Login

Hydrotheek

help
Intense coastal rainfall in the Netherlands in response to high sea surface temperatures: analysis of the event of August 2006 from the perspective of a changing climate \ Climate dynamics : observational, theoretical and computational research on the climate system [Wetenschappelijk artikel]
Lenderink, G. \ Meijgaard, E. van \ Selten, F.M. \ 2009
August 2006 was an exceptionally wet month in the Netherlands, in particular near the coast where rainfall amounts exceeded 300% of the climatological mean. August 2006 was preceded by an extremely warm July with a monthly mean temperature of almost ...
help
Mare incognita : er valt nog een hoop te ontdekken! \ Topos : periodiek over landschapsarchitectuur, ruimtelijke planning en sociaal-ruimtelijke analyse [Artikel]
Damsma, P. \ 2010
Water heeft een bijzonder plekje in het RO-hart van de auteur sinds zijn afstudeervak over de inrichting van de uiterwaarden, waarbij zowel natuur (het was na plan ooievaar) als veiligheid (het was na de hoogwaters van '93 en '95) gediend zouden zijn ...
help
Aanbevelingen voor integraal kustbeheer op Aruba [Boek]
Zetten, R. van \ Meulen, F. van der \ Brink, T. van den \ 2001
Op een klein eiland als Aruba hangen alle problemen samen met het beheer van water, kust en het mariene milieu. Daarom wordt integraal kustbeheer (ICZM) gezien als de meest geschikte benadering om tot een oplossing te komen. In overleg met de betrokk ...
help
De kust verkend [Boek]
Dauvellier, P. \ 2001
Kustbehoud en kustverdediging lagen tot voor kort geheel in elkaars verlengde. Door de nieuwe inzichten in een veerkrachtige kustverdediging en de daaraan gekoppelde ontwikkelingsmogelijkheden voor andere functies, lijkt de kustzone een zeer dynamisc ...
help
Basiskustlijn 2001 : evaluatie ligging basiskustlijn [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2003
In de nota Kustbalans 1995, de tweede Kustnota, is geconstateerd dat de ligging van de basiskustlijn (BKL) niet overal optimaal is. Verkeer en Waterstaat vraagt advies uit te brengen met betrekking tot de optimalisatie van de ligging van de basiskust ...
help
A short review of the Dutch coast : Dutch contribution to the report of the project CORINE 'coastal erosion' of the Commission of the European Communities [Boek]
Dillingh, D. \ Stolk, A. \ 1989
help
Exploring high-end climate change scenarios for flood protection of the Netherlands [Boek]
Vellinga, P. \ Katsman, C. \ Sterl, A. \ Beersma, J. \ Hazeleger, W. \ Church, J. \ Kopp, R. \ Kroon, D. \ Oppenheimer, M. \ Plag, H.-P. \ Rahmstorf, S. \ Lowe, J. \ Ridley, J. \ Storch, H. van \ Vaughan, D. \ Wal, R. van de \ Weisse, R. \ Kwadijk, J. \ Lammersen, R. \ Marinova, N. \ 2009
This international scientific assessment has been carried out at the request of the Dutch Delta Committee. The "Deltacommissie" requested that the assessment explore the high-end climate change scenarios for flood protection of the Netherlands. It is ...
help
Flexibele waterkering : innovatieve versterking van keermuur in Harlingen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Peerbolte, B. \ Linthof, T. \ Oost, A. \ Krol, J. \ 2010
Harlingen ligt aan de Waddenzee. Het oude stadscentrum en het laagliggende achterland worden tegen stormvloeden uit zee beschermd door een waterkering. Ruim tien jaar geleden besluit het Friese Waterschap dat de waterkering op termijn vervangen moet ...
help
Effect zandsuppletie op kust en Waddenzee [Brochure]
Stronkhorst, J. \ Bruens, A. \ Vliet, L. van \ 2012
Sinds 1990 wordt met zandsuppleties de basiskustlijn in stand gehouden en sinds 2001 wordt ook het zandvolume in het kustfundament deels op peil gehouden. In deze Deltafact wordt er gekeken naar de verschillende vormen van suppleties en het effect hi ...
