Login

Hydrotheek

help
Een natuurlijke opwaardering : beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde [Boek]
Consemulder, J. \ Liek, G.-J. \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ 2002
In 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. De daarmee gepaard gaande verliezen van natuurwaarden worden volgens dit verdrag gecompenseerd. De uitvoering hiervan is door Nederla ...
help
Interview met Flip Witte : "samen ervoor zorgen dat de Veluwe niet verder verdroogt" \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2013
De verdroging van de Veluwe gaat onverkort door. Extrapoleer je dit naar de toerkomst, dan is dat dramatisch voor de kwelnatuur en de beken langs de Veluwezoom. Aldus Flip Wille, bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit en onderzoeker bij KWR W ...
help
Natuurlijke golfdempers, een serieus alternatief voor dijkverzwaring? [Boek]
Loon, J. van \ [2013]
Kwelders ontwikkelen zich vooral langs luwe delen van de kust met voldoende sedimentaanvoer. Hier vindt door overstromingen door het getij en stormvloeden ophoging met sediment plaats. De typische kwelderplanten zijn bestand tegen regelmatige overstr ...
help
Kwelderwal voor Delfzijl : indicaties voor ontwerp, kosten en ecologische potenties [Boek]
Gautier, C. \ Geer, P. van \ Mulder, J. \ Oeveren, C. van \ Vries, M. de \ 2010
Een versterking van het maritieme karakter van Delfzijl vergt meer en andere investeringen dan alleen een adequate en aantrekkelijke verhoging van de primaire zeedijk langs de haven van Delfzijl. Een kwelderwal (strandwal met kwelderwerken) voor Delf ...
help
Vegetatiekundige laat erfenis na op kwelders [in memoriam] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Huiskens, A. \ Nienhuis, P. \ 2014
Op 16 maart 2014 overleed Wim Beeftink. Een vooraanstaand vegetatiekundige, die van meet af aan betrokken was bij onderzoek aan zoute vegetatie. Na de watersnood werd de afdeling Deltaonderzoek aan het Hydrobiologisch Instituut toegevoegd. Het hield ...
help
Herziening referenties en doelen Kaderrichtlijn Water voor zeegras en kwelders in K2, O2 en M32 watertypen [Boek]
Wielakker, D. \ Bak, A. \ Reitsma, J.M. \ 2011
Ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn voor de kwaliteitselementen zeegras en kwelders diverse maatlatten opgesteld; maatlatten op basis van een natuurlijke situatie in een waterlichaam zonder dijken, een natuurlijke maar bedijkte situati ...
help
Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden [Boek]
Dijkema, K.S. \ Jong, D.J. de \ Vreeken-Buijs, M.J. \ Duin, W.E. van \ 2005
Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als refer ...
help
Nature-based flood protection: the efficiency of vegetated foreshores in reducing wave run-up \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vuik, V. \ Jonkman, S.N. \ Borsje, B.W. \ Suzuki, T. \ Kratzer, I. \ Bouma, T.J. \ 2015
It is generally recognized that vegetation fields can dissipate wave energy, authorizing the statements that vegetated foreshores can reduce the wave loads on coastal dikes. This paper actually quantifies the efficiency of vegetated foreshores in red ...
help
Opslibbing en vegetatie kwelder Ameland-Oost: jaarrapportage 2013 [Boek]
Groot, A.V. de \ Duin, W.E. van \ 2014
Dit onderzoek is onderdeel van de lopende monitoring van de effecten van de bodemdaling door gaswinning. De observaties over 2013 passen binnen de tot nu toe geobserveerde trends in maaiveldhoogte en vegetatieontwikkeling als gevolg van de bodemdalin ...
help
De Oosterschelde naar een nieuw onderwaterlandschap : eindrapport project Geomor [Boek]
Kohsiek, L.H.M. \ Mulder, J.P.M. \ Louters, T. \ 1987
Het onderwaterlandschap van de Oosterschelde bestaat uit geulen, afgewisseld met platen en slikken en, aan de rand, rijkbegroeide schorren. De platen en slikken zijn als het ware de voedselschuren voor wadvogels. Ze doen dienst als kweekgebieden voor ...
