Login

Hydrotheek

help
Hydrodynamic models in urban drainage: application and calibration [Boek]
Clemens, Francois Henri Léon Raymond \ 2001
The main goal of this thesis is to report on working methods related to the use of (computer) models in the field urban drainage engineering, which is neither purely scientific nor purely a craft.
help
Het modelleren van een vrij wateroppervlak in bergbezinktanks : tussenrapport 3 van het Rionedproject 92-05 "Onderzoek bergbezinktanks" [Boek]
Kluck, J. \ 1993
Dit is het derde rapport van het onderzoek naar het hydraulische gedrag van bergbezinktanks met het oog op de optimalisering van de bezinking. Van december 1992 tot en met februari 1993 is verder gewerkt aan het opzetten van het stromingsmodel. Onder ...
help
Modellering van de waterbeweging in bergbezinktanks met PHOENICS : tussenrapport 3 van het Rionedproject 92-05 "Onderzoek bergbezinktanks" [Boek]
Kluck, J. \ 1993
Dit is het vierde rapport naar het hydraulische gedrag van bergbezinktanks met het oog op de optimalisering van de bezinking. Het geeft een verslag van wat in de afgelopen 3 maanden is gedaan. In hoofdstuk 2 zijn de randvoorwaarden beschreven die geb ...
help
Een mathematisch model voor het hydraulische gedrag van bergbezinktanks: Tussenrapport 2 van het Rionedproject 92-05 "Onderzoek bergbezinktanks" [Boek]
Kluck, J. (author) \ 1992
Dit is het tweede rapport over het onderzoek naar het hydraulische gedrag van bergbezinktanks met het oog op de optimalisering van de bezinking. In de afgelopen 3 maanden is voornamelijk gewerkt aan het modelleren van de stroming in bergbezinktanks m ...
help
JAMM2008; Jaarlijkse Actualisatie Modellen Maas 2006, 2007 en 2008 [Boek]
Mierlo, T. van \ Zetten, J. van \ Visser, T. \ 2008
Door de Waterdienst is aan Deltares opdracht verstrekt voor de uitvoering van het project "JAMM2008; Jaarlijkse Actualisatie Modellen Maas 2006, 2007 en 2008)". Het project JAMM2008 behelst het actualiseren van bestaande WAQUA- en SOBEK modelschemati ...
help
Onderzoek naar de invloed van infiltratie in een veenkoloniaal gebied met behulp van electrische modellen [Boek]
Homma, F. \ [1978]
In een jong veenkoloniaal gebied zijn in 1972 en in 1973 als proef in enige wijken de peilen opgezet om water te infiltreren in de tussenliggende percelen. Het doel daarvan was de invloed van een verhoogde grondwaterstand op de gewasopbrengst na te g ...
help
Labtests helpen bij vroegtijdig opsporen houtrot \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Weersink, R.G.J. \ Meerstadt, T. \ Kuilen, J.W.G. v.d. \ Montaruli, D.E. \ 2007
Infraroodspectroscopie is een veelbelovende techniek om in een vroeg stadium biologische degradatie van hardhout vast te stellen. Rijkswaterstaat en de TU Delft doen onderzoek naar degradatiemechnismen in hout en naar levensduurmodellering van houtco ...
help
Uncertainty in the environmental modelling process: a framework and guidance \ Environmental modelling & software [Wetenschappelijk artikel]
Refsgaard, J.C. \ Sluijs, J.P. van der \ Højberg, A.L. \ Vanrolleghem, P.A. \ 2007
A terminology and typology of uncertainty is presented together with a framework for the modelling process, its interaction with the broader water management process and the role of uncertainty at different stages in the modelling processes. Brief re ...
help
Geohydrologische studie 't Vaneker : eindrapport [Boek]
IWACO \ 2001
De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: 1. Berekening van de kwantitatieve en kwalitatieve effecten van het uitbreidingsplan 't Vaneker op de waterhuishouding van het (omliggende) gebied. 2. Advisering en berekening van mitigerende maatregele ...
help
Statistische reconstructie invloed grondwaterwinning Hammerflier en waterbeheersplan op grondwaterstanden [Boek]
Baggelaar, P.K. \ Meulen, E.C.J. van der \ 2008
Het waterbedrijf Vitens en het waterschap Regge en Dinkel willen weten wat de effecten zijn van de grondwaterwinning Hammerflier en het bijbehorende waterbeheersplan op de grondwaterstanden. Zij hebben Icastat verzocht deze effecten te reconstrueren ...
