Login

Hydrotheek

help
Hydrobiologische waarnemingen in het plassengebied in N.W.-Overijssel [Boek]
Leentvaar, P. \ 1960
Hydrobiologische analyse RIVON
help
Gebiedsvreemd water in Noordwest-Overijssel \ Inlaat van systeemvreemd water : verslag van discussiemiddagen [Hoofdstuk uit boek]
Moonen, B. \ 1997
help
Drainage van keileemgronden [Boek]
Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1965
De hooggelegen keileemzandgronden (beekeerdgronden) in de ruilverkaveling Vollenhove ondervinden in regenrijke perioden plaatselijk wateroverlast. De wnteroverlast kan worden voorkomen door herstel van het oorspronkelijke ontwateringastelsel.
help
Wormmos (Pseudocalliergon trifarium) in trilveen in De Wieden: een arctisch-boreaal-montane mossoort, nieuw voor de Benelux \ Buxbaumiella / Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de KNNV [Artikel]
Weeda, E.J. \ 2006
Zeer goed onderzochte gebieden blijven verrassingen bieden. Zo is Noordwest- Overijssel is bryologisch grondig onderzocht. Toch kon hier op 20 juni 2006 een nieuwe mossoort voor de Nederlandse flora worden buitgemaakt, en nog wel één met een arctisch ...
help
Verlandingsvegetaties in Noordwest-Overijssel \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Kuiper, P. \ Kuiper, C. \ 1973
In 1956 verbleven de schrijvers gedurende enkele weken in deze streek. Van enkele terreinen werden vegetatieschetsen en vegetatiekaarten gemaakt (Bollemaat, een terrein langs de Kerkgracht, de Weerribben en een deel van de Schut- en Grafkampen). Tijd ...
help
Unieke vorm van waterzuivering in Steenwijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hoving, R. \ 2005
Begin dit jaar tekenden dijkgraaf Marga Kool (waterschap Reest en Wieden) en wethouder Teun Boxum (gemeente Steenwijkerland) een uniek afvalwaterakkoord. Door een goede afstemming tussen investeringen in de riolering en de zuivering wordt de vervuili ...
help
Integrale eutrofieringsbestrijding Noordwest-Overijssel \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Oosterloo, W. \ 1992
help
Netplankton uit het open water van de plassen Mastenbroekerkolk, Venematen en Dirkswijde in Noord-West Overijssel (Gem. Vollenhove, Wanneperveen), verzameld in juni 1965 tijdens de zomerexcursie van de hydrobiologische vereniging [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1977
help
De oude geschiedenis van Kampen en zijn rivier [Boek]
Huis in 't Veld, A.B. \ Fonck, H. \ Visser, W.C. \ [1950]
Geologische en geomorfologische achtergronden bij het ontstaan van de IJssel bij Kampen. Geen duidelijke verzande rivierarmen doen zich daar voor. Een deltagebied is zelden in rust. De transgressie van de 13de eeuw komt hier ter sprake.
help
Zeldzame Kempense heidelibel in Weerribben \ Nature Today [Artikel]
2013
Duitse libellenonderzoekers hebben in de Weerribben een populatie Kempense heidelibellen ontdekt. Deze soort is niet alleen in Nederland zeer schaars, ook in de landen om ons heen is het een zeldzame verschijning. De komst van deze heidelibel is waar ...
help
Biotoopverschuiving van de Gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) in Nederland? \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
Groot, T. de \ Wasscher, M. \ 1999
De gevlekte witsnuitlibel (Leucorrhinia pectoralis) is een zeldzame verschijning in Nederland. Vooral in Noordwest-Overijssel nam het aantal waarnemingen van deze soort in 1999 in de laagveenmoerassen toe. Elders in Nederland in vennen en plassen op ...
help
Bestrijding van de verdroging in het natte noord-west Overijssel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Goossensen, F.R. \ Oosterloo, W. \ Post, H. \ 1998
Achtergronden en technische gegevens rond de waterbeheersing van de Kop van Overijssel
help
Onderzoek veen verondieping Kooiweg [Boek]
Wijngaart, T. van der \ Klinge, M. \ 2010
Zandwinplas de Kooiweg is recentelijk door Natuurmonumenten verondiept met veen afkomstig van gegraven petgaten in de Wieden. Omdat niet duidelijk is welke mogelijke effecten dit heeft op de waterkwaliteit, is hier in opdracht van Natuurmonumenten on ...
help
Plan van aanpak voor project Infiltratie Leeuwterveld [Boek]
Meijer, J.A. \ 1993
help
Ruimtelijke variabiliteit in de grondwaterstand in gebieden met een beheerst peil [Boek]
Geer, F.C. van \ 1992
help
Typologie van oppervlaktewateren in N.W. Overijssel aan de hand van diatomeeënflora [Boek]
Vloemans, F.A.P.M. \ 1978
Nadere analyse van waterkwaliteit, zoals eerder verricht door Claassen (1976). Dit onderzoek richt zich met name op de diatomeeënflora.
help
Het effect van profielbewerking bij een droogtegevoelige veenweidegrond in Noordwest-Overijssel [Boek]
Schothorst, C.J. \ Hettinga, D. \ 1980
In het ruilverkavelingsgebied 'Paaslo-Kerkbuurt, speciaal in het gebied tussen Ossenzijl-Oldernarkt en het riviertje de Linde langs de noordgrens kwamen regelmatig klachten van droogteschade bij de klei-op-veengronden.
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek van de deelgebieden Scheerwolde en Oldemarkt in het strategisch groenproject Noordwest-Overijssel : bodemgesteldheid en waterhuishouding [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 2008
Voor de deelgebieden Scheerwolde en Oldemarkt is een onderzoek uitgevoerd naar de bodemgesteldheid. De gebieden bestaan uit afzettingen die dateren uit zowel het Pleistoceen als het Holoceen. In het deelgebied Oldemarkt hebben we vooral te maken met ...
help
Het effect van de afsluiting van natuurgebieden in N.W. - Overijssel op de boezemfunctie [Boek]
Wesseling, J. \ 1974
Bij de besprekingen over beheersmaatregelen voor het natuurgebied de Weerribben is enige malen de vraag naar voren gekomen of afsluiting van het buitenwater van bepaalde delen van het gebied een oplossing zou kunnen zijn voor het tegengaan van de ver ...
help
Hydrologisch overzicht van het natuurreservaat De Wheerribben en omgeving [Boek]
Bon, J. \ 1975
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.