Login

Hydrotheek

help
Kansenkaart Natuurambitie Grote Wateren : inventarisatie van kansrijke uitvoeringsprojecten in de periode 2016-2021 die kunnen bijdragen aan de Natuurambitie Grote Wateren [Boek]
Hattum, Tim van \ Timmerman, Jos \ Buuren, Michaël van \ Lange, Marieke de \ Veraart, Jeroen \ Tol-Leenders, Dorothée van \ 2016
In het kader van het Deltaprogramma, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaan de komende jaren veel projecten in uitvoering. Dat biedt veel kansen om wateropgaven en natuurdoe ...
help
Natuurambitie Grote Wateren en de uitvoering van het Deltaprogramma : inventarisatie van bestuurlijke en organisatorische aanknopingspunten [Boek]
Veraart, Jeroen \ Fontein, Robert Jan \ Tol-Leenders, Dorothée van \ 2016
Dit rapport beschrijft de inhoudelijke, bestuurlijke en organisatorische overeenkomsten en verschillen tussen het Deltaprogramma (DP) en de Natuurambitie grote wateren (NAGW). Het doel van deze analyse was daarbij om kansrijke aanknopingspunten te id ...
help
Vertrouwen als basis voor een duurzame visserij : VBC's Zuidelijke randmeren aan het werk \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Visserij Beheer Commissies
Kraal, M. \ Quak, J. \ 2008
Sport- en beroepsvissers dienen in visstandbeheercommissies (VBC’s) samen met water- en natuurbeheerders te werken aan een gezonde visstand en een duurzame visserij. Inmiddels zijn voor de meeste wateren VBC’s ingesteld. In dit artikel wordt ingegaan ...
help
Watermanagement van de grote wateren : de wateropgave van de Rijkswaterstaat : (basisdocument van de RWS-watermanagers) [Boek]
Hofstra, M. \ 2007
De Rijkswaterstaat zet in op een nieuwe koers van de Dienst gebaseerd op de realisatie van het Ondernemingsplan 2004. Centrale doelstelling van het ondernemingsplan is dat Rijkswaterstaat zich ontwikkelt tot de meest publieksgerichte overheidsorganis ...
help
Piekberging en voorraadberging in Rivierenland : een inventarisatie van geschikte gebieden voor piekberging en voorraadberging in het beheergebied van Waterschap Rivierenland [Boek]
Massop, H.Th.L. \ Jansen, P.C. \ Hattum, T. van \ Kwakernaak, C. \ 2015
Alterra Wageningen UR heeft, als een van de partijen in het project RichWaterWorld (RWW), onderzoek gedaan naar piekberging en voorraadberging in Het Waterrijk, een gebied dat onderdeel is van Park Lingezegen dat tussen Arnhem en Nijmegen wordt aange ...
help
Watermanagement in the Netherlands [Boek]
2009
This booklet describes water management and water distribution in the Netherlands as well as the problems related to flooding, water shortages, safety, drought and salinisation. The description of the water management system includes a short history ...
help
Werken aan de visstand : stand van zaken visserijbeheer op de Rijkswateren : beleid en politiek \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Aalderen, R. van \ Kamman, J. \ 2010
Bijna 20 jaar lang werken sport- en beroepsvissers, waterbeheerders en soms ook terreinbeheerders samen in visstandbeheercomissies. Tot voor kort was de inhoudelijke kant van deze samenwerking vrijblijvend. Nieuw beleid zorgt voor een minder vrijblij ...
help
Nieuwe beheersplannen voor rijkswateren [Brochure]
Rijkswaterstaat \ [ca. 2008]
Rijkswaterstaat heeft de intentie om voor elk cluster van rijkswateren (Waddenzee, IJsselmeer, rivierengebied, Deltawateren en kustzee), één integraal Beheerplan Water en Natuur op te stellen, waarin de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 200 ...
help
Bestrijdingsmiddelenscreening in de rijkswateren : honderden bestrijdingsmiddelen in 2005 [Boek]
Schrap, S.M. \ Tiesnitsch, J. \ Staeb, J.A. \ 2006
Bestrijdingsmiddelen vormen nog steeds een groot probleem voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Door veranderingen in gebruik van diverse middelen is het noodzakelijk het beeld regelmatig te actualiseren. In totaal zijn ruim 200 bestrijdingsmid ...
