Login

Hydrotheek

help
Ingezonden: dynamisch amfibisch wonen \ Waterwonen [Artikel]
Ronday, B. \ Winkelaar, M. \ Nooyer, M. de \ 2008
Als we op de traditionele wijze blijven bouwen, wordt de kans op natte voeten groot. Ronday-winkelaararchitecten doet onderzoek naar een nieuwe manier van wonen in het Groene Hart. Het meervoudig ruimtegrburik door de aanleg van drijvende woonwijken ...
help
Ontwerpcriteria voor het ontwaterings- en het afwateringsstelsel met inachtneming van de bergingsmogelijkheden van de grond [Boek]
Landinrichtingsdienst Zeeland \ 1983
In het kader van een herziening van het Cultuurtechnisch Vademecum wordt er naar gestreefd om de relatie tussen het functioneren van het ontwaterings- en het afwateringsstelsel in de normstelling voor het ontwerp tot uitdrukking te laten komen. Het b ...
help
De staat van het klimaat 2008 : actueeel onderzoek en beleid nader verklaard \ De staat van het klimaat ... : actueel onderzoek en beleid nader verklaard / uitg. van het PCCC, het Platform Communication on Climate Change [Jaarverslag]
2009
In de nieuwe PCCC brochure worden nieuwe ontwikkelingen gesignaleerd rond waterbeheer, omgaan met een groter overstromingsrisico en klimaatbestendiger natuur. Het jaar 2008 stond vooral in het teken van de Deltacommissie, zo stelt de Staat van het Kl ...
help
Amsterdamse waterleidingduinen : natuur, waterwinning en recreatie \ Landschapsecologie : natuur en landschap in een veranderende samenleving [Hoofdstuk uit boek]
Geelen, L.H.W.T. \ Oosterbaan, B.W.J. \ 1999
help
Waterzakken leiden tot forse ruimtebesparing : innovatieve vormen van waterberging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bals, J. \ Rijsberman, M. \ Adel, J. van den \ 2005
De ruimte in Nederland staat in een toenemende mate onder druk. Waterbeheerders zoeken ruimte voor uitbreiding van het oppervlaktewater, projectontwikkelaars en planologen claimen dezelfde ruimte voor stedelijke ontwikkelingen en natuurbeschermers wi ...
help
Introduction to the special issue on water management, communities and environment \ Water management, communities and environment : the low countries in comparative perspective, c. 1000 - c. 1800 [Artikel]
Reuss, M. \ 2006
De Noordzee vormde een voortdurende dreiging voor de kustgebieden in de Lage Landen. Naast overstromingsgevaar waren er de dreiging van turfwinning, bodemdaling van de veenachtige gronden. De vraagstelling van deze bundel (verslag van bijeenkomst in ...
help
Wie wil waar waterwonen? : waterwoner wil rust, ruimte en ook groen \ Waterwonen [Artikel]
Simons, J. \ 2008
Buitendijks bouwen of in (regen)wateropvangbekkens binnendijks bouwen wordt steeds vaker als oplossing genoemd voor het nijpende woningtekort. Bovendien is wonen aan het water hip. Niemand wil echter dat het open buitengebied zomaar wordt volgebouwd ...
help
Waterbedrijven in een dynamische omgeving [Thema: Ruimtelijke ordening] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ramaker, T. \ Eijsink, R. \ 2002
Waterhuishouding en ruimtelijke inrichting van Nederland staan onder invloed van dynamische ontwikkelingen, wat leidt tot nieuw beleid m.b.t. ruimtelijke ordening en waterbeheer. Dit heeft consequenties voor de waterwinning. Een inventarisatie van on ...
