Login

Hydrotheek

help
Advies fosfaatverzadiging in landbouwbodems [Boek]
2007
TCB advies over de aanpak van fosfaatverzadigde gronden in de Nederlandse landbouw. Op verzoek van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat. De TCB ziet mogelijkheden om met gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen een bijdrage te leveren aan het terugdring ...
help
Beste grond te koop uit onvrede \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
De Ulsderpolder is aangewezen als noodbergingsgebied voor overtollig oppervlaktewater. Net als acht andere boeren moet Jan van 't Westeinde, akkerbouwer in Nieuweschans, de grond afstaan voor een nieuwe dijk. Enkelen, waaronder hij, hebben hun polder ...
help
Onderzoek naar blauwe diensten \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2007
Waterschappers maken in toenemende mate gebruik van blauwe diensten van agrarische ondernemers. Met afzonderlijke boeren en tuinders worden afspraken gemaakt over het gebruik van gronden voor tijdelijke waterberging
help
"Het water moet wel buiten blijven" : het Kampereiland: eiland van de verstilde waterdynamiek \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Buuren, M.V. van \ 2013
Het Kampereiland heeft een unieke geschiedenis: het is gevormd, in cultuur gebracht en geëxploiteerd in een voortdurend samenspel van mens en water. Hoewel deze geschiedenis nog in het landschap is af te lezen, heeft het water tegenwoordig veel minde ...
help
Enige aspecten van de waterbeheersing in landbouwgronden [Proefschrift]
Wesseling, J. \ 1957
In dit onderzoek wordt een theoretische verhandeling gegeven over de optimale grondwaterstand bij drainage, die vergeleken wordt met de experimenten, welke sinds vele jaren over dit onderwerp zijn verricht.
help
Emissie van fosfaat en stikstof uit landbouwgronden [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1976
help
Effecten van peilgestuurde drainage op de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
In de Nederlandse hoge zandgebieden is 80 tot 90 procent van de landbouwgrond nog niet gedraineerd. Peilgestuurde drainage is hier in opkomst. Over de effecten ervan op de natuur is nog weinig bekend. Deltares deed er onderzoek naar.
help
De waterbehoefte en de watervoorziening van gewassen [Boek]
Duin, R.H.A. van \ 1956
help
Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2006 [Boek]
Zwart, M.H. \ 2008
Dit rapport geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de waterkwaliteit ten opzichte van Nederlandse maatregelen in de landbouw om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het nitraatgehalte in het grondwater onder landbouwpe ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op natuur \ H2O online [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
De aanleg van peilgestuurde drainage rond natuurgebieden neemt toe. Dat zorgt in de meeste gevallen voor meer verdroging in nabijgelegen natuurgebieden. Alleen in combinatie met een forse verhoging van het oppervlaktewaterpeil profiteren zowel landbo ...
help
Proeven met waterberging in Friesland succesvol : inundatie van landbouwgrond en natuurgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Inundatieproeven in Friesland zijn dermate succesvol geweest dat een vervolg reeds is opgestart. De resultaten van de eerste serie proeven met het onder water laten lopen van landbouwgrond en natuurgebied hebben hiervoor voldoende gunstige resultaten ...
help
Peilgestuurde drainage voorkomt uitspoeling \ Maatregelen voor een betere natte ecologie : de civieltechnische kant van de Kaderrichtlijn Water [Hoofdstuk uit boek]
Iersel, A. van \ 2011
Met peilgestuurde drainage is het mogelijk grondwater in landbouwgebieden en natuurterreinen langer vast te houden en toch natschade te voorkomen. Bijkomend belangrijk voordeel is dat er minder fosfaat en nitraat uitspoelen naar het oppervlaktewater. ...
help
Maas en Waal bij Rossum - Heerewaarden (Bommelerwaard) \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
Berendsen, H.J.A. \ 1988
help
Interview: het pijpje van Ad van Iersel : Waterschap Peel en Maasvallei \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
‘Het pijpje van Van Iersel’ is een gevleugelde uitdrukking in Limburg. Ad van Iersel, sinds 2000 bestuurder van Waterschap Peel en Maasvallei in Venlo, is geestelijk vader van de peilgestuurde drainage. “Je moet je GBV gebruiken, je Gezond Boeren Ver ...
help
Effectiveness of buffer strips in the Netherlands : research plan [Boek]
Noij, G.-J. \ 2006
On 1 July 2004 the European Commission and the Netherlands reached an agreement about the implementation of the Nitrates Directive for the nearby future. In this decree narrow fertilizer-free strips of 0.25 – 1.501 m are prescribed, depending on the ...
help
Observation of salinity patterns in shallow groundwater and drainage water from agricultural land in the northern part of the Netherlands \ Irrigation and drainage [Artikel]
Velstra, J. \ Groen, J. \ Jong, K. de \ 2011
Het artikel beschrijft ontwikkeling van de zoetwaterlens op landbouwpercelen aan de hand van de resultaten van geofysische metingen (CVES) en metingen aan drainafvoer op een aantal percelen in Noord-Nederland.
help
Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
help
De invloed van de verlaging van het peil in het gedeelte Echten - Nieuwe Brugsluis van de Hoogeveensche Vaart op de afstroming van grondwater uit de belendende percelen [Boek]
Weerd, B. van der \ 1974
Als gevolg van een wijziging in het sluizenstelsel is in de Hoogeveensche Vaart een aantal nieuwe peilen ingesteld, die aanmerkelijk verschillen van de oorspronkelijke peilen. Kwelmetingen zijn verricht om indruk te krijgen in veranderingen van water ...
help
Waterhuishouding en gevolgen van ontwatering voor landbouw en natuur in drie vochtige gebieden en het Korenburgerveen [Boek]
Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1978
Verwacht wordt dat in het kader van ruilverkavelingen bij waterbeheersingswerken eveneens grondwaterstadsdalingen plaats kunnen vinden in een aantal waardevolle natuurgebieden. Een projectteam onderzocht de geohydrologie in relatie tot vegetatie
help
Goede waterkwaliteit en meer kansen voor natuur : met immobilisatie van fosfaat door restmaterialen [Poster]
Chardon, W. \ Groenenberg, B.J. \ [ca. 2013]
Hoge fosfaatgehalten in landbouwgronden kunnen eutrofiëring van het oppervlaktewater veroorzaken, waardoor overmatige groei van waterplanten en algen optreedt. Met alleen het mestbeleid lukt het niet om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water ( ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.