Login

Hydrotheek

help
Ellersinghuizerveld : verkenning locale geohydrologische situatie en potenties : eindrapportage [Boek]
Grontmij \ Iwaco \ 2001
help
Plant strategies in relation to resource supply in mesic to wet environments : does theory mirror nature? \ The American naturalist : a bimonthly journal devoted to the advancement (and correlation) of the biological sciences (with special reference to the factors of evolution) [Wetenschappelijk artikel]
Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Hal, J.R. van \ Aerts, R. \ 2010
In ecology, strategy schemes based on propositions about the selection of plant attributes are common, but quantification of such schemes in relation to nutrient and water supply is lacking. Through structural equation modeling, we tested whether pla ...
help
Grondwaterstandsfluctuaties en bergingscoefficienten in het Fochtelooerveen [Boek]
Ernst, L.F. \ 1981
help
Forum : natuurlijke klimaatbuffers bewijzen zich [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vlieg, F. \ 2013
Op één van de eerste regenachtige herfstdagen van dit jaar loopt de auteur op het Eiland van Dordt. Het water is overal, gestaag vallend, traag stromend in de Nieuwe Merwede en gemoedelijk klotsend aan de oevers. Terwijl je langzamerhand natte voeten ...
help
Olie verontreiniging Biesbosch : NA 27 - 12 - 1970 : gezamenlijk rapport van de Studiegroep Olie [Boek]
Rijksinstituut voor Natuurbeheer \ Staatsbosbeheer \ Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek \ [ca. 1970]
help
Vegetatiekartering van de Drentse Aa 1982/1983 [Boek]
Everts, F.H. \ Grootjans, A.P. \ Vries, N.P.J. de \ 1984
help
Een onderscheid tussen natuurlijke en kunstmatige invloeden op de grondwaterstand in Dorst \ Water : veertiendaagsch tijdschrift voor drinkwatervoorziening : tevens orgaan van de Vereeniging voor Waterleidingsbelangen in Nederland [Artikel]
Hoeve, J. ter \ 1958
Ten oosten van Breda gelegen boswachterij " Dorst"
help
Hydrologie van het natuurreservaat De Zegge [Boek]
Beken, A. van der \ Demaree, G. \ Smedt, F. de \ 1975
help
Kwantitatief en kwalitatief wateronderzoek in het verveningsnatuurgebied het "Oosterschar" in opdracht van It Fryske Gea [Boek]
Koldijk, H. \ 1981
help
De stem van de natuurterreineigenaar in het waterschap \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Reichgelt, A. \ 2014
In 2008 zijn voor het eerst in alle waterschappen een of meerdere geborgde bestuurszetels voor de categorie natuurterreinen bezet. Op 18 maart 2015 vinden weer waterschapsverkiezingen plaats. Daarom is de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren ...
help
Opening infiltratieproject Schalterberg \ De wijerd [Artikel]
2014
Op 5 november 2014 is het infiltratieproject Schalterberg van Vitens officieel in gebruik genomen. De terreinbeheerder Natuurmonumenten, de drinkwaterproducent Vitens, de gemeente het zijn meerdere partijen met hun eigen belangen.
help
Interview met Flip Witte : "samen ervoor zorgen dat de Veluwe niet verder verdroogt" \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2013
De verdroging van de Veluwe gaat onverkort door. Extrapoleer je dit naar de toerkomst, dan is dat dramatisch voor de kwelnatuur en de beken langs de Veluwezoom. Aldus Flip Wille, bijzonder hoogleraar bij de Vrije Universiteit en onderzoeker bij KWR W ...
help
Zeven kleine zandmotortjes in de Leuvenumse beek : advies van OBN-deskundigenteam doorbreekt impasse \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2014
Het project om de Leuvenumse beek te restaureren, zat in het voorjaar van 2013 inhoudelijk op een cruciaal punt in een impasse. Het waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten willen met zandsuppletie de bodem van de beek ophogen, maar het bleek ...
help
OBN-vooronderzoek in Vetpot en Bergvennen : resultaten en inrichtingsplan [Boek]
2004
De natuurreservaten Vetpot (eigendom Stichting Twickel) en Bergvennen (eigendom Overijssels Landschap) zijn aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Dit onderzoek heeft als doel in beeld te brengen welke maatregelen noodzakelijk zijn in en buiten beide ...
help
Effecten van peilgestuurde drainage op de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
In de Nederlandse hoge zandgebieden is 80 tot 90 procent van de landbouwgrond nog niet gedraineerd. Peilgestuurde drainage is hier in opkomst. Over de effecten ervan op de natuur is nog weinig bekend. Deltares deed er onderzoek naar.
help
Het Leudal \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Bossenbroek, P. \ 2010
Het Leudal is een natuurgebied ten noordwesten van Roermond, gelegen tussen de dorpen Neer, Roggel, Heythuysen, Horn, Haelen en Nunhem. Het is ongeveer 880 ha. groot en wordt voor een groot deel beheerd door Staatsbosbeheer. Het gebied is vooral beke ...
help
Ecohydrologisch onderzoek westflank Sprengenberg : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2013
In het beheerplan voor het N2000-gebied Sallandse Heuvelrug is aangegeven dat op de westflank van de heuvelrug, ofwel meer specifiek de westflank van de Sprengenberg, gestreefd wordt naar herstel / uitbreiding van vochtige heide. Nader inzicht is daa ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Luttenbergerven [Boek]
Runhaar \ Raterman \ Aggenbach \ 2010
In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn in het natuurreservaat Luttenbergerven diverse maatregelen genomen gericht op het herstel van blauwgraslanden, heischrale graslanden en zwak gebufferde vennen. Vraag is in hoeverre deze maatregelen hebben doorge ...
help
Hydro-ecologie van vijf NB-wet-terreinen op het landgoed Twickel (Overijssel) [Boek]
Jansen, A.J.M. \ Hoogendoorn, J.H. \ 1993
In 1990 is door de Stichting Twickel een beheersvisie opgesteld voor de vijf terreinen Boddenbroek, Vörgersveld, Schijvenveld, Braambaarsveld en Bornse Veld. De beheersvisie is voor advies naar de Natuurbeschermingsraad gezonden. De raad concludeert ...
help
Ecohydrologische systeemanalyse Kienveen : definitief rapport [Boek]
Bell, J. \ Hullenaar, J.W. van ’t \ 2011
Het Kienveen ligt in een komvormige laagte in het dekzandlandschap van het Groote Veld (ten zuidwesten van Lochem). De laagte is vochtig tot nat, voedselarm en wordt vermoedelijk (periodiek) gevoed door grondwater. Er is zodoende een soortenrijke veg ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.