Login

Hydrotheek

help
Inventarisatie systematisch kadeonderzoek [Boek]
Etten, R.J.G van \ 1980
Door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen wordt een systematisch onderzoek ingesteld naar de toestand en de veiligheid van bestaande waterkeringen. In deze notitie wordt een korte inventarisatie gegeven van de huidige stand van zaken v ...
help
Instructie TAW-metingen [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1981
Langs de Nederlandse kust worden door of vanwege de Rijkswaterstaat en de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) metingen verricht, de z.g. TAW-metingen. Het primaire doel van deze metingen is te beschikken over voldoende gegevens om ...
help
Practical derivation of operational dike failure probabilities \ Reliability engineering & system safety [Artikel]
Wojciechowska, K. \ Kok, M. \ 2013
Probability forecasts for natural loads, such as river discharge or wind speed, allow deriving predictive dike failure probabilities within a future time interval, the so-called operational dike failure probabilities. The operational dike failure pro ...
help
Vergelijkend onderzoek cel- en triaxiaalproeven [Boek]
Heijnen, W.J. \
De resultaten van de verschillende typen ongedraineerde triaxiaalproeven van deze proevenserie op kunstmatige klei vertonen onderling vrij grote afwijkingen. In overeenstemming met de verwachting gaf de langzame gedraineerde proef de hoogste waarde v ...
help
De Tweede Waterkeringen in Nederland : verslag van de werkgroep "Tweede Waterkeringen" (werkgroep 8) van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen [Boek]
[1971]
In de loop der tijden is in Nederland op vele plaatsen een stelsel van tweede waterkeringen achter de hoofdwaterkeringen ontstaan. Deels gaat het hier om dijken, deels ook om verheffingen in het landschap die van ouds aanweizg zijn of die als weglich ...
help
Waternet : water is wat er op de agenda staat : Amsterdam : gescheiden geschiedenis en toekomst \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Velde, R. van der \ 2011
In dit nummer wordt extra aandacht aan onverhoopt foutieve aansluitingen besteed. In ons land heeft Amsterdam de oudste papieren wat betreft gescheiden stelsels. Reden voor de redactie om bij het watercyclusbedrijf Waternet op bezoek te gaan en met E ...
help
Binnenriolering : bedrijventerreinen niet in beeld? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Muller, E. \ Lukkenaar, D. \ 2012
Buitenriolering is onderhevig aan kwaliteitscontroles plus bij behorende normalisatie (Europese NEN-EN 13508 en aanvullende Nederlandse NEN normen 3398 en 3399), maar voor binnenriolering is dat niet geregeld. Er is wet- en regelgeving en normalisati ...
help
Beschouwing van een aantal berekeningsmethoden voor het dimensioneren van gesloten dijkbekledingen op wateroverdruk [Boek]
Vries, J.T. de \ 1983
Door een hogere waterstand in een dijklichaam met gesloten bekleding dan de buitenwaterstand kunnen overdrukken onder de bekleding ontstaan. Om schade te voorkomen moet deze bekleding daarop gedimensioneerd worden. De hoge waterstand onder de bekledi ...
help
Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen [Boek]
[ca. 1981]
Op initiatief van de Contactgroep "Natte Waterbouw", waarin zijn vertegenwoordigd de Nederlandse Cementindustrie, Rijkswaterstaat, de T.H.- Delft en de Landbouw Hogeschool te Wageningen, is besloten in een samenwerkingsverband van de Technische Advie ...
help
Verslag van de studiedag ‘Doorbraakvrije’ dijken: wensdroom of maakbaar? op 5 maart 2014 in Zwolle : de dag was georganiseerd door Kennis voor Klimaat en STOWA [Congresverslag]
2014
Waterkeringen die in principe niet door kunnen breken, alleen kunnen overlopen. Dat is simpel gezegd waar het bij doorbraakvrije dijken om draait. Er is bijna niemand die twijfelt aan het nut van dit concept. Maar waarom gebeurt het in de praktijk da ...
help
130320 IJkdijk P01 Henk van 't Land - Opening [Video]
Land, H. van 't \ STOWAvideo \ 2013
Anders denken over en handelen met dijken. Zo heet de bijeenkomst, gehouden in Burgers Zoo Arnhem, maart 2013. De voorzitter van Stichting IJkdijk brengt de bijzonderheden van themamiddag en ijkdijk in beeld.
help
Bepaling van de effekten van het waterbeheer op het natuurlijk milieu in PAWN-2 : verslag van een verkennend onderzoek [Boek]
Stevers, R.A.M. \ 1983
help
Diensten delen : samenwerken is voor de oostelijke waterschappen al enkele jaren een vanzelfsprekendheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Boschma, D. \ 2013
Vier jaar gelden al stelden de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Velt en Vecht, Regge en Dinkel, en Rijn en IJssel gezamenlijk het huidige Waterbeheerplan op. Het lukt om 80 procent van het beleid te uniformeren; voor de rest wordt sindsd ...
help
Waterpraktijk : de Roer en Overmaas-methode \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Duisings, L. \ 2013
Hoe zorg je ervoor dat je bestaande organisatie met kundige, gedegen en betrokken vakmensen anders gaat werken, met nog meer oog voor de klant? Heel simpel. Door hen in te zetten op werkzaamheden die ze graag doen. Dat is in een notendop de aanpak di ...
help
De mogelijke rol van de Nederlandse Hydrologische Vereniging bij de kwaliteitsbewaking van de professie hydrologie : essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Boukes, H. \ Lange, W.J. de \ Toorn, L. van der \ 2015
Kwaliteitsborging van het vakgebied hydrologie: hoe doe je dat.. De werkgroep beroepsvereniging (NHV) heeft een verkenning uitgevoerd naar nut, noodzaak en uitvoeringsmogelijkheden voor de NHV om een prominentere rol te spelen bij de bevordering van ...
help
Quality assurance and control \ Agricultural drainage [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ Zijlstra, G. \ 1999
help
Hoezo... 'een goed model' \ Modelkalibratie : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 november 1996 gehouden zijn tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Rolf, H.L.M. \ 1997
help
Inventarisatie scheurvorming in asfaltdijkbekledingen [Boek]
Gruis, H.J.A.J. \ 1982
Nadat in overleg tussen C.O.W. , W.B.D. en O.N.W. op 4 maart 1981 was besloten een inventarisatie van de scheurvorming in asfaltdijkbekledingen te verrichten, is deze in de loop van 1981 uitgevoerd. Aanleiding tot deze inventarisatie was de scheurvor ...
help
Soms is weten beter dan meten (tenzij je verkeerd zit natuurlijk) : het discrete Box-Jenkins versus het continue PIRFICT transferruis-model, in praktijk \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Bierkens, M.F.P. \ Maas, C. \ 2002
Grondwaterreeksen zijn gemodelleerd met neerslagoverschot als enige variabele
help
Hoezo... vooruitgang? \ Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Boukes, H. \ 2002
November 1996 opende Harry Rolf een NHV lezingendag met "Hoezo... een goed model", waarin geconcludeerd werd, dat er geen bewijs geleverd kan worden, dat een model goed is. Dit artikel komt met een (nieuwe) inventarisatie op grond van bevindingen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.