help
Zwolse waterwinning: een combinatie die niet vanzelf spreekt \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2004
Dat meervoudig ruimtegebruik mogelijk is, blijkt nabij, Zwolle, in een buurtschap in de IJsselzone. De karakteristieke landschappelijkheid van het gebied blijft behouden, en om het niettemin te laten renderen vindt er waterwinning plaats
help
Waterparken helpen handje in het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blaeij, A. de \ Michels, R. \ Reinhard, S. \ 2010
Doordat het aanpakken van wateropgaven vaak ruimte kost en ruimte schaars is, ligt het voor de hand om te zoeken naar multifunctionele oplossingen. Een oplossing zou een multifunctioneel waterpark kunnen zijn. In zo'n waterpark wordt, op basis van vr ...
help
Waterbeheersing : een taak voor heden en toekomst \ Het gemenebest [Artikel]
Visser, W.C. \ 1956
De verhouding tussen wateraanvoer en waterbehoefte beginnen zich in ons land snel te wijzigen. De opvattingen waarin het water als waardeloos goed optreedt, zullen moeten plaats maken voor de erkenning, dat het water waarde heeft. Er zal in droge per ...
help
Instituties voor adaptatie: is de Nederlandse institutionele structuur in staat zich aan te passen aan klimaatverandering? [Factsheet]
Gupta, J. \ Termeer, K. \ 2008
Veel overheden proberen hun beleid meer in overleg met andere maatschappelijke partijen vorm te geven (van ‘government’ naar ‘governance’). Leent deze interactieve beleidsstijl zich wel voor een probleem als klimaatverandering? In het onderzoek wordt ...
help
Forum : natuurlijke klimaatbuffers bewijzen zich [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vlieg, F. \ 2013
Op één van de eerste regenachtige herfstdagen van dit jaar loopt de auteur op het Eiland van Dordt. Het water is overal, gestaag vallend, traag stromend in de Nieuwe Merwede en gemoedelijk klotsend aan de oevers. Terwijl je langzamerhand natte voeten ...
help
Door de bomen de bodem niet meer zien [Rede]
Bruijnzeel, L.A. \ [2008]
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Landgebruik en Hydrologie aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 18 december 2008
help
Trends in groundwater quality in relation to groundwater age [Proefschrift]
Visser, A. \ 2009
Het doel van dit proefschrift is om trends in grondwaterkwaliteit aan te tonen, door specifiek rekening te houden met de reistijd van het bemonsterde grondwater. Daarbij is gebruik gemaakt van een groot aantal bestaande metingen van landbouwgerelatee ...
help
Watergebiedsplan Langbroekerwetering [Boek]
Klaarenbeek, R. \ Genders, H. \ Blom, C. \ 2008
Het Langbroekerweteringgebied is een bijzonder gebied. Door de ligging op de overgang van de Utrechtse Heuvelrug naar het Kromme Rijn gebied zijn verschillende gradiënten aanwezig; van zand naar klei, van hoog naar laag en van droog naar nat. De natu ...
help
Nederland klimaatproof : LANDS-scenario's als hulpmiddel \ Geografie [Artikel]
Hoeven, N. van der \ Koomen, E. \ 2008
Hoe zorgen we ervoor dat we in de toekomst nog in Nederland kunnen leven met de verwachte klimaatveranderingen? Binnen het programma Klimaat voor Ruimte doen verschillende partijen onderzoek naar klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het rui ...
help
Some questions regarding problem definition in coastal management research \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
Salz, P. \ 1999
help
Winderosie en de Veenkolonien [Boek]
Brussel, P.C.M. \ 1980
De herinrichting van het veenkoloniale gebied, welke reeds een tiental jaren in studie is biedt de mogelijkheid om het stuifprobleem in deze streek integraal aan te pakken, In de ontwikkelingen tot nu toe blijkt echter ook hier de onderschatting. Het ...
help
Beste grond te koop uit onvrede \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2005
De Ulsderpolder is aangewezen als noodbergingsgebied voor overtollig oppervlaktewater. Net als acht andere boeren moet Jan van 't Westeinde, akkerbouwer in Nieuweschans, de grond afstaan voor een nieuwe dijk. Enkelen, waaronder hij, hebben hun polder ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.