help
Regional scale impact of tidal forcing on groundwater flow in unconfined coastal aquifers \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
Pauw, P.S. \ Oude Essink, G.H.P. \ Leijnse, A. \ Vandenbohede, A. \ Groen, J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2014
This paper considers the impact of tidal forcing on regional groundwater flow in an unconfined coastal aquifer. Numerical models are used to quantify this impact for a wide range of hydrogeological conditions. Both a shallow and a deep aquifer are in ...
help
Some questions regarding problem definition in coastal management research \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Salz, P. \ 1999
help
Jaarlijkse kustmetingen : richtlijnen voor de inwinning, bewerking en opslag van gegevens van jaarlijkse kustmetingen [Boek]
Minneboo, F.A.J. \ 1995
Voorliggend rapport bevat algemene richtlijnen voorde inwinning, bewerking en opslag van jaarlijkse kustmetingen. Het document vervangt hiermee de niet meer relevante Instructie Kustmetingen 1988. Met deze handleiding wordt beoogd de inwinning en ver ...
help
De oorsprong van het brakke en zoute grondwater in het Nederlandse kustgebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Post, V.E.A. \ 2004
Deze bijdrage behandelt de herkomst en ouderdom van het zoute grondwater, en is als zodanig een onderdeel van het proefschrift van de auteur (Vrije Universiteit Amsterdam, 2004)
help
Harlingen brengt primaire waterkering op Deltahoogte \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Peerbolte, E.B. \ Linthof, T. \ Hateboer, J. \ Langenberg, J.W. \ 2011
In Harlingen is de oude keermuur vervangen door een slanke betonnen waterkering. Het is een enigszins flexibele constructie, waarbij de horizontale reactiekracht van de grond wordt benut om een deel van de golfkrachten op te nemen. De vereiste hoogte ...
help
Risicobeheersing in kustgebieden : voorbeelden uit de VS [Boek]
Erenstein, H. \ 2004
In November 2004 is in Washington DC een studie uitgevoerd naar risicobeheersing in kustgebieden in de Verenigde Staten. De studie is uitgevoerd in het kader van de interbestuurlijke discussie over risicobeheersing in kustplaatsen in Nederland.
help
Golfhoogte-waterstandrelaties t.p.v. de NAP-20 m lijn langs de Nederlandse kust [Boek]
Aalst, W. van \ 1983
Hoewel er door RWS reeds vele jaren simultane waterstand- en golfhoogtemetingen worden verricht zijn er door velerlei oorzaken voor extreme omstandigheden onvoldoende golfwaarnemingen beschikbaar om b.v. door middel van extrapolaties betrouwbare verw ...
help
De Crest Drainage Dike : een golfoverslagbestendige dijk ComCoast \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]Bijbehorende website
Karelse, M.K. \ Groenwold, M.D. \ Steeg, P. van \ 2007
Het project ComCast (COMbined functions in COASTal defence zones) ontwikkelt alternatieven voor het traditioneel alsmaar verhogen van dijken, waarbij wordt gestreefd naar meer geleidelijke overgangen van zee naar land. Deze overgangsgebieden, zogenaa ...
help
Systematisch onderzoek zeedijken proefprofiel Wierum [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1977]
Bij de installatie van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen in september 1965, werd door de toenmalige Minister van Verkeer en Waterstaat opgemerkt dat er moest worden gestreefd naar een zekere standaardisering van de technische beoord ...
help
Grain size influence on sediment transport in oscillatory sheet flow : phase lags and mobile-bed effects [Boek]
Dohmen-Janssen, C.M. \ 1999
help
Technisch rapport duinwaterkeringen en hybride keringen 2011 [Boek]
Boers, M. \ 2012
Dit rapport is bedoeld voor de wettelijke beoordeling van de veiligheid van duinwaterkeringen en hybride keringen langs de Noordzee, en in de monding van een aantal havens en estuaria. Hieronder vallen ook aansluitingsconstructies waarbij minimaal éé ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.