Login

Hydrotheek

help
Natuurkwaliteit van macrofauna in oppervlaktewater, 1990 - 2010 \ Compendium voor de leefomgeving [Artikel]
2014
De natuurkwaliteit van macrofauna is laag voor alle typen oppervlaktewater. Slechts op enkele plaatsen wordt een goede kwaliteit aangetroffen. In de periode 1990-2005 is sprake van een lichte verbetering, maar de laatste jaren is geen verdere verbete ...
help
Een natuurlijke opwaardering : beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde [Boek]
Consemulder, J. \ Liek, G.-J. \ Rijksinstituut voor Kust en Zee \ 2002
In 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. De daarmee gepaard gaande verliezen van natuurwaarden worden volgens dit verdrag gecompenseerd. De uitvoering hiervan is door Nederla ...
help
Ecologische gewichten voor de capaciteitsnota : het kwalitatief toekennen van ecologische gewichten aan gebieden in de Noordzee en de kust [Boek]
Raadschelders, E.W. \ 2005
In dit rapport wordt de toekenning van ecologische gewichten aan de gekozen gebieden beschreven. Het rapport maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Bestrijding Milieubedreigende Stoffen Noordzee 2000-2010 (Octopus). Het rapport is bestemd v ...
help
Zandsuppletie in kribvakken langs de Waal in relatie tot de natuurfunctie [Boek]
Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 1999
In het kader van de realisatie van de Waal als hoofdtransportas zal de vaargeul van deze rivier binnen het bestaande profiel worden verruimd door middel van baggeren. Het materiaal dat hierbij vrijkomt, dient binnen het systeem te worden afgezet om t ...
help
Ecohydrologische effecten van klimaatverandering op de vegetatie van Nederland [Boek]
Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ 2009
Een korte en verkennende studie naar de mogelijke effecten van klimaatverandering op geplande natuurdoelen in Nederland. De studie richt zich op de vegetatie die via wijzigingen in de waterhuishouding door klimaatverandering kan worden beïnvloed. Doe ...
help
Natuurcompensatieprogramma Westerschelde : voortgangsrapportage 2004 [Boek]
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland \ Provincie Zeeland. Directie Economie, Ruimtelijke Ontwikkeling en Welzijn. Bureau Landelijk Gebied \ 2004
Nederland en Vlaanderen hebben in 1995 een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde (tweede verdieping). Daarbij is tevens een compensatie afgesproken van de natuurwaarden die verloren gaan ten gevolge van de verruimin ...
help
Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst : het ontwerp meerjarenplan voor monitoring en (toepassingsgericht) onderzoek [Boek]
Holzhauer, H. \ Valk, B. van der \ Dalfsen, J. van \ Baptist, M. \ Janssen, G. \ cop. 2009
Zandsuppleties. Het programma “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst” is een onderzoeks- en monitoringsprogramma voor de middellange termijn (2009-2014) met als doelstelling meer inzicht te krijgen of, en in welke mate, zandsuppleties va ...
help
Projectenplan Natuurontwikkeling IJsselmeergebied 2002-2010 [Boek]
2002
70 jaar geleden is door de aanleg van de Afsluitdijk het IJsselmeer ontstaan. Het tot dan toe zoute en brakke water verzoette snel. Dit had grote gevolgen voor het planten- en dieren-leven. Zeeorganismen verdwenen en planten en dieren van het zoete w ...
help
Herstel en ontwikkeling van hardhoutooibossen [Boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Bijlsma, R.J. \ Koop, H.G.J.M. \ Maas, G.J. \ Waal, R.W. de \ Weeda, E.J. \ 2014
Hardhoutooibos is een verzamelnaam voor alle niet door wilgen of zwarte populier gedomineerde bostypen van het buitendijkse, periodiek door het rivierwater overstroomde deel van het rivierengebied. Het huidige areaal hardhoutooibos in Nederland is er ...
help
Verzilting in voormalig zoet laag Nederland: uitdaging of kwakzalverij? \ H2O online [Artikel]
Diest, P. van \ 2013
Door ecologen is drie jaar onderzoek verricht naar het mogelijk gebruik van zout water om bepaalde natuurwaarden te behouden. De resultaten worden als wetenschappelijke onderbouwing gebruikt voor plannen om veenpolders te verzilten. Bij het lezen van ...
