Login

Hydrotheek

help
Lekkende peilbuizen en slecht afgedichte kleilagen: hatsi-kD \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, K. \ 2010
Diepere aquifers zijn van nature redelijk beschermd tegen verontreiniging door menselijk handelen. Ze kunnen echter geïnfecteerd raken via bijvoorbeeld lekkende peilbuizen. Bij het plaatsen van diepe peilfilters is het daarom voorschrift om kleilagen ...
help
Onderzoek naar de wegzijging in het derde pand van het Oranjekanaal [Boek]
Weerd, B. van der \ 1974
help
Drainage: wat is veel? : water volgens Wouter \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Stapel, W. \ 2013
Riolen zijn lek, er is drainage op aangesloten of beide zijn het geval. In al die gevallen wordt er extra water naar de rwzi afgevoerd. Wat is veel en wat is erg?
help
Glasvezelkabel spoort foutieve aansluitingen op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoes, O.A.C. \ Giesen, N. van de \ 2009
Foutieve rioolaansluitingen van huishoudelijk afvalwater op het hemelwaterstelsel zijn lastig te detecteren en een grote bron van vervuiling voor oppervlaktewater in stedelijk gebied. Met een glasvezelkabel is het mogelijk overal de temperatuur in he ...
help
Hoe doe je dat: opsporen van lekken in een drinkwaterleiding? : lekdetectie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Letteboer, H. \ 2011
Wie aan de ene kant water in een leiding pompt denkt dat het er aan de andere kant ook weer uit komt, maar zo simpel is het niet altijd. Vitens heeft een project opgestart om lekken in leidingen op te sporen d.m.v. het meten van hoeveelheden en gelui ...
help
Eerste resultaat met DMA behaald: verborgen lekkage efficiënt opgespoord \ H2O online [Artikel]
Moors, J. \ Besten, J. den \ Mense, P. \ 2016
Drinkwaterbedrijf Oasen heeft in Leimuiden de exacte locatie van een verborgen lekkage opgespoord met behulp van meetgegevens uit een District Metered Area (DMA). Het is voor het eerst dat in Nederland op deze manier wordt ingegrepen op een verstorin ...
help
Lekverliezen opsporen in Nederlandse waterleidingen \ H2O online [Artikel]
Mense, P. \ 2015
Vrijwel alle buitenlandse drinkwaterbedrijven gebruiken systemen om hun lekverlies te beperken. Die inspanningen en technieken, zoals DMA’s (District Metered Areas), lijken in Nederland tot nu toe niet voor te komen. Oasen vroeg zich af waarom niet e ...
help
Nieuwe lekverliesbepalingsmethoden : inventarisatie van benaderingen, toepassing van SIMDEUM en uitwerking van een nieuwe methode voor het vaststellen van lekverliezen in het distributienet [Boek]
Thienen, P. van \ Pieterse-Quirijns, I. \ 2011
Lekverlies is een probleem dat wereldwijd grote aandacht heeft. Aan water dat weglekt uit het distributienet zijn hoge kosten verbonden. Een lekkage heeft namelijk gevolgen voor de levering van (drink)water. In landen met slechte distributienetten ka ...
help
Onderzoeksmethoden foutaansluitingen riolering : fouten veroorzaken stankoverlast of verontreiniging \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2010
Uit onderzoek blijkt dat in Nederland 5-10 procent van de aansluitingen op een gescheiden rioolstelsel fout is. Dergelijke foutaansluitingen belemmeren op een goede werking en kunnen tot problemen leiden met de afvoer van gebouwen, stankoverlast, ver ...
help
Meetapparatuur voor onderzoek in leidingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wildschut, M. \ 2011
Het grootste kapitaal van drinkwaterbedrijven bevindt zich onder de grond. Vaak zit meer dan de helft van het vermogen van het drinkwaterbedrijf in waterleidingen. Langzaam komt er meer aandacht voor deze infrastructuur. Het kwalitatief uitstekende d ...
