
Rivieren en kanalen bruikbaar als duurzame bron van energie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boer, S. de \ Scholten, B. \ Boderie, P. \ Pothof, I. \ 2015
Het water in rivieren en kanalen is een hernieuwbare bron van warmte en koude die benut kan worden voor nabijgelegen gebouwen. Deltares en IF Technology hebben in opdracht van Rijkswaterstaat een kansenkaart voor energie uit oppervlaktewater (EOW) ge ...
help
Slimme exploitatiestrategie voor bodemenergie bij hoge grondwater-stroomsnelheid \ H2O online [Artikel]
Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
help
Onderzoek naar duurzame toepassing van warmte-koudeopslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bonte, M. \ Stuyfzand, P.J. \ Beelen, P. van \ Visser, P. \ 2010
Warmte-koudeopslag (WKO) is een duurzame en rendabele manier om energie te besparen. De roep om versoepeling van de regelgeving voor open energiesystemen wordt hierdoor steeds groter. De Taskforce WKO heeft begin 2010 minister Cramer geadviseerd hoe ...
help
Hydrochemical changes in aquifer thermal energy storage systems investigated with anoxic column experiments [Boek]
Bonte, M. \ 2013
De drinkwatersector maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen van WKO op de kwaliteit van het te winnen grondwater. Het doel van kolomproeven is het in beeld brengen van de veranderingen in de waterkwaliteit en geochemie, die het gevolg zijn van e ...
help
De opmars van bodemenergie : zijn er grenzen aan de groei van warmte-koudeopslag? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, S. \ 2014
Warmte-koudeopslag is razend populair. Wat betekent die opmars van bodemenergie voor gemeenten en andere betrokken partijen? Welke complicaties treden op? En: wanneer is bodemenergie een aantrekkelijke optie?
help
Water als bron van duurzame energie : aanbevelingen en energieterugverdientijden van acht technologieën [Boek]
Berg, M. van den \ Geurts, F. \ Stolk, N. \ 2010
Onderliggend rapport geeft een overzicht van de energieprestaties van acht water gerelateerde energieconversietechnologieën: laag verval waterkracht, warmte koude opslag, benutting van energie uit oppervlaktewater, getijdenstroming, getijdenenergie o ...
help
Effecten van lozingen uit bodemenergiesystemen [Boek]
Braakhekke, M. \ 2014
Om energie te besparen en klimaatdoelstellingen te halen, wordt in steden steeds meer gebruik gemaakt van bodemenergie. Bij de aanleg en het beheer van deze bodemenergiesystemen komt grondwater vrij dat moet worden afgevoerd. In veel gevallen wordt d ...
help
Open WKO-systemen. B. Thermisch gedrag \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bot, B. \ Zwamborn, M. \ 2013
Aan de hand van een systematische serie modelberekeningen zijn vuistregels afgeleid voor het gedrag van een enkele doublet en van uitgestrekte patronen van bronnen voor open WKO-systemen. Na een algemene introductie met de bedoeling van de exercitie ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.