help
Uniforme aanpak vaststellen maatregelpakketten en doelen voor de KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakker, D. \ Limbeek, M. \ Hoenderboom, A. \ Veen, G.-J. van der \ 2007
Waterschap Rijn en IJssel heeft samen met het adviesbureau Nelen & Schuurmans een methode ontwikkeld om voor de Kaderrichtlijn Water eenheid te garanderen in het afleiden van maatregelenpakketten en doelen voor de verschillende waterlichamen. Het beh ...
help
Leidraad rivieren [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2007
Deze nieuwe leidraad geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van rivierdijken en rivierverruimende maatregelen. De leidraad is van toepassing op de Nederlandse rivieren die in de Wet op de waterkering tot het buitenwater worden g ...
help
Optimalisatie MWTL vismonitoring [Boek]
Winter, H.V. \ Dekker, W. \ Leeuw, J.J. de \ 2006
Ten behoeve van het ontwerpen van meetnetten van biologische monitoring voor de Europese Kaderrichtlijn (KRW) water is in opdracht van RIZA een studie verricht naar de optimalisatie en zeggingskracht van het huidige meetnet voor de visstand in de rij ...
help
Integrale eutrofiëringsbestrijding in Noord-West Overijssel - Voortgangsverslag 4: De bemonstering van de visstand in het Duinigermeer eind 1993 [Boek]
Semmekrot, S. \ Klinge, M. \ Kampen, J. \ 1994
Teneinde na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de wateren in Noordwest-Overijssel te herstellen tot de heldere, plantenrijke wateren die het vroeger waren is de Werkgroep Integrale Eutrofiëringsbestrijding NoordwestOverijssel (WIENO) opgericht. D ...
help
KRW-doelstellingen en maatregelen: een 'echt' pragmatische aanpak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broodbakker, N. \ Visser, S. \ 2007
Welke werkwijze hanteert Waternet namens het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht bij het bepalen van ecologische doelstellingen voor kunstmatige en sterk veranderde waterlichamen voor de KRW en het opstellen van bijbehorende maatregelpakketten? H ...
help
Gevolgen invoering KRW voor bescherming drinkwaterbronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2007
In opdracht van het Ministerie van VROM heeft het RIVM in samenwerking met de Universiteit Utrecht de gevolgen in kaart gebracht van de invoering van de Kaderrichtlijn Water voor de bescherming van de oppervlaktewateren in Nederland die de drinkwater ...
help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in 2007: fecale coliformen [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A. van \ 2008
In December van 2007 is onderzoek verricht naar de schelpdierwaterkwaliteit in de Nederlandse kustwatergebieden. Hierbij is gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen, ten einde de schelpdierwaterkwaliteit te toetsen aan de g ...
help
Stroomgebiedbeheerplannen : "We beperken ons strikt tot dat wat verplicht is" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2008
De stroomgebiedbeheerplannen komen er aan. De ambitie is om voor het eind van het jaar vier ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen klaar te hebben waarin dat is opgenomen waartoe de Kaderrichtlijn Water ons verplicht. Maar ook niet meer dan dat. Voor elk ...
help
Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010-2015 : publiekssamenvatting [Boek]
Rijkswaterstaat \ [2009]
Nederland is een waterrijk land. Het heeft grote rivieren en kanalen, het IJsselmeer, de Zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de Waddenzee. Grote wateren waar in het verleden vaak is ingegrepen om het water te bedwingen: met dammen en dijken, sluizen ...
help
Programma Rivieren en Kanalen : Waterbeheer 21e eeuw, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 : Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2010-2015 - ontwerp [Boek]
Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2008
Dit is het Programma Rivieren en Kanalen, onderdeel van het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2010-2015. Dit Programma gaat over de Nederlandse rivieren en kanalen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat. Deze wateren liggen in de s ...
help
Monitoring waterstaatkundige toestand des lands : milieumeetnet rijkswateren : meetplan 2007 [Boek]
Rijkswaterstaat \ 2007
Ten behoeve van het programma Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL) zijn in de zoete en zoute Nederlandse rijkswateren een chemisch, fysisch en biologisch meetnet ingericht. De verantwoording voor de uitvoering van het monitoringspro ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.