help
Opsporen en classificeren van foutaansluitingen met DTS \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Schilperoort, R.P.S. \ Haan, C.J. de \ Langeveld, J.G. \ 2011
Het opsporen en verhelpen van foutaansluitingen wordt door rioolbeheerders steeds meer gezien als een doelmatige maatregel voor het verbeteren van het functioneren van gescheiden rioolstelsels. De introductie van DTS (distributed temperature sensing, ...
help
Het herstel van een lekkende zinker door de Oude Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Driel, B. van \ Hoogendijk, M.A. \ 1983
Weergave van werkzaamheden ter opheffing van een lekkage in een dertig jaar oud, onder de Oude Maas lopend drinkwaterleidingnet
help
Invloed riolering op grondwaterstanden in Delft \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Wieringen, H. van \ Hartman, E. \ Doorn, A. van \ Clarisse, S. \ 2010
De laatste jaren wordt steeds meer aandacht besteed aan het grondwater in stedelijk gebied. Enkele redenen daarvoor zijn o.a. problemen met houten paalfunderingen bij te lage grondwaterstanden en natte kruipruimten bij te hoge waterstanden. In stedel ...
help
Invulling grondwaterzorgplicht, hoe ver moet je gaan als gemeente? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Bruins-Slot, M. \ Kwaadsteniet, M. de \ 2015
Uit onderzoek blijkt dat in de Stationsweg te Maarssen na vervanging van het 'lekke' riool sprake is van grondwateroverlast. De oorzaak van de overlast is onbekend Om invulling te geven aan de grondwaterzorgplicht, wordt een maatregel op openbaar ter ...
help
Lekkage langs en door waterputten opsporen, hoe doe je dat? \ H2O online [Artikel]
Juhász-Holterman, M.H.A. \ Prevoo, R. \ 2013
In het oosten en zuiden van het land wordt veel drinkwater gewonnen uit diepe bodemlagen. Bij lekkage van een putconstructie kan vervuild water vanaf het maaiveld of uit ondiepe zandlagen in een pompput komen. Dit bedreigt de waterkwaliteit in de die ...
help
Lekke waterputten : hoe spoor je ze op? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Juhász-Holterman, M.H.A. \ Prevoo, R. \ 2013
On Oost- en Zuid-Nederland wordt veel drinkwater gewonnen op grote diepte. Bij lekkage van een putconstructie kan vervuild water in een pompput komen. Dit bedreigt de waterkwaliteit in de diepe zand- en grindlagen. Vooral particuliere putten zijn een ...
help
Opsporen foutaansluitingen door camera-inspectie achterhaald? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Kraker, M. de \ 2010
Een bekende methode voor de opsporing van foute afvalwateraansluitingen op het hemelwaterriool is de camera-inspectie. De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest ten aanzien van het opsporen van foutaansluitingen op gescheiden rioolstelse ...
help
'Kwaliteit regenwater en sensortechniek' : kosteneffectief foutieve aansluitingen opsporen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Boogaard, F. \ Bos, R. \ Kluck, J. \ 2010
De laatste jaren groeit het besef dat het afkoppelen van regenwater ongewenste emissies naar bodem, grondwater en oppervlaktewater kan veroorzaken. Uit metingen naar regenwaterkwaliteit blijkt dat de concentraties van stoffen zoals nutriënten en E. c ...
help
Inventarisatie risicovolle leidingen in een stedelijke omgeving : koppeling rekenregels ontgrondingskuilen met GIS [Boek]
Daal, K.H.A. van \ Vogelaar, A.J. \ Mesman, G.A.M. \ 2011
Aan de hand van een casestudie bij Brabant Water is onderzocht of het mogelijk is om een methode op te stellen om kwantitatief en realistisch vast te stellen wat de effecten zijn van ontgronding bij leidinglekkage op de directe omgeving
help
Breuken in Middelburgse persleiding \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Minneboo, S.A. \ 2005
De gemeente Middelburg liet een nieuwe persleiding voor ongezuiverd rioolwater aanleggen. De 3300 m lange leiding loopt van het rioolgemaal even buiten de stad naar de rwzi van Oost-Souburg. Dit artikel doet verslag van het optreden van een vroegtijd ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.