help
Ecologische waardering van oevers : watervegetatie, vogels en vissen [Boek]
Alsemgeest, J.C.M. \ 2000
In het geval van een natuurvriendelijke oever kan de economische waarde van het natuurstreefbeeld van de oever benut worden om investeringen in onderhoud van de oever te rechtvaardigen. Er ontbreekt echter een landelijk overzicht voor de oevers langs ...
help
Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied : een verkenning naar locaties in het Waddengebied waar bestaande kwelders of kwelderontwikkeling mogelijk kunnen bijdragen aan waterveiligheid [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Meeuwsen, H.A.M. \ Groot, A.V. de \ Duin, W.E. van \ Wesenbeeck, B.K. van \ Smale, A.J. \ Wegman, R.M.A. \ 2012
In dit rapport wordt een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied’ gepresenteerd. Deze zoekkaart geeft een beeld van locaties in het Waddengebied waar kwelders mogelijk kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit gaat zowel om bestaande k ...
help
Waden in een zee van waarden [denkwerk] [thema Waddenzee] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Pompe, V. \ 2012
De Waddeneilanden dreigen door de stijging van de zeespiegel verzwolgen te worden. Daarmee gaat een uniek natuurgebied met een eigen cultuurhistorisch karakter verloren. De vraag is of we dit moeten tegengaan door de Waddeneilanden klimaatbestendig t ...
help
Vegetatieonderzoek in en langs beken in de Havikerwaard : concept [Boek]
Boedeltje, G. \ 1998
In het Waterhuishoudingsplan (Provincie Gelderland, 1996) worden delen van de midden- en benedenloop van de Middachterbeek en Ruiters A aangeduid als 'Waardevolle wateren" met een beschermde status. Aanvullend ecologisch onderzoek wordt door het Wate ...
help
Green Deal Biodiversiteit Oosterschelde [Factsheet]
[2011]
De natuurkwaliteit en de waterkwaliteit van het mossel- en oesterproductiegebied in de Kom van de Oosterschelde zijn door de Deltawerken de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Naar verwachting verbetert deze situatie door de aanvoer van zoet, nutrië ...
help
Strandlopers : inventarisatie van strandgebruik aan de Noordzeekust en de relatie met natuurwetgeving [Boek]
Jonker, S.IJ. \ Janssen, G.M. \ 2007
Bij Rijkswaterstaat en Directoraat Generaal Water liggen op dit moment vraagstukken op het gebied van de implementatie van (Europese) natuurwetgeving en de handhaving van de kustveiligheid. Er moeten afwegingen gemaakt worden op het gebied van de bes ...
help
Natuurwinst door hergebruik van natuursteen bij dijkverzwaringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sparrius, L. \ Aptroot, A. \ Nat, E. \ 2011
Dijktaluds met natuursteen, vooral de soms eeuwenoude steenglooiingen met graniet en basalt, hebben vaak een hoge natuurwaarde. Veel bedreigde korstmossen, mossen en varens zijn aan deze biotoop gebonden. Bij dijkverzwaringen worden taluds tegenwoord ...
help
Scenario's voor natuurontwikkeling in de Ketelpolder [Boek]
Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1997
Om West-Overijssel goed te kunnen beschermen tegen hoge waterstanden, heeft de minister van Verkeer en Waterstaat in april 1991 besloten tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer een keersluis aan te leggen. De bouw van deze "keersluis Ramspol" zal naa ...
help
Gevoeligheidsanalyse innovatieve dijken Waddengebied : een verkenning naar de meest kansrijke dijkconcepten voor de Waddenkust [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ 2013
In dit rapport is in het kader van het Deltaprogramma Waddengebied samen met de noordelijke waterschappen verkend welke dijkconcepten het meest kansrijk zijn langs de Waddenkust. Daarbij is nagegaan hoe de verschillende innovatieve dijkconcepten op b ...
help
Innovatieve dijken als strategie voor een veilig en aantrekkelijk Waddengebied : samenvatting van het Deltaprogramma Waddengebied onderzoek naar innovatieve dijken [Boek]
Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Hattum, T. van \ Smale, A. \ Gözüberk, I. \ Dijken, M. van \ 2014
In opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied zijn diverse studies uitgevoerd naar de kansen voor innovatieve dijkconcepten in het Waddengebied. Daarbij is de toepasbaarheid en effectiviteit voor de waterveiligheid verkend en is de meerwaarde voor ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.