Login

Hydrotheek

help
Een ongemakkelijke waarheid : het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 2006
Bespreking van het boek van de Amerikaanse Al Gore over klimaatverandering. De Nederlandse versie is verschenen bij Meulenhoff (2006). De engelse versie is: An inconvenient truth : the planetary emergency of global warming and what we can do about it ...
help
Milieubalans 2008 \ Milieubalans... [Jaarverslag]
2008
De Milieubalans is een jaarlijkse rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de toestand en de trends in het milieu in relatie tot het gevoerde beleid en de maatschappelijke ontwikkelingen. Ook schetst de Milieubalans resterende kn ...
help
FEMME, a flexible environment for mathematically modelling the environment \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Soetaert, K. \ deClippele, V. \ Herman, P. \ 2002
help
Milieutechnologie - meer dan milieu en technologie : samenspel van milieu en industrie, evaluatie en toekomstvisie [Boek]
Groen, M. \ Scholtens, B. \ Kasteren, J. van \ 1987
Stand van zaken van oplossingen voor de milieuproblematiek. Waartoe in 1979 de Commissie Milieu en Industrie (CMI) in het leven geroepen werd (VROM)
help
Verbod op giftige aangroeiwerende scheepsverf is noodzakelijk [en reactie] \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Meijer, L. \ Jacobs, F.A. \ 1999
help
Maatregelen in kader van Meerjarenplan Gewasbescherming : Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren \ Milieukosten gewasbescherming voor de land- en tuinbouw [Hoofdstuk uit boek]
1999
help
Milieujaarverslag 1999 rwzi's Ede en Amersfoort \ Milieujaarverslag... RWZI's Ede en Amersfoort [Artikel]
2000
help
Nieuwe ronde, nieuwe kansen in het regionale waterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Brils, J.M. \ 2010
Vanuit grote wetenschappelijke onderzoeksprojecten, zoals het Europese project AquaTerra is veel nieuwe en door waterschappen nog niet benutte natuurlijke systeemkennis beschikbaar. Het gaat hierbij om kennis over de herkomst en het lot (afbraak, bin ...
help
Lucht- en waterverontreiniging : Machevo-Congres 1965, (6e) [Congresverslag]
Clausen, J.F. \ 1965
help
Kwaliteit en duurzaamheid als hoeksteen voor plantaardige produktie, milieu en natuur [Boek]
Penning de Vries, F.W.T. \ Spiertz, J.H.J. \ 1992
At the occasion of the opening of its new offices and research facilities, CABO-DLO presents for a broad public its views on agricultural research for the next decade in this booklet. Subjects presented are 'Regulation of processes by communication i ...
help
Natuurvriendelijke oevers. Handreiking [Boek]
Breukelen, S. van \ 2003
Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie, nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Daarnaast wordt zo mogelijk ook voldaan aan de eisen die andere functies aan de oever stellen. Dit geldt zowel ...
help
Streekplan, waterhuishoudingsplan, milieubeleidsplan : horizontale strategische afstemming op provinciaal niveau \ Afstemmen en instemmen : ruimtelijke ordening en milieubeheer : integratie en coordinatie van het omgevingsbeleid op alle overheidsniveaus [Hoofdstuk uit boek]
Veen, J. van der \ 1998
help
Mogelijkheden voor afvalpreventie bij rwzi's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Suijkerbuijk, M. \ Kok, D. \ 1999
help
Landelijk platform decentraal afvalwaterbeheer op komst : adviserende en informerende rol naar burgers, overheid en bedrijven \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
help
A new paradigm for education in water and environmental management \ The learning society and the water-environment = La société cognitive et les problèmes de l'eau : Paris, 2-4 June 1999 : proceedings of the international symposium [Hoofdstuk uit boek]
Abbott, M.B. \ Price, R.K. \ 2000
help
Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota : het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust [Boek]
Raadschelders, E.W. \ 2005
In dit rapport wordt de toekenning van ecologische gewichten aan de gekozen gebieden beschreven. Het rapport maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Bestrijding Milieubedreigende Stoffen Noordzee 2000-2010 (Octopus). Het rapport is bestemd v ...
help
Milieujaarverslagen beoordelen : moeilijk of makkelijk? [Boek]
Klaveren, J. van \ 2004
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen of Rijkswaterstaat over voldoende adequate hulpmiddelen beschikt om het valideren van milieujaarverslagen door de regionale diensten op een uniforme wijze te laten uitvoeren
help
Het begint al bij de locatiekeuze : RIZA gaat website maken voor waterbeheer op duurzame bedrijventerreinen : Thema water \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]Website duurzame bedrijventerreinen - Praktijkdocument Water en duurzame bedrijventerreinen
Stege, C. ter \ 2003
RIZA heeft kennis en ervaring gebundeld in een praktijkdocument rondom duurzaam waterbeheer op bedrijventerreinen
help
Milieubalans 2009 \ Milieubalans... [Jaarverslag]
2009
De Milieubalans is de bij wet gevraagde rapportage over de toestand en de trends in het milieu, in relatie tot het gevoerde milieubeleid en maatschappelijke ontwikkelingen, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) jaarlijks uitbrengt. Dit jaar i ...
help
Hans Berkhuizen, directeur van Vereniging Milieudefensie: "Terugdraaien subsidies door overheid zorgt voor nieuw elan" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw zochten Nederlandse drinkwaterbedrijven bewust de publiciteit om de vervuiling van de Rijn en later ook de Maas aan de orde te stellen. Bezoek van ir. Cor van der Veen - van 1965 tot 1986 directeur van het to ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.