Login

Hydrotheek

help
Professionele vaardigheden voor handhavers : het ontwikkelen van een professionele houding en vaardigheden voor opsporings- en controlemedewerkers [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Dorgelo, S. \ 2004
We leven in een land met regels. Opsporings- en controlemedewerkers handhaven deze regels. Op papier en in het veld. Het handhaven van regels in Nederland moet beter, strenger en resultaatgerichter. Verdwenen in het verleden lastige dossiers nog wel ...
help
Een verhaal uit de handhavingspraktijk: het opwerken van afvalvetten [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Groot, G. de \ Kaptein, N. \ 2004
We gaan terug in de tijd naar het midden van de jaren negentig. Op de rioolwaterzuiveringsinrichting (rwzi) komen ongekende hoeveelheden fosfaat (tot 500 kg P/d meer dan voorzien) aan. Het zuiveringsproces heeft er veel van te lijden. Er komt een sig ...
help
Water legislation in the Netherlands [Boek]
Huisman, P. \ 2004
This book gives a brief introduction about the development of the Dutch institutional structure and legislati
help
Omgaan met water : naar een integraal waterbeleid [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ [1985]
help
De verplichting tot aansluiting op de riolering (2) \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Robbe, J. \ 2003
In dit tweede (en laatste) artikel wordt in de eerste plaats aandacht besteed aan handhaving van de aansluitverplichting bij uiteenlopende regelgeving. Hiermee wordt gedoeld op de situatie waarin volgens de bouwverordening moet worden aangesloten, ma ...
help
Nieuwe regels voor waterbodems: een vertroebeld beeld? \ Milieu en recht [Artikel]
Handgraaf, S. \ Strolenberg, S. \ 2010
Sinds 22 december 2009 behoort de regulering van de waterbodemkwaliteit niet meer tot het terrein van de Wet bodembescherming, maar tot de Waterwet. Voor de aanpak van historisch verontreinigde waterbodems heeft deze overgang het karakter van een lic ...
help
De waterwet: innovatie van het waterrecht \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Havekes, H.J.M. \ 2009
De Nederlandse waterbeheerwetgeving is momenteel erg verbrokkeld. Bijna elk onderdeel van het waterbeheer kent zijn eigen wet. Dit komt door de transparantie en praktische toepassing van deze wetten niet ten goede. Vandaar dat al langer wordt aangedr ...
help
Milieu- en waterrecht in West-Duitsland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Soest, J.J. van \ 1990
help
Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wensink, W. \ 2014
Op 17 juni 2014 heeft het kabinet het wetsvoorstel Omgevingswet aan de 2e Kamer aangeboden. Een mijlpaal!
help
Waterschappen en omgevingsdiensten : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kraak, I. \ 2014
Onlangs is door de Commissie Waterketens en Emissies van de Unie van Waterschappen een nieuwe visie op de omgevingsdiensten vastgesteld. Aanleiding hiertoe was o.a. de in aantocht zijnde Omgevingswet en de de eerste ervaringen met de omgevingsdienste ...
help
Flinke inhaalslag nodig om handhavingsdata toepasbaar te maken : methodiek voor probleemanalyse, nalevingsanalyse en prioritering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2004
Sinds enkele jaren loopt het traject ‘Professionalisering van de milieuhandhaving’. Daartoe zijn kwaliteitscriteria opgesteld waaraan alle milieuhandhavende instanties per 1 januari 2005 moeten voldoen. De eerste twee kwaliteitscriteria zijn gericht ...
help
Aanpak en ervaringen met het handhaven van overstortvergunningen [themanummer handhaving] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Meijer, J.J. \ Dalstra, T.J. \ Dongen, P.D. van \ 2004
Eind november 2002 was het zover. De laatste drie overstortvergunningen van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden liggen ter inzage. De doelstelling om voor eind 2002 alle 43 gemeenten van een actuele overstortvergunning te voorzien is ge ...
help
De verplichting tot aansluiting op de riolering (1) \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Robbe, J. \ 2003
Verreweg het grootste deel van de percelen in Nederland zijn aangesloten op het openbaar riool. Onder omstandigheden is aansluiting wel verplicht. En wel in het kader van Lozingenbesluit WVO huishoudelijk afvalwater, Lozingenbesluit bodembescherming, ...
help
Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) : voorstel van wet (voorontwerp) [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2005
Op 29 juli 2005 was het voorontwerp van de Waterwet gereed. Het voorontwerp is het startsein voor een formele consultatieronde. Tijdens deze consultatieperiode kunnen de meest betrokken instanties hun mening geven op het voorontwerp. In deze fase wor ...
help
Milieu- en waterbeheer : van strategische plannen tot praktisch beleid \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hall, A. van \ 1989
help
Een nieuwe aanpak van de eutrofieringsbestrijding \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kiestra, A. \ 1984
Een samenvatting van konklusies en aanbevelingen van de Unie-nota 1983, waarin het beleid ter beperking van de fosfatenbelasting in de Nederlandse oppervlaktewateren is weergegeven en in hoofdlijnen nader wordt ingegaan op de aanbevelingen van deze C ...
help
Bodembescherming, ook grondwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dewaide, J.H. \ 1984
Bodemverontreiniging geeft in meerdere mate problemen bij een goede drinkwatervoorziening. Ingegaan wordt op de plaats die de toekomstige Wet Bodembescherming en het Voorlopig Indicatief Meerjarenprogramma Bodem innemen bij het bodembeschermingsbelei ...
help
Hoofdlijnen Wet Bodembescherming \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1985
help
Praktijk van de vergunningverlening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Faasen, R. \ 1982
De formulering van de vergunningsvoorschriften en de wijze van zuivering van afvalwater zijn bepalend voor het verkrijgen van een vergunning tot lozing
help
Integratie van de Waterwet in de Omgevingswet : geef waterschappen boter bij de vis! \ Milieu en recht [Artikel]
Groothuijse, F.A.G. \ 2012
Waar de Watervergunning nog bewust buiten de integratieoperatie van de Wabo werd gehouden, zal de Waterwet nu niet ontkomen aan integratie in de Omgevingswet. De opzet van de Omgevingswet die de minister blijkens de kabinetsnotitie voor ogen heeft, v ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.