help
Geohydrologisch modelonderzoek IJsselvallei [Boek]
Spaans, J.H. \ 1987
Het doel van het onderzoek, was met behulp van de driedimensionale computercode FLOSA (FLOw System Analysis) een modelstudie uit te voeren naar de ligging en begrenzing van stromingssystemen in het studiegebied IJsselvallei. Hiermee vormt dit onderzo ...
help
Modellering van rioolstelsels tijdens water op straat : metingen in een schaalmodel [Studentenverslag]
Haan, C. de \ 2002
Voor het ontwerp van rioolstelsels wordt gebruik gemaakt van hydrodynamische modellen. Met deze modellen worden stelsels zo ontworpen dat alleen bij buien die eens per 2 of 5 jaar optreden niet al het water wordt afgevoerd. Door deze modellen wordt d ...
help
Inzicht en oplossingen voor kwesties in de waterzuivering door Computational Fluid Dynamics (CFD) [Boek]
Wols, B.A. \ Akker, B. van den \ 2014
Drinkwaterzuiveringsinstallaties zijn meestal ontworpen op basis van vuistregels en/of proefinstallatie-onderzoek, zonder dat er precies bekend is wat er op microschaal gebeurt. Hierbij is vaak een overcapaciteit ingebouwd. Bovendien zijn er vaak ver ...
help
Verslag: NHV Najaarsbijeenkomst 'Grootschalig Modelleren en Waterbeheer' \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ 2015
Computers worden steeds sneller en hydrologische modellen navenant groter en complexer. Waar in de jaren 80 een MODFLOW model 100 grid-cellen had, tel je tegenwoordig niet meer mee als je model minder dan een miljoen gridcellen heeft. Dit hydrologisc ...
help
Inventory of water system models [Boek]
Baan, P. \ Linde, A. te \ 2005
The aim of the BSIK project “Water Economic Modelling for Policy Analysis” is to develop an integrated and operational water and economy model framework for the Netherlands that will enable to determine the economic effects of measures to improve the ...
help
Modellering verdroging veenkaden : fase 1: verkenning [Boek]
Sman, H.T. \ 2014
Als gevolg van droogte kan de sterkte van een veendijk verminderen. In een droge periode daalt de freatische lijn (grondwaterstand) in een waterkering. Bij veenkades resulteert een daling van de freatische lijn, geïnitieerd door droogte, in een volum ...
help
Kalibratie van het Landelijk KRW-Verkenner Model 2.0 [Boek]
Mulder, Martin \ Cleij, Peter \ 2015
Bij de laatste validatie van het Landelijk KRW-Verkenner Model (Cleij et al. 2014) is gebleken dat de concentraties voor N-totaal en P-totaal vaak matig tot slecht voorspeld worden. Eén van de manieren om de voorspellende waarde van een model te verh ...
help
NHI 2.2 : beschrijving van de veranderingen en toetsing in NHI 2.2 [Boek]
Hoogewoud, Jacco \ Veldhuizen, Ab \ Prinsen, Geert \ Hunink, Joachim \ 2011
Jaarlijks vind een release plaats van een nieuwe NHI versie. In deze versie zijn de laatste inzichten verwerkt die beschikbaar en toepasbaar zijn. De aanpassingen zijn vooral gevoed door de laatste aanbevelingen van de STOWA toetsing (voor zover nog ...
help
Mapping and modelling multifunctional landscapes [Proefschrift]
Willemen, L. \ 2010
De maatschappij profiteert van een grote verscheidenheid van diensten die door het landschap geleverd worden. Deze zogenaamde ‘landschapsdiensten’ omvatten onder andere de productie van voedsel en hout, de levering van drinkwater, klimaatregulatie, l ...
help
Negen ict-innovaties van de waterschappen : thema Waterbeheer en ICT \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Alblas, J. \ 2015
Introductie van 9 ict-innovaties op een rijtje: Water Window, Smart Polder, Peilbesluit Reeuwijkse plassen, het digitale meldsysteem 'Kiezen, klikken, klaar', Open waterbeheer Rijn-west, 3Di modelleringstechnieken, Huisje Boompje Beter app, intellige ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.