Login

Hydrotheek

help
Onnerpolder: noodberging en drinkwaterproductie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Woerdt, D. van der \ Graaf, P. de \ Tamminga, K. \ 2011
De Onnerpolder is sinds december 2005 officieel door Gedeputeerde Staten van Groningen aangewezen als een noodwaterbergingsgebied: het gebied kan bij extreme wateroverlast onder water worden gezet. Hoewel de verwachte frequentie van onderwaterzetting ...
help
Multidisciplinaire samenwerking nog onder de maat : voorbereiding rampbestrijding overstromingen \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Heuer, L. \ Ligthart, N. \ 2005
Ook na overstromingen van 1926 en 1953, gevolgd door bijna dijkdoorbraken van 1993 en 1995 (rivierengebied), met werkelijke overstromingen in 2003 (kadebreuken in Steyl) en droogte calamiteiten in Wilnis en Rotterdam, is nog steeds waakzaamheid gebod ...
help
Evacuatie hachelijke onderneming bij dreigende overstroming : TNO en TU Delft ontwikkelien verkeerskundige modellen [dossier: wateroverlast] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Boer, E. de \ Kalfsbeek, J. \ Sanders, F.M. \ 2005
In Nederland lijken wij het zeewater na de catastrofe van 1953 in grote lijnen onder controle te hebben, zeker na de bouw van de Maeslant-kering. Maar wat gebeurt er als er ergens een dijk bezwijkt? Dan leidt het ontbreken van tweede keringen tot gro ...
help
Stroomuitval: de pompen moeten blijven draaien \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2012
In geval van langdurige stroomuitval is het voor beheerders van vitale infrastructuur belangrijk om wat achter de hand te hebben. De pompen moeten blijven draaien en juist in tijden van nood zijn functionerende communicatielijnen essentieel. Zijn de ...
help
Brabantse Delta houdt rampenoefening Droge Voeten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, J. van den \ 2008
Eind november heeft waterschap Brabantse Delta met enkele gemeenten een rampoefening gehouden. We kunnen de oefening zien als opmaat voor de landelijke oefening in november 2008
help
Ergst denkbare overstromingsscenario's [Website]Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Rijn-Maas - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Westelijke kust - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: IJsselmeergebied - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Noordelijke kust - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Rijn-IJssel - Overstromingsscenario’s voor rampenplannen: Benedenrivierengebied - Artikel in Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing, p. 4-7
TMO \ cop. 2007
Voor 6 regio's zijn 'Worst Credible Flood'-scenario´s ontwikkeld. Overheden en hulpverleningsorganisaties met verantwoordelijkheden voor crisisbeheersing kunnen zich hierop richten in hun planvorming voor (dreigende) overstroming. Worst Credible Floo ...
help
Algemene doorlichting rampenbestrijding : de stand van zaken 2003-2007 [Boek]
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid \ 2007
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) houdt onder meer toezicht op de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de (voorbereiding op de) rampenbestrijding en crisisbeheersing. Sinds 2003 voert zij dit toezicht systematisch en ges ...
help
Basisvereisten crisismanagement : de decentrale normen benoemd [Boek]
Madern, M.H.E. \ Landman, W. \ 2006
Basisvereisten Crisismanagement betreffen een beperkte set –op termijn juridisch te verankeren– kwantitatieve en kwalitatieve normen voor de voorwaardenscheppende processen binnen de rampenbestrijding/crisisbeheersing, waaraan iedere veiligheidsregio ...
help
Waterschappen midden Nederland werken samen bij crises : oefenen met andere organisaties onontkoombaar \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
De waterschappen Vallei en Eem, Groot Salland, Veluwe, Rivierenland, Rijn en IJssel en De Stichtse Rijnlanden gaan intensief samenwerken bij het beheersen van crises. De dijkgraven van de waterschappen hebben daartoe eind februari een overeenkomst on ...
