Login

Hydrotheek

help
Rijkswaterstaat als biologische boer \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Remmerzwaal, A.J. \ 1992
help
Afvalwateraspecten agrarische bedrijfsactiviteiten : integrale weergave van de teksten aangeleverd ten behoeve van de werkgroep [Boek]
Bouman, H. \ Horst, C. van der \ Uitwaterende Sluizen \ 1992
help
Duurzame landbouw in beeld [Boek]
Kolk, J.W.H. van der \ Eck, W. van \ Spiertz, J.H.J. \ 2004
De transitie naar een meer duurzame landbouw kan worden vormgegeven via een cyclisch proces. Dit proces bestaat uit: definiëren van maatschappelijke doelen, het uitwerken van toekomstbeelden en een waarde-afweging op duurzaamheid. In dit rapport word ...
help
De relatienota in de praktijk \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wassenaar, K. \ 1982
help
De invloed van den waterafvoer op het Nederlandsche landbouwbedrijf [Boek]
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel \ 1917
help
Gaat de landbouw oogsten? : boeren kunnen een belangrijke rol gaan vervullen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoekstra, J.R. \ Boland, D. \ 2000
Boeren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van wateroverlast door waterconservering en waterberging in combinatie met extensieve landbouwsystemen. Een gebiedsgerichte aanpak is nodig en waterschappen dienen daarbij de regierol t ...
help
Dossier CVBB werkt aan waterkwaliteit \ Management&techniek [Artikel]
Dieleman, P. \ Neefs, V. \ Van Neck, W. \ 2013
Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) werkt aan waterkwaliteit.
help
De landbouw en het probleem van de waterverontreiniging \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Hellinga, F. \ 1956
Lezing door Prof. Ir F. Hellinga, Hoogleraar voor Cultuurtechniek aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, voor de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging op 29 november 1956 te Utrecht. Naar de verspreiding van het zout i ...
help
Beregening en bevloeiing in Nederland in het zeer droge jaar 1976 [Boek]
Wilde, J.G.S. de \ Linthorst, T.J. \ [1978]
help
Verslag symposium 'Kansen in de keten' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baardwijk, F. van \ 2000
Verslag van een symposium van de programmagroep Preventie van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA en de Konininklijke Vereniging voor Waterleidingbelangen in Nederland (KVWN). Een van de doelgroepen bij de aanpak van diffuse bronnen van wa ...
help
Dossier nitraat : de nitraatuitspoeling uit droge zandgronden : een overzicht [Boek]
Velthof, G.L. \ 1998
help
Nitraatemissie en -grondwaterconcentratie van drie biologische bedrijven op zandgrond : een onderzoek naar de relatie tussen nitraatemissie en teeltmaatregelen, aangevuld met een toetsing van de grondwaterconcentratie aan de drinkwaternorm [Studentenverslag]
Meijering, A. \ Hin, I. \ 1990
The results of this student research indicate that the nitrate emission of the investigated biological farms is low relative to the emission from conventional farms. The emission is especially influenced by plant aspects (N-efficiency and N-binding) ...
help
Beheersplan voor Waterland [Boek] - 2e, herz. dr.
Werkgroep Jonge Boeren Waterland \ Contact Milieubescherming Noord-Holland. \ Centrum Landbouw en Milieu \ 1983
Dit rapport bevat: - achtergrond en aktiviteiten van het samenwerkingsverband; - de belangrijkste resultaten van het onderzoek van het samenwerkingsverband; - het beheersplan van het samenwerkingsverband.
help
Duurzaam bodembeheer in de Nederlandse landbouw : visie en bouwstenen voor een kennisagenda [Boek]
Berge, H. ten \ Postma, J. \ 2010
Wageningen UR (University & Research centre) en het Louis Bolk Instituut hebben in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV, een visie opgesteld over duurzaam bodembeheer. Ook worden ...
help
Climate change impact assessment as function of model inaccuracy \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
Droogers, P. \ Loon, A. van \ Immerzeel, W.W. \ 2007
Numerical simulation models are frequently applied to assess the impact of climate change on hydrology and agriculture. A common hypothesis is that unavoidable model errors are reflected in the reference situation as well as in the climate change sit ...
help
Water voor de Veenkoloniën : startnotitie [Boek]
Debets, F. \ 2012
In deze rapportage zijn de adviezen geformuleerd die gericht zijn op het verminderen van de risico's van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën. Hiervoor is een deskundige adviescommissie samengeste ...
help
Houdt landbouw schaapjes op het droge? \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Arts, M. \ Essen, E. van \ 2013
Extreem weer plaatst het waterbeheer in het landelijk gebied voor steeds grotere uitdagingen. Het treffen van louter technische maatregelen schiet tekort om deze het hoofd te bieden. Aanvullend kan vooral participatie van agrariërs en kennisoverdrach ...
help
Maatregelen in kader van Meerjarenplan Gewasbescherming : Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren \ Milieukosten gewasbescherming voor de land- en tuinbouw [Hoofdstuk uit boek]
1999
help
Winderosie en de Veenkolonien [Boek]
Brussel, P.C.M. \ 1980
De herinrichting van het veenkoloniale gebied, welke reeds een tiental jaren in studie is biedt de mogelijkheid om het stuifprobleem in deze streek integraal aan te pakken, In de ontwikkelingen tot nu toe blijkt echter ook hier de onderschatting. Het ...
help
Nieuwe waarde van water : discussienota [Boek]
Land- en Tuinbouw Organisatie-Nederland \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.