Login

Hydrotheek

help
Grepen uit de in deze eeuw op landbouwkundig gebied tot stand gebrachte waterstaatswerken in Overijssel [Boek]
Linden van den Heuvell, A. van \ 1939
help
Ervaringen met taludbekledingen - Dl. 1: Rivierdijken [Boek]
Donk, H.J. van \ Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1973
De taluds van waterkeringen worden meestal door een grasmat beschermd tegen erosie. In het verleden bleek de grasmat niet altijd te voldoen en gaat men over op zwaardere bekledingen. Er zijn verschillende soorten materialen en constructies voor toege ...
help
De Dinkel : krom of recht? [Boek]
Feenstra, J. \ Vertegaal, P. \ 1976
NJN studie.
help
Beekverbetering in relatie tot natuur- en landschapsbescherming [Boek]
Duin, R.H.A. van \ 1976
help
Ervaringen met taludbekledingen - Dl. II: Keringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen [Boek]
Donk, H.J. van \ Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1976
In dit 2e deel is getracht om de ervaringen weer te geven met de meest voorkomende oeverbeschermingsconstructies van waterkeringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen. Van slechts een aantal hoofdtypen zijn de ervaringen beschreven. De inventar ...
help
Oeverplanten en beplantingen op rivieroevers : een onderzoek naar de mogelijkheden voor een meer natuurlijke oeverbescherming langs de Maas in midden- en noord-Limburg op basis van een kartering van natuurlijke oevervegetaties (opname 1969) [Boek]
Boer, D. de \ 1978
help
Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge Rijnafvoer van januari 1982 [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1982
help
Rivierbeheer op de Nederlandse Rijntakken [Boek] - 4e dr.
Rijkswaterstaat \ 1982
help
Inventarisatie muskusrattenschade in waterkeringen [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1984
TAW wildschade inventarisatie
help
Excursie houtwalbeken in Münsterland \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Grandjean, A.J \ Groot, G.N. de \ 1984
In Muensterland zijn in het kader van ruilverkavelingen waterlopen zijdeling beplant met houtgewas. Het betreft hier de herinrichting van genormaliseerde beken
help
Voorstel voor een natuurtechnische aanpassing van enkele beken in het landinrichtingsproject 'Rossum-Oost' [Studentenverslag]
Kuysters, R. \ 1985
In dit verslag zal een eerste aanzet gegeven worden om in de Roelinksbeek in 'Rossum-Oost' natuurtechnische inrichtingsmaatregelen te treffen. Hiervoor wordt eerst in hoofdstuk 2 een korte beschrijving gegeven van het ruilverkavelingsgebied 'Rossum-O ...
help
Riet als oeverbegroeiing : advies over natuurvriendelijk oeverbeheer [Boek]
Bakker, J.J. \ 1986
De bedoeling van dit advies van de Natuurbeschermingsraad is de betekenis van riet en rietbegroeiingen onder de aandacht te brengen en aanbevelingen te doen voor het gewenste beleid en beheer van oevers met rietbegroeiingen.
help
Oeververdediging en vogels in het Haringvliet [Boek]
Dirksen, S. \ 1987
De doelstelling van het hier beschreven onderzoek was het maken van een gedetailleerde beschrijving van de functie van de oevers van de Korendijksche en Beninger Slikken voor de diverse soorten vogels in relatie tot het type oeververdediging. Deze be ...
help
Onderzoeksplan Volkerakmeer - Zoommeer voor de periode 1987 - 1996 [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1987
Het doel van deze nota is om te komen tot een integraal onderzoeksplan voor zowel het water als de landgebieden. Dit tegen de achtergrond van de afsluiting van de Philipsdam, dat een nieuw zoetwatersysteem teweeg brengt
help
Waterschap Regge en Dinkel : verbeteringsplan Bornsebeek [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1987
Hydrologisch onderzoek Heidemij
help
Financiele aspecten van waterbeheersing met oeverbeplantingen [Studentenverslag]
Harmsen, C. \ [ca. 1987]
Onderzoek betreffende beheers- en aanlegmethoden in relatie met de financiele aspecten van het beekbeheer met opgaande oeverbeplantingen. De meeste gegevens, waarvan tijdens deze studie gebruik is gemaakt, zijn afkomstig van het waterschap Reggen en ...
help
Oeverbeplanting langs de Stortelersbeek \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Harmsen, C. \ Jansens, J.W. \ 1987
help
Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
help
Inventarisatie oeverbeplantingen : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Bonnema, F.D. \ Harmsen, C. \ Koerselman, G.J. \ [ca. 1988]
help
Oeverbeplanting en waterbeheer : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Harmsen, C. \ Pols, L. \ Zuurdeeg, N. \ Landinrichtingsdienst \ Staatsbosbeheer \ [ca. 1988]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.