help
Alle hens aan dek voor bestuurlijk oefenen waterschappen : "we worden niet afgerekend op intenties maar op resultaten" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jastrzebski, R. \ 2003
Verslag van het rondetafelgesprek van vijf dijkgraven over het thema bestuurlijk oefenen voor crisisbeheersing
help
"We moeten evacueren voordat de dijken doorbreken" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Hoge dijken zijn een goed preventiemiddel tegen overstromingen, maar als de boel toch overloopt ontbreken goede evacuatieplannen en gaat het mis met de hulpverlening. "In het kader van de meerlaagse veiligheid moeten we misschien wel toe naar evacuat ...
help
Grootschalige oefeningen van waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
De waterschappen Groot Salland, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Zeeuwse Eilanden en Hollandse Delta hielden afgelopen week verschillende soorten veiligheidsoefeningen. Hiermee bereidden zij zich voor op mogelijk hoge waterstanden tijdens het nieuwe s ...
help
Contingency planning for large-scale floods in the Netherlands \ Journal of contingencies and crisis management [Artikel]
Brinke, W.B.M. ten \ Kolen, B. \ Dollee, A. \ Waveren, H. van \ Wouters, K. \ 2010
This paper focuses on the operational usefulness of contingency planning for worst case flood disasters in the Netherlands. The questions to be answered are: what do extreme flood scenarios for the Netherlands look like, how can authorities and relie ...
help
Nationaal responsplan : hoogwater en overstromingen - Dl. 2: Landelijke operationele strategie [Boek]
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties \ 2007
Rampbestrijdingsplannen voor overstromingen in Nederland gaan tot op heden veelal uit van rampscenario’s op regionale schaal en zijn gericht op inzet in de getroffen regio. De centrale overheid komt in de plannen slechts beperkt aan bod, of wordt imp ...
help
Nationaal responsplan : hoogwater en overstromingen - Dl. 3: Handreiking [Boek]
Verboven, M. \ Slijp, H. \ 2007
Rampbestrijdingsplannen voor overstromingen in Nederland gaan tot op heden veelal uit van rampscenario’s op regionale schaal en zijn gericht op inzet in de getroffen regio. De centrale overheid komt in de plannen slechts beperkt aan bod, of wordt imp ...
help
Samen op de bres : rampenbestrijders en waterbeheerders samen in actie bij overstromingen [Boek]
Tibben, F. \ Bureau Blueland \ 2008
Met dit boekje wil de Taskforce Management Overstromingen (TMO) professionals en bestuurders bewust maken van de effecten van een overstroming, maar vooral van de noodzaak tot samenwerking en hen inspireren elkaar bij te staan
help
Een (nieuw) calamiteitenplan... overbodig? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Teerenstra, H. \ 2003
Waterschap Groot Salland werkt aan verbetering van het bestaande calamiteitenplan, gebaseerd op het door de Unie van Waterschappen geadviseerde calamiteitenzorgsysteem
help
"Inbedding crisisorganisatie waterschap vraagt veel energie" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Jastrzebski, R. \ 2003
De waterschappen zijn sinds enkele jaren bezig met het professionaliseren van hun organisatiestructuur voor crisisomstandigheden. Vrijwel alle waterschappen beschikken inmiddels over een calamiteitenzorgsysteem, waarin taken en verantwoordelijkheden ...
help
Symposium om Beleidsplan Oefenen breed weg te zetten : adequate crisisbeheersing vergt veel tijd en alertheid \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Volgens de nieuwe calamiteitenparagraaf van de Waterstaatswet 1900 moeten alle waterschappen een calamiteitenorganisatie hebben en oefenen in doeltreffend optreden bij gevaar. De genoemde wet zegt verder dat de plannen en organisatie afgestemd moeten ...
help
Zelfredzaamheid bij overstromingen en grootschalige evacuaties \ Zelfredzaamheid [Hoofdstuk uit boek]
Kolen, B. \ 2010
Op basis van een nationale risicobeoordeling is bepaald dat een grootschalige overstroming in vergelijking met andere dreigingen, zoals terrorisme en chemische of nucleaire incidenten, de dreiging met de grootste gevolgen is voor Nederland. Op 30 mei ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.