Login

Hydrotheek

help
De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas [Boek]
Putter, P. de \ Aerts, M. \ 2014
Schaliegas is een vorm van aardgas dat zich op 3 à 4 km diepte in leisteenlagen (schalie) bevindt. Om het schaliegas vrij te maken dient het gesteente gebroken te worden (fracken) door onder hoge druk grote hoeveelheden water, gemengd met zand en che ...
help
De risico's van schaliegas en steenkoolgas [Factsheet]
[2014]
Dit factsheet is een update van een eerder door Milieudefensie uitgegeven publicatie en behandelt de risico's van onconventionele gaswinning. Het biedt een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies en praktijkervaringen, met name uit de Vere ...
help
Schaliegas in publiekrechtelijk kader : lessen uit de praktijk van conventionele gaswinning \ Milieu en recht [Artikel]
Brans, M.C. \ Brink, K.M. van den \ 2014
In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico's niet gr ...
help
Opsporing en winning van schaliegas [Brief]
Remkes, J.W. \ Glas, P.C.G. \ Veerman, C.P. \ 2014
IPO, Vewin en Unie van Waterschappen geven gezamenlijk hun visie op de noodzaak van gedegen vooronderzoek bij de noodzaak van schaliegaswinning. Zij zien niet in, dat de beoogde structuurvisie schaliegas voldoende waarborgen biedt. Een maatschappelij ...
help
Gevolgen bodemdaling : gas- en zoutwinning \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2010
De bodem daalt in Noord-Nederland. In de provinvie Groningen is de verwachting dat die in 2050 zelfs met 42 centimeter is gedaald ten opzichte van 1963, het jaar, waarin met gaswinning in Slochteren werd begonnen. Alarmerend? Nee, zeggen de waterscha ...
help
Beoordeling effectstudie schaliegaswinning : advies Commissie m.e.r. [Boek]
Commissie voor de milieueffectrapportage \ 2013
De Minister van Economische Zaken (EZ) heeft een onderzoek rond schaliegas uit laten voeren. Dit onderzoek richt zich op “het in kaart brengen van mogelijke risico’s en gevolgen van opsporen en winnen van schaliegas (en steenkoolgas) in Nederland in ...
help
Bodemdaling in Nederland : [symposiumverslag], 8 november 1990, Aula van de Technische Universiteit Delft [Congresverslag]
Technische Universiteit Delft \ Technische Universiteit Delft \ International Society for Rock Mechanics \ 1990
help
Gas in de ondiepe ondergrond \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Obdam, A. \ Cleveringa, P. \ 2001
Bij de verplaatsing van gas in de diepe ondergrond spelen de bewegingen van het grondwater nagenoeg geen rol. Bij ondiep gas speelt het grondwater bij migratie daarentegen wel een doorslaggevende rol
help
Morfologische veranderingen als gevolg van bodemdaling door gaswinning : locatie Zuidwal TotalFinaElf [Boek]
Rommel, M.C. \ 2004
Sinds 1988 wordt op de locatie Zuidwal in de Waddenzee gas gewonnen. Gaswinning kan vanwege de daarbij optredende bodemdaling gevolgen hebben voor de morfologie, zoals (al dan niet tijdelijke) afname van plaatareaal en -hoogte, hetgeen invloed kan he ...
help
Aanpak en gegevensverwerking bij grondwatermodellering, toegepast bij onderzoek naar de invloed van de Duitse bruinkoolwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ Kusse, A.A.M. \ 1986
help
Mijn mening : alle waterschappen moeten zich schaliegasvrij verklaren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vries, M. de \ 2014
De discussie over de winning van schaliegas duurt voort. Hoe groot zijn de risico's en wat vinden we aanvaardbaar? Marlies de Vries van Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat waterschappen een heldere keuze moeten maken. Sterker nog: Rijnland heeft als ...
help
Schaliegas in Nederland : een verkenning van het juridisch kader voor verdeling van exploitatie- en winningsrechten, vergunningverlening en aansprakelijkheid \ Tijdschrift voor bouwrecht [Artikel]
Brans, M.C. \ Dieperink, M.A.M. \ Groot, J.F. de \ Lubach, R.D. \ Meesters, J.W.A. \ Snoo, A. de \ 2013
Met het opstellen van de structuurvisie/plan-MER zal circa één tot anderhalfjaar gemoeid zijn, welke periode de minister ook zal benutten om in overleg met belanghebbende paitijen, zoals drinkwaterbedrijven, de mijnbouwsector en SodM te onderzoeken o ...
help
Wvo-parapluvergunning maakt snel ingrijpen bij sanering mogelijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lotringen, R. van \ Lussenburg, O. \ 2004
In navolging van eerdere bodemsanering van oude olievelden bij Schoonebeek heeft nu de NAM ook een parapluvergunning voor huidige gaswinning in Groningen. Eén vergunning voor meerdere locaties voor lozingen op oppervlaktewater bij bodemsanering biedt ...
help
Delfstoffenwinning als motor voor rivierverruiming; kansen en bedreigingen [Boek]
Geerling, G.W. \ 2000
Deze rapportage geeft een overzicht van mogelijke effecten van aangepaste delfstoffenwinning in het uiterwaardengebied. Aangepaste delfstoffenwinning biedt mogelijkheden om zand en kleiwinning te combineren met maatregelen in het kader van hoogwaterb ...
help
Bodemdalingstudie Waddenzee 2004 : vragen en onzekerheden opnieuw beschouwd [Boek]
Hoeksema, H.J. \ 2004
De Nederlandse regering besloot in 1999 geen vergunning te verlenen voor de winning van gas uit de Waddenzee. Op verzoek van het huidige kabinet heeft de Adviesgroep Waddenzeebeleid begin 2004 een nieuw advies uitgebracht. Vanwege nieuwe vragen heeft ...
help
An historic perspective on the vulnerability of the Netherlands to environmental change : life in a cut-away \ Oral presentations [Hoofdstuk uit boek]
Gerbens-Leenes, P.W. \ Schilstra, A.J. \ 2004
This study aims to assess environmental changes caused by peat mining in the Netherlands in the Late Middle Ages (1350-1550) and consequences for today's society in the light of climate change
help
Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Molen, H. van der \ 1983
De totale kosten van maatregelen, die tengevolge van de bodemdaling door aardgaswinning genomen dienen te worden, bedragen 210 miljoen gulden. Voor de vergoeding van de kosten is een ontwerpregeling opgesteld tussen de N.A.M. en de betrokken beheerde ...
help
Friese bodemdaling gaat nog wel even door \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Nieuwenhuis, H. \ 1994
help
De ondergrondse toestroming van water naar een diepe zandwinningsput in het ruilverkavelingsgebied Kolderveen-Nijeveen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1964
help
Samen winnen : verbreding van schaliegasdiscussie en handvatten voor besluitvorming [Boek]
Vries, A. de \ Est, R. van \ Waes, A. van \ 2013
Recentelijk is het maatschappelijk rumoer rondom schaliegas er niet minder op geworden. Er lijkt zelfs sprake van polarisering. Het verzet tegen schaliegaswinning heeft zich uitgebreid van lokale actiegroepen tegen proefboringen naar 49 gemeenten die ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.