Login

Hydrotheek

help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Monitoringplan natuurvriendelijke oevers Maas [Boek]
Duijn, P. \ 2005
Langs de Maas zijn en worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, ontwikkeld en beheerd. De bedoeling hiervan is tweeledig: enerzijds om een meer natuurlijke overgang van water naar land te krijgen, anderzijds om rivierverruiming te bewerkstelligen. ...
help
Kunststof milieuvriendelijk alternatief voor oeverbeschoeiing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Toussaint, I. \ 2004
Bij de vervanging van oeverbescherming zocht de provincie Overijssel naar alternatieven voor traditionele materialen. Duurzaamheid, kwaliteit en kosten waren daarbij de belangrijkste criteria. In de eisen provincie werd een producent gevonden die aan ...
help
Kunststof milieuvriendelijk alternatief voor oeverbeschoeiing : Profextru voert Energie-Innovatiescan (EIS) uit \ Kunststof en rubber [Artikel]
Toussaint, I. \ 2004
Bij de vervanging van oeverbescherming zocht de provincie Overijssel naar alternatieven voor traditionele materialen. Duurzaamheid, kwaliteit en kosten waren daarbij de belangrijkste criteria. In de eigen provincie werd een producent gevonden die aan ...
help
Aanzet tot beekherstel in Limburg \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Paarlberg, A. \ 1991
help
De invloed van wilgen op de bodemligging van kribvakken 1990-1995 [Boek]
Schoor, M. \ Janssen, W. \ Schutte, B. \ 1996
Op drie locaties langs de Waal (Gendt, Druten en Gameren) zijn in april 1990 wilgen in een kribvak aangeplant. De locaties Gendt en Gameren zijn gelegen in een buitenbocht van de rivier en de locatie Druten in recht stuk. Om de ontwikkeling van de bo ...
help
Hollandsche IJssel schoner en mooier [Boek]
Doze, J. \ Bommel, H. van \ [ca. 2005]
Sanering en herinrichting van de oevers bij Moordrecht en Nieuwerkerk
help
Leidraad keuzemethodiek dijk- en oeverbekledingen [Boek]
Riemsdijk van Eldik, J. \ 1988
In de leidraad wordt een methode behandeld voor het selecteren van bekledingsmaterialen voor dijken en oevers. Eisen worden geformuleerd die in het algemeen aan bekledingsmaterialen kunnen worden gesteld. Uit deze eisen worden criteria afgeleid. Op b ...
help
Hoe ver is de bont kade nog weg? : erosiebestrijding en floristische ontwikkeling van de Maaskades : tussenrapportage en voorstellen vervolgbeheer [Boek]
Maris, M. \ 1999
help
Multifunctionele oevers [Boek]
Rooy, P.T.J.C. van \ 1990
help
Een duurzaamheidsmodel van biotechnische constructies \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kledynski, Z. \ Kuzniar, P. \ 2002
In het kader van de samenwerking tussen de NVA en haar Poolse zusterorganisatie is afgesproken elkaars artikelen te publiceren. Een eerste Poolse bijdrage. De begrippen veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een constructie worden bediscussi ...
help
Rietaanleg met uit zaad gekweekte planten : een goedkoop en volwaardig alternatief? \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Warmerdam, C. \ 1990
help
Interimrapportage evaluatie oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken [Boek]
1988
In 1984 en 1985 zijn langs de Korendijkse en Beninger Slikken oeververdedigingen aangelegd met het doel de sinds de afsluiting van het Haringvliet optredende erosie van de buitendijkse gebieden te stoppen. De verdedigingen zijn op verschillende wijze ...
help
Evaluatie natuurvriendelijke oeverconstructies Biesbosch [Boek]
Boks, G. \ 1998
Na de afsluiting van het Haringvliet is in de Biesbosch een meer stagnant waterpeil ontstaan. Dit is een belangrijke oorzaak dat de oevers in de Biesbosch afkalven. In sommige gevallen is het gewenst om dit proces te stoppen door het aanbrengen van e ...
help
Verbeteren van begroeiing op vooroeververdedigingen in het Benedenrivierengebied [Boek]
Reitsma, J.M. \ Poot, M.J.M. \ Beek, G.C.W. van \ 2001
help
Geotextiele zandelementen als alternatief in de waterbouw \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Bezuijen, A. \ Vastenburg, E. \ 2007
Het aantal grote waterbouwkundige werken in uitvoering neemt de laatste tijd aanzienlijk toe. Niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd. Door de ophanden zijnde klimaatveranderingen en de daarbij verwachte zeespiegelstijging is het aannemelijk da ...
