Login

Hydrotheek

help
Natuurontwikkeling in beekdalen in historisch en toekomst perspectief \ Beken in de 21ste eeuw : de ideale beek vanuit maatschappelijk, technisch en ecologisch perspectief [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A \ 2001
help
Voordelig bouwen met de natuur \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV [Artikel]
Baptist, M. \ 2012
Bouwen mét de natuur, het zou iedereen winst op kunnen leveren. Met de zandmotor voor de kust en met kunstmatige oesterriffen die zandplaten in de Oosterschelde beschermen, en wellicht met nieuwe kwelders in het Waddengebied. Profijtelijk voor de nat ...
help
Herstel van de Oosterbeekse beken [Boek]
Oostrijen, A. \ 2005
De afgelopen jaren heeft waterschap Vallei en Eem gewerkt aan de beken in het Renkumse beekdal en het Heelsumse beekdal. In augustus 2005 - na het broedseizoen - is het waterschap gestart met het herstel van de laatste beken in dit gebied. Deze korte ...
help
Bouwen met natuur, meer dan woorden [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vriend, H.J. de \ 2013
Bouwen met natuur is het realiseren van (waterbouwkundige) infrastructuur in harmonie met de natuurlijke omgeving. Waar mogelijk wordt daarbij gebruik gemaakt van de dynamiek en het adaptieve vermogen van die omgeving en worden tegelijkertijd nieuwe ...
help
Waterschap trotse gastheer van honderden oeverzwaluwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Braak, B. ter \ 2013
Tot deze zomer was het rustig op het terrein van de rioolwaterzuivering in Huizen. Voor het grotendeels geautomatiseerde zuiveringsproces hoeven bijna geen mensen op de locatie te zijn. Maar tegenwoordig is het er weer een drukte van belang. Alleen g ...
help
Forum : natuurlijke klimaatbuffers bewijzen zich [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Vlieg, F. \ 2013
Op één van de eerste regenachtige herfstdagen van dit jaar loopt de auteur op het Eiland van Dordt. Het water is overal, gestaag vallend, traag stromend in de Nieuwe Merwede en gemoedelijk klotsend aan de oevers. Terwijl je langzamerhand natte voeten ...
help
Een landschapsecologische analyse van processen, patronen en soorten en daaruit af te leiden maatregelen - 5: Wat leren referentie-wetlands ons over te nemen maatregelen in Nederland? [Boek]
Jans, L. \ Platteeuw, M. \ [2009]
In diverse andere Europese landen zijn de wetlands beduidend minder beïnvloed door de mens dan in Nederland. Hierdoor valt daar veel te leren over de natuurlijke ecologische processen en de daarbij behorende patronen en soorten. Door de vergelijking ...
help
Hoogveenherstel in Nederland: meer dan een droom \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Robroek, B.J.M. \ Eppinga, M.B. \ Limpens, J. \ Wassen, M.J. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Vernatten, de belangrijkste herstelmaatregel in hoogveenrestanten, heeft niet altijd het gewenste effect. Waarom dat zo is, is grotendeels nog onbekend. De auteurs beargumenteren dat recente inzichten uit empirische en experimentele studies in hoogve ...
help
De Zandmotor: aanjager van innovatief kustonderhoud : tussenresultaten 2011-2015 [Brochure]
2016
De Zandmotor is belangrijk als experiment voor innovatief kustonderhoud. Sinds de aanleg volgen tientallen onderzoekers van verschillende universiteiten en kennisinstellingen de ontwikkeling van de Zandmotor op de voet. Hoe snel verspreidt het zand z ...
help
Jan Jaap de Graeff, directeur Natuurmonumenten: "Belangen natuur en landbouw zeer moeilijk verenigbaar" [interview] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Drinkwatervoorziening en natuurbeheer vormen reeds vele jaren een vertrouwde combinatie, zowel in de duingebieden als in de rest van ons land. In het waterbeheer wordt veel rekening gehouden met natuurbelangen: natuurvriendelijke oevers, vistrappen e ...
help
Beeksystemen natuurlijk in ontwikkeling : uitgangspunten van Vereniging Natuurmonumenten voor natuurontwikkeling in beekdalen \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
Gorter, J. \ 1993
help
Klimaatadaptatie: veiligheid en natuur langs de rivier \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2012
Lange tijd was het werken aan rivierveiligheid een prachtige motor voor natuurontwikkeling langs de rivieren. Ook de komende honderd jaar, zo blijkt uit het "Deltaplan nieuwe stijl" zal Nederland moeten blijven werken aan rivierveiligheid. Maar dat b ...
help
Nieuw beheer van de rivieren [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2012
Natuurbeheer en rivierveiligheid gaan prima samen, meent Gerard Litjens van Buro Stroming. Het gaat in de praktijk nu misschien niet altijd even goed en er is kritiek op de ongebreidelde ontwikkeling van ooibossen, maar dat is allemaal op te lossen. ...
help
Dijkversterking en kwelderherstel hand in hand \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Vonk, A. \ 2012
In 2010 en 2011 zijn er twee grote projecten uitgevoerd op het Balgzand nabij Den Helder. Doel daarvan was droge voeten voor de inwoners van de Noordkop én een broedplek en hoogwatervluchtplaats voor de vogels van het Balgzand. De twee projecten zijn ...
help
Ruimte voor de Rivier \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Voor het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier voert Waterschap Vallei en Veluwe meerdere projecten uit: een hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld en twee dijkverleggingen in Cortenoever (Brummen) en Voorsterklei (Voorst). Bij Deventer werkt ons watersch ...
help
Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
help
Vegetatieontwikkeling in uiterwaarden hindert de doorstroming wellicht minder dan gedacht \ H2O online [Artikel]
Querner, E.P. \ Makaske, B. \ 2013
In het kader van Ruimte voor de River worden grote delen van de uiterwaarden van Rijn en Maas natuurlijker beheerd. Realisatie van natuurdoelen in uiterwaarden mag de doorstroomcapaciteit bij hoogwater echter niet te zeer schaden. Met andere woorden: ...
help
Forum : waterbeheer en klimaatbuffers: een goede match? [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Talsma, M.J.G. \ 2013
Klimaatbuffers bieden naar het zich laat aanzien goede mogelijkheden om waterschappen behulpzaam te zijn bij het vervullen van hun taken. Toch lijkt er bij de schappen soms schroom te bestaan om met natuurbeheerders, de initiatiefnemers van klimaatbu ...
help
Nieuwe loop en monding voor Heelsumse Beek \ Nieuwe Veluwe [Artikel]
Dubbeldam, R. \ 2014
Samen met Rijkswaterstaat gaat het waterschap de loop van de Heelsumse Beek verleggen. Dit betekent een nieuw stuk beek door de Jufferswaard bij Renkum en een nieuwe monding een kilometer verderop. Achter zo´n rigoureuze maatregel moet wel een belang ...
help
Monitoring van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twenthekanaal (2003) [Boek]
Klutman, A.G.M. \ Boedeltje, G. \ 2003
Sinds 1993 worden de samenstelling en ontwikkeling van de macrofauna in natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen gevolgd. Dit vindt plaats op drie locaties die zich bevinden ter hoogte van Goor, bij de Mogezompsebrug en de Dochterensebrug. D ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.