Login

Hydrotheek

help
Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 - 2010 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
De natuurkwaliteit van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2005 is sprake van een lichte verbetering, maar de laatste jaren is geen verdere verbete ...
help
Een experimenteel onderzoek naar het gedrag van makrofauna in relatie tot draadwieren [Studentenverslag]
Verf, M. \ 1983
Het in dit verslag beschreven experimentele onderzoek had als doel de veldwaarnemingen te toetsen: vinden bepaalde makrofaunasoorten flap (draadwieren) aantrekkelijk c.q. onaantrekkelijk en waardoor wordt dit veroorzaakt? Een werkmethode werd hiervoo ...
help
Enige makro-faunistische gegevens van stilstaande wateren in het stroomgebied van de Drentse Aa [Boek]
Higler, L.W.G. \ [ca. 1967]
help
Abiotische randvoorwaarden - Dl. 2: Langzaam stromende midden- en beneden lopen op zand [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Bleeker, M.A.K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2007
Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de (zeer) goede ecologische typen. Meetgegevens van de 10 ‘best beschikbare’ locaties van KRW type R5 zijn voor dit doel geanalyseerd.
help
Makrofaunagemeenschappen in poelen [Boek]
Ridder, R.P. de \ 1988
help
Milieu- en habitatpreferenties van Nederlandse zoetwatermacrofauna [Boek]
Verberk, W.C.E.P. \ Verdonschot, P.F.M. \ Haaren, T. van \ Maanen, B. van \ 2012
Macrofauna speelt een belangrijke rol in het beoordelen van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren, bijvoorbeeld voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast kan de samenstelling van de macrofauna informatie geven over kenmerken van of p ...
help
KRW quickscan macrofauna 'overige wateren' \ H2O online [Artikel]
Keizer-Vlek, H.E. \ Gylstra, R. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
Momenteel vindt landelijk een discussie plaats over de invulling van de ecologische doelen van de ‘overige wateren’. In dit kader zou het mooi zijn om voor monitoring en beoordeling van de ‘overige wateren’ aan te sluiten bij de al bestaande KRW-syst ...
help
Monitoring aquatische macrofauna in de nevengeul van de Gamerense Waard (2009) [Boek]
Klink, A. \ 2010
Na de bijna overstromingen van de rivieren in 1993 en 1995 is de Delta Wet Grote Rivieren in werking getreden, waardoor het mogelijk werd om met hoge snelheid dijken te versterken. Ook de dijk langs de Gamerense Waard is versterkt en naar buiten verl ...
help
Waarom dansen de muggen boven de Waal? : een onderzoek naar macrofauna bij verschillende kribvaktypen in de Waal [Boek]
Rozier, W. \ 2003
In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de macrofaunasamenstelling in verschillend ingerichte kribben en op de verschillende locaties binnen het kribvak. Het onderzoek is een afstudeeropdracht die is uitgevoerd in opdrac ...
help
Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (2003) [Boek]
Klutman, A.G.M. \ Boedeltje, G. \ 2003
Sinds 1993 worden de samenstelling en ontwikkeling van de macrofauna in natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen gevolgd. Dit vindt plaats op drie locaties die zich bevinden ter hoogte van Goor, bij de Mogezompsebrug en de Dochterensebrug. D ...
help
Biodiversiteit, verspreiding en ontwikkeling van macrofauna soorten in de Nederlandse kustwateren [Boek]
De Mesel, I. \ Craeymeersch, J. \ Jansen, J. \ Zweeden, C. van \ 2011
Sinds 1993 wordt een groot deel van de Nederlandse kustwater intensief gemonitord. Jaarlijks vinden er inventarisaties plaats waarin met verschillende monstertuigen het bodemleven wordt geïnventariseerd. Alle bijvangsten in deze surveys (t.b.v. schel ...
help
Macrofauna in de Blauwe Kamer : eén jaar na het verlagen van de zomerdijk, de situatie in juni '93 [Studentenverslag]
Hovens, J.P.M. \ 1994
help
Hydrobiologie en natuurontwikkeling in de Plassewaard [Boek]
Klink, A. \ 1995
Ten behoeve van natuurontwikkeling in de Plasserwaard is een oriënterende inventarisatie uitgevoerd naar de makrofauna (met het blote oog zichtbare ongewervelden zoals kevers, wantsen ed.) in enige wateren in het gebied
help
" Normaalranges" voor macrofaunaparameters in sediment in de grote rivieren : een verkenning [Boek]
Oosterbaan, J. \ 2005
Macrofauna wordt veelvuldig ingezet als instrument voor het beoordelen van waterbodemkwaliteit bijvoorbeeld voor het bepalen van saneringsprioriteit en de evaluatie van inrichtingsprojecten. Ook binnen het "nieuwe bodembeleid" wordt het beoordelen va ...
help
Nevengeulen: lessen uit de praktijk \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Schoor, M.M. \ Greijdanus, M. \ Weerling, G.W. \ Kouwen, L.A.H. van \ 2012
Rijkswaterstaat heeft inmiddels bijna twintig jaar ervaring met de aanleg van nevengeulen. Tijd voor een evaluatie. De vier nevengeulen onder het vergrootglas zijn die van Gameren, Klompenwaard, Bakenhof en Vreugderijkerwaard. We gaan in op keuzes di ...
help
Zandsuppletie in de Leuvenumse beek : monitoring van de fysische en biologische effecten 2014-2015 [Boek]
Verdonschot, Ralf C. M.. \ Dekkers, Dorine D.. \ Besse-Lototskaya, Anna A.. \ Verdonschot, Piet F. M.. \ 2016
In 2014-2105 zijn de fysische en biologische korte-termijn-effecten van het herhaaldelijk suppleren van zand op een drietal locaties in de Leuvenumse beek onderzocht. Er is gekeken naar de mate van ophoging en verspoeling van het ingebrachte zand, de ...
help
Overlevingsstrategieën koppelen soorten aan hun landschap \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
Verberk, W.C.E.P. \ 2009
Bij natuurbescherming is het vrijwel onmogelijk om rekening te houden met de verschillende soorten in een gebied en hun specifieke relaties met het landschap. De vraag is daarom of soortspecifieke relaties op een of andere manier te vatten zijn. Voor ...
help
De waterkever Yola bicarinata na meer dan honderd jaar weer aangetroffen in Nederland (Coleoptera: Dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Verdonschot, R.C.M. \ Dekkers, T.B.M. \ Cuppen, J.G.M. \ 2011
In een macrofaunamonster afkomstig van een duinplas in de Zeepeduinen, Schouwen-Duiveland, werden twee exemplaren van de waterkever Yola bicarinata aangetroffen. Deze soort, waarvan het zwaartepunt van de verspreiding in het westelijk Middellandse Ze ...
help
Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates [Proefschrift]
Keizer-Vlek, H.E. \ 2014
Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische mon ...
help
Diatomeeën van de Tongerense Beek : een onderzoek naar de samenstelling van de diatomeeënflora op natuurlijk en kunstmatig substraat in een gradiëntsituatie [Boek]
Janssen, P. \ 1976
De Tongerense Beek is als onderzoeksterrein gekozen omdat men in het kadeer van een inventarisatie van kwetsbare natuurgebieden op en rond de Veluwe een inzicht wilde krijgen in de waterkwaliteit van deze beek.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.