help
Van steenoever tot leefoever in Rotterdam \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hiddema, P.W. \ Leeuwen, J.L.M. van \ Zonneveld, M.F.G. \ Zwakhals, J.W. \ 2014
Meer natuur in de economische slagader van Nederland? Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds gaan ervoor met de 'Groene Poort' langs het Scheur: natuurlijke oevers een handje helpen met geselecteerd, sch ...
help
Riet als oeverbegroeiing : advies over natuurvriendelijk oeverbeheer [Boek]
Bakker, J.J. \ 1986
De bedoeling van dit advies van de Natuurbeschermingsraad is de betekenis van riet en rietbegroeiingen onder de aandacht te brengen en aanbevelingen te doen voor het gewenste beleid en beheer van oevers met rietbegroeiingen.
help
Natuurvriendelijke oever Spuigors : projectbeschrijving en monitoringsprogramma [Boek]
Boks, G. \ 1998
In het Spui, een verbindingsrivier tussen het Haringvliet en de Oude Maas, ligt het Spuigors , nabij Simonshaven. De verdediging van difgors was aan vervanging toe. Hier zijn over een lengte van 1300 meter verschillende alternatieve constructies uitg ...
help
Doelmatigheid hogere boezemkaden : besluitvorming en rapporten over een meer natuurlijk waterpeil op de Friese boezem, 2010 [Boek]
2010
De instelling van een natuurlijker peilverloop heeft een positieve invloed op de realisatie van natuurdoelen, de ecologie en de waterkwaliteit van het Friese boezemsysteem. Hierdoor kan bespaard worden op de kosten voor natuur en ecologie (o.a. KRW e ...
help
Oevers in het benedenrivierengebied : oeverbescherming in de laatste decennia [Boek]
Nijhuis, A. \ [1995]
Het benedenrivierengebied is een laaggelegen waterrijk gebied en heeft daardoor zeer vele kilometers oever. Grote delen van deze oevers moeten worden beschermd tegen de eroderende werking van het water veroorzaakt door windgolven, scheepsgolven en st ...
help
Waterschap Regge en Dinkel : verbeteringsplan Bornsebeek [Boek]
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1987
Hydrologisch onderzoek Heidemij
help
Natuurontwikkeling langs de Maas : steeds internationaler \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Lejeune, M. \ 1998
help
Het effect van vooroeververdediging op bodemorganismen in de Oosterschelde: 2012 : data rapport [Boek]
Brink, A. van den \ Hartog, E. \ Kluijver, M. de \ 2013
De stromingen in de Ooster-en Westerschelde zorgen lokaal voor erosie van oevers en geulwanden. Om dat proces tegen te gaan worden, op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken ...
help
Natuurtechnisch beekherstel in Nederland : twee inventarisaties naar het voorkomen van projecten en maatregelen op het gebied van natuurtechnisch beekherstel \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Hermens, E.M.P. \ Wassink, W.T. \ 1992
help
Een scenariostudie naar de natuurvriendelijke inrichting van de oevers van de IJssel \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Beekmans, C. \ Lenders, H.J.R. \ Schoof, D.J.W. \ 1992
help
Bescherming van rivieroevers met wilgen \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ Splunder, I. van \ Schoor, M. \ 1993
help
Natuurvriendelijke oeverbescherming bij het Waterschap De Brielse Dijkring \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Voogt, H. \ 1990
help
Oevererosie door duwvaart : onderzoek op kribvakken langs Waal \ PT/Civiele techniek [Artikel]
Havinga, H. \ 1988
help
Aanleg en beheer van houtwalbeken : integratie van waterhuishouding en beplanting noodzakelijk \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Bonnema, F. \ Harmsen, C. \ 1988
help
Monitoring en tussentijdse evaluatie van natuurvriendelijke oevers langs de Twenthekanalen (1997) : de trajecten Ehzerbrug-Bolksbeek en Diepenheim-Goor [Boek]
Boedeltje, G. \ Klutman, A.G.M. \ 1998
help
Geotextielen staan open voor oeverplanten : laboratoriumtest voor meten van penetratieweerstand \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Ivens, E.A.M. \ Reitsma, J.M. \ 1995
help
De beschermende werking van oeverplanten [Video]
Waterloopkundig Laboratorium \ [1995]
help
Datarapport 2008 bodemchemie Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2008 [Boek]
Greijdanus-Klaas, M. \ 2009
In het kader van het project monitoring vooroevers Lek zijn in 2006 en 2008 monsters van de bodem genomen in open en afgesloten kribvakken in de Lek bij Everdingen/Steenwaard. In het project monitoring vooroevers Lek wordt de effectiviteit van oeverv ...
help
Natuurvriendelijke oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas [Boek]
2002
Het mondingsgebied van de Rijn en de Maas is zeer gevarieerd en dynamisch. Gevarieerd door de veelheid aan typen wateren; van diepe, door getij gedomineerde, wateren tot ondiepe nevengeultjes. De watersystemen vervullen in dit Deltagebied vele functl ...
