Login

Hydrotheek

help
Uncertainties in evaluating the coherence of independently derived environmental quality objectives for air, water and soil \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Etienne, R.S. \ Willemsen, F.H. \ Ragas, A.M.J. \ 1998
help
Bepaling van de effekten van het waterbeheer op het natuurlijk milieu in PAWN-2 : verslag van een verkennend onderzoek [Boek]
Stevers, R.A.M. \ 1983
help
Prettig wonen naast een rioolgemaal? \ Planologische diskussiebijdragen / Stichting Planologische Diskussiedagen [Artikel]
Jong, P. \ 1999
help
‘Het bedrijf stond bol van afvalwater’ \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]
Perrée, H. \ 2009
Top Moerdijk staat bij het waterschap Brabantse Delta en politie bekend als een hardleers bedrijf. Jarenlang mengt het illegaal grondstromen en loost het afvalwater op de sloot. Politie Midden en West Brabant heeft het strafrechtelijk onderzoek net a ...
help
Lucht- en waterverontreiniging : Machevo-Congres 1965, (6e) [Congresverslag]
Clausen, J.F. \ 1965
help
De risico's van schaliegas en steenkoolgas [Factsheet]
[2014]
Dit factsheet is een update van een eerder door Milieudefensie uitgegeven publicatie en behandelt de risico's van onconventionele gaswinning. Het biedt een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies en praktijkervaringen, met name uit de Vere ...
help
Boeren spuiten niet minder maar meer gif over Gods akker \ Natuur en milieu : maandblad van de Stichting Natuur en Milieu [Artikel]
Logemann, A. \ 1999
Anders dan de plannen aangeven gaat het niet goed met het terugdringen van het gebruik van landbouwgif. Bodem en water zijn afgelopen jaar meer dan ooit vervuild met schimmelbestrijdingsmiddelen. Het oppervlaktewater is nog net zo giftig als tien jaa ...
help
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vierentwintigste wijziging van Richtlijn 76/769/EEG van de Raad inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (pentabroomdifenylether) = Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil portant vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (pentabromodiphényléther) = Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlements und des Rates zur 24. Änderung der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Pentabromdiphenylether) = Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending for the 24th time Council Directive 76/769/EEC relating to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations (pentabromodiphenyl ether) [Standaard]
2000
help
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG = Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil = Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates = Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC [Standaard]
2000
help
Field research for the authorisation of pesticides \ Ecotoxicology [Artikel]
Dijk, H.F.G. van \ Brussaard, L. \ Stein, A. \ Brock, T.C.M. \ 2000
help
Handreiking milieukwaliteit in de leefomgeving : werken aan gebiedsgericht maatwerk [Boek]
Projectgroep MILO \ 2004
De Handreiking Milieukwaliteit in de leefomgeving is voorbereid door de Projectgroep MILO waarin VROM, IPO, VNG en de Unie van Waterschappen hebben samengewerkt aan het ontwikkelen van deze handreiking. Ondersteuning werd verleend door Bart van Geleu ...
help
The role of professional ethics in water management \ European water management : official publication of the European Water Pollution Control Association [Artikel]
Hagebro, C. \ Matthews, P. \ 2001
Sinds het World Water Forum in Den Haag, houdt de European Water Association zich bezig met het formuleren van een beroepscode voor haar leden. Hetgeen resulteert in een watercode, bestaande uit tien aandachtspunten
help
Gissen bij het Lozingenbesluit \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Buschgens, A.J.B. \ 2002
ESRI Nederland heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen de mogelijkheden onderzocht om GIS in te zetten bij processen rond de uitvoering van het 'Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij'
help
Water in beweging : de interactieve communicatie-strategie van Stichting Reinwater [Boek]
Kollenburg, M. van \ 1998
help
Overschotten van stikstof en fosfaat : bruggen slaan tussen landbouwproductie en milieudoelstellingen [Boek]
Verloop, K. \ 1999
Dit rapport gaat in op de kloof tussen landbouwkundige nutriëntenoverschotten en het niveau tot waar deze overschotten vanuit milieuoogpunt verlaagd zouden moeten worden. De centrale vraag is of deze kloof wel echter zo aanzienlijk is, als enige jare ...
help
Groundwater quality and quantity in Europe [Boek]
Scheidleder, A. \ Nixon, S. \ Lack, T.J. \ Thyssen, N. \ European Environment Agency \ 1999
help
Regels voor bouwstoffen in 'Besluit bodemkwaliteit' gelden voor de hele keten \ Intech K&S [Artikel]
Scheffer, W. \ 2008
Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor toepassing van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. De bepalingen in dit besluit die betrekking hebbe ...
help
Environmental risk limits for xylene (m-xylene, o-xylene and p-xylene) [Boek]
Leeuwen, L.C. van \ 2009
Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor xylenen in water, grondwater en bodem. Deze stoffen worden gebruikt als oplosmiddel bij drukkerijen en in de rubberindustrie. De groep stoffen omvat m-xyleen, o-xyleen en p-xyleen. Voor dit onderzoek z ...
help
Water en lucht in industrialiserend Nederland [Boek]
Hellemans, J. \ Duintjer, J.E. \ Rooijen, C. van \ 1965
help
Beschikking van de Commissie van 27 december 2000 betreffende de niet-opneming van quintozeen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad en de intrekking van de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen die deze werkzame stof bevatten = Decision de la ... concernant la non-incription du quintozene dans ... et le retrait des autorisations accordees aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active = Commission ... concerning the non-inclusion of quintozene ...and the acitve substance withdrawal of authorisaitons for plant-protection products containing this active substance = Entscheidung der Kommission von 27. Dezember 2000 über die Nichtaufnahme von Quintozen in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und die Aufhebung der Zulassungen für Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff = ... [Standaard]
Byrne, D. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.