help
De slikken en kwelders van de Dollart : vegetatie en landschap = The salt marshes of the Dollart : vegetation and landscape [Boek]
Fresco, L.F.M. \ 1966
Gebiedsbeschrijving van de Dollard
help
Randvoorwaarden voor kwelderontwikkeling in de Waddenzee en aanzet voor een kwelderkansenkaart [Boek]
Duin, W.E. van \ Dijkema, K.S. \ 2012
Aanleiding tot dit rapport is de groeiende belangstelling bij beleid en beheer om kwelders aan te leggen, zowel uit natuur- als kustbeschermingsoogpunt. Het doel is op basis van kwantiteits- en kwaliteitskenmerken van bestaande kwelders een overzicht ...
help
Op pad met... Jerry van Dijk in de Horstermeerpolder : meekrijgen mensen net zo belangrijk als ecologische kennis \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Hazeleger, B. \ Vermaat, J. \ 2012
Jerry van Dijk heeft in 2012 afscheid genomen als hoofdredacteur van LANDSCHAP. Reden genoeg om met hem op pad te gaan. Hij neemt ons mee naar het gebied van zijn promotieonderoek. Het eerste wat hier opvalt is niet de mooie nieuwe natuur die ontwikk ...
help
Visie kwelderontwikkeling in het Noord-Hollands deel van de Waddenzee [Boek]
Essink, K. \ Vlas, J. de \ 2000
Op initiatief van Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland is door middel van een aantal themadagen/workshops en het laten uitvoeren van enkele gerichte studies toegewerkt naar het tot stand komen van een breed gedragen visie ten aanzien van kwelderont ...
help
Friese en Groninger kwelderwerken : monitoring en beheer 1960-2010 [Boek]
Dijkema, K.S. \ Duin, W.E. van \ Dijkman, E.M. \ Nicolai, A. \ Jongerius, H. \ Keegstra, H. \ Jongsma, J.J. \ 2013
In de kwelderwerken en zomerpolders langs Friese en Groninger vastelandskust is een omslag in beheer ingezet richting duurzamer en minder kunstmatig. Langetermijnmonitoring van onder meer de hoogte- en vegetatieontwikkeling begeleidt deze verandering ...
help
Zuigende moerassen, wuivend riet en kikkergekwaak \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Hegener, M. \ 2013
Kwelmoerassen, ze horen onlosmakelijk bij de Veluwe. Van oudsher liggen ze als een krans om de Veluwe heen en ze worden gevoed met regenwater dat jaren eerder op de Veluwe viel. Veel moerassen gingen verloren door ontginning, woningbouw en verdroging ...
help
De Kathager Beemden geohydrologisch onder de loep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Bus, S. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Straathof, N. \ 2015
In de Kathager Beemden bevindt zich een uniek kalkmoeras dat bedreigd wordt door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De bijzondere vegetatie van dit kalkmoeras kan het meest effectief beschermd worden als er voldoende kennis over de geohydr ...
help
Blija Buitendijks, iets bijzonders \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kluit, R. van der \ 2001
Geschiedenis en taken van het kleinste waterschap van Nederland, op buitendijkse gronden langs de Waddenzee in Friesland. Het enige waterschap in Nederland dat zonder onaanvaardbare gevolgen geheel onder water kan staan
help
Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
help
Of dwarves and giants : how large herbivores shape arthropod communities on salt marshes [Proefschrift]
Klink, R. van \ [2014]
Om plantensoortenrijkdom te behouden worden op kwelders (buitendijkse graslanden die regelmatig overstromen met zeewater) en veel andere typen natuurgebieden steeds vaker grote grazers, zoals koeien of paarden, ingezet. Hierbij krijgen insecten en an ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.