help
Variatie en trend van de gehaltes zware metalen op locatie Zeelandbrug : data rapport 2013 [Boek]
Schellekens, T. \ Glorius, S. \ Heuvel-Greve, M. van den \ 2014
Om erosie aan oevers van de Oosterschelde en Westerschelde tegen te gaan, is er in 2008 (pilot) en 2009 (structureel) begonnen om op die locaties waar deze erosie de stabiliteit van de waterkering in gevaar brengt of de reeds bestaande oeverwerken on ...
help
Naar een gevarieerde oeverbegroeiing : handleiding voor beheer van oevervegetaties langs grote wateren [Boek]
Lenssen, J.P.M. \ Putten, W.H. van der \ Klein Breteier, J.T. \ Zetten, M. van \ 1993
In het kader van het Project Milieuvriendelijke Oevers (PMO) van Rijkswaterstaat zijn op vele plaatsen oevers ingericht die meer ruimte bieden aan flora en fauna. Deze natuurvriendelijke oevers blijken echter niet altijd aan de verwachtingen te voldo ...
help
Effecten oeververdediging in de Lek bij Everdingen en Steenwaard op de macrofaunalevensgemeenschap : meetjaar 2010 [Boek]
Wiggers, R. \ Koeman, T. \ Duijts, O.W.M. \ Wolters, G. \ 2011
In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project „Monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard‟ gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen gep ...
help
Monitoring waterplanten vooroeverproject Lek 2008 [Boek]
Brinke, A. ten \ Leeman, J. \ Schie, J. van \ 2009
Het project "Monitoring natuurvriendelijke oevers Everdingen" is in 2006 opgestart. Het project heeft tot doel inzicht te krijgen op de ontwikkeling van watervegetatie (zowel oever- als waterplanten) na aanleg van vooroevers. De effecten van de aanle ...
help
Effect van vooroever-suppletie met zeegrind op groei en ontwikkeling van mosselen in Oosterschelde [Boek]
Wijsman, J.W.M. \ Brummelhuis, E. \ 2015
In het najaar van 2014 zijn er bij de locatie Zierikzee en Burghsluis vooroeververdedigings-werkzaamheden uitgevoerd met zeegrind. Bij het storten van het zeegrind kan slib vrijkomen dat effect kan hebben op de efficiëntie van de voedselopname van de ...
help
Mogelijk verband tussen het storten van zeegrind en sterfte van mosselen op nabij gelegen percelen Hammen 62,63 en 64 [Boek]
Smaal, A.C. \ 2015
In november 2014 is sterfte vastgesteld van mosselen op de kweekpercelen Hammen 62, 63 en 64 die zijn gelegen naast de locatie waar in september 2014 bestortingen zijn uitgevoerd met zeegrind ten behoeve van de vooroeververdediging. De vraag is in ho ...
help
Nematodenanalyse Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2010 [Boek]
Kerkum, F. \ 2011
Evenals in 2006 en 2008 zijn in 4 kribvakken, 2 afgesloten en 2 open, naast macrofauna en chemie ook Nematodenpopulaties geanalyseerd. Omdat nematoden in nauw contact leven met het poriewater van het sediment zegt de analyse van deze populaties iets ...
help
Nematodenanalyse Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2008 [Boek]
Kerkum, F. \ 2009
Evenals in 2006 zijn in 4 kribvakken, 2 afgesloten en 2 open, naast macrofauna en chemie ook Nematodenpopulaties geanalyseerd. Omdat nematoden in nauw contact leven met het poriewater van het sediment zegt de analyse van deze populaties iets over de ...
help
Nematodenanalyse Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2006 [Boek]
Kerkum, F. \ 2007
In april 2006 zijn in 4 kribvakken van de Lek ter hoogte van Everdingen in totaal 20 sedimentmonsters genomen voor onderzoek naar het voorkomen van nematoden in het sediment van deze kribvakken. De andere twee waren niet afgeschermd. Analyse van de n ...
help
Effecten oeververdediging in de Lek bij Everdingen en Steenwaard op de macrofauna levensgemeenschap : meetjaar 1: april & oktober 2006 [Boek]
Greijdanus-Klaas, M. \ 2007
In opdracht van RWS Directie Oost Nederland is in 2006 het project monitoring effecten oeververdediging Lek bij Everdingen en Steenwaard gestart. In de Lek bij Everdingen en Steenwaard zijn in 2005 en 2006 palenrijen met daartussen takkenbossen gepla ...
help
Proefproject vrij eroderende oevers langs de Maas locaties Bergen, Aijen en De Waerd : deel 2: monitoring 2007, situatie na 1 jaar [Boek]
Peters, B. \ 2007
In september/oktober 2006 zijn bij drie proeftrajecten langs de Maas de oeverbestortingen van zwaar breuksteen verwijderd. Het doel hiervan is om vrije oevererosie en daarmee de ontwikkeling van meer natuurlijke oevers terug op gang te brengen en hie ...
help
Proefproject vrij eroderende oevers langs de Maas locaties Bergen, Aijen en De Waerd : deel 5: monitoring 2010 situatie na 4 jaar [Boek]
Peters, B. \ Calle, P. \ Klink, A. \ Megens, P. \ 2010
Als onderdeel van een 5 jarig monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat Maaswerken is tussen 2006 en 2010 elk jaar gekeken naar de ecologische ontwikkelingen en vorderingen in het erosieproces op de drie proeflocaties. Dit is de verslaglegging van de ...
help
Proefproject vrij eroderende oevers Maasdal : monitoring 0-situatie 2006, locaties Bergen, Aijen en De Waerd [Boek]
Peters, B. \ Klink, A. \ 2006
Als onderdeel van het proefproject voert Rijkswaterstaat Maaswerken tussen 2006 en 2010 een monitoringstraject uit. Bureau Drift gaat de komende jaren voor ecologische en landschappelijke monitoring verzorgen. Deze rapportage geeft resultaten van de ...
help
Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas : datarapportage 2010 [Boek]
Kouwen, L. van \ cop. 2011
Voor het realiseren van KRW- en andere natuurontwikkelingsdoelen langs de Maas, zijn de vrij eroderende oevers een veelbelovende en relatief eenvoudig uit te voeren maatregel. Om de ecologische en morfologische ontwikkeling van vrij eroderende oevers ...
help
Omschrijving optimalisatie maatregelen Bommelsche gorzen en Ezelsgors [Boek]
Werven, D. van \ 2007
Korte omschrijving van de uit te voeren optimalisatiemaatregelen in de vooroever(verdedigingen) van het Haringvliet en Hollandsch Diep. Er zullen in 2007 maatregelen worden uitgevoerd in twee gorzen in het Haringvliet; de Bommelsche Gorzen (bestaande ...
help
Herstel vismigratie in de Aalsbeek te Tegelen \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Berk, M.J.M. \ 1994
help
Secondary channnels as a basis for the ecological rehabilitation of Dutch rivers \ River restoration : the physical dimension : a series of papers presented at the international conference 'River restoration '96' organized by the European Centre for River Restoration, Silkeborg, Denmark [Hoofdstuk uit boek]
Schropp, M.H.I. \ Bakker, C. \ 1998
help
Ecologisch oeverherstel langs de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Verbraak, P. \ 1998
help
De Twentekanalen natuurvriendelijk ... : plan voor versterking van de ecologische kwaliteiten \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Belois, C.H. van \ Jaspers, C.J. \ Melieste, S.T. \ 1997
help
Een bemoedigend begin \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Boedeltje, G. \ Klutman, A.G.M. \ Tukker, W.H. \ 1997
In 1995 zijn langs het hoofdkanaal tussen Zutphen en Enschede de eerste trajecten natuurvriendelijke oevers gereed gekomen
help
Zilte oevers in de Zak van Zuid-Beveland \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Peters, J. \ Twigt, W. \ Goes, R. van der \ 1997
help
Op weg naar natuurlijke Maasoevers \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Peters, B. \ Maris, M. \ 2006
Het overgrote deel van de oevers van de Maas zijn beschermd door stortstenen. Daarmee is veel karakteristieke flora en fauna langs de rivier verdwenen. Stroomdalplanten en ongewervelden vinden geen zandige oeverwalafzettingen meer en vissen ontbreekt ...
help
Ruiten A \ Integraal (water)beheer in de praktijk gebracht [Hoofdstuk uit boek]
Kok, J.W. \ Tolsma, A. \ 1992
help
Vaarwegbeheer door waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Olman, M.J. \ 1988
help
De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Congresverslag]
Kraal, H. \ Roos, R. \ Santema, R. \ Mulders, J. \ 1993
help
Inrichtingsvisie voor de Vloedgraaf \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Buskens, R.F.M. \ Acker, J.B.M. van \ 1995
help
Symposium "Oevers in beweging" : verslag, Bruinisse, 21 september 1995 [Congresverslag]
Bijnsdorp, R. \ 1995
help
Inventarisatie oeverbeplantingen : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Bonnema, F.D. \ Harmsen, C. \ Koerselman, G.J. \ [ca. 1988]
help
Kilometers beschoeien : HAZ Groen, Grond en Infra BV, Hasselt \ Grondig : vakblad voor de cumelasector, specialisten in groen en infra [Artikel]
Stok, T. van der \ 2015
In De Weerribben, één van de waterrijkste gebieden van Nederland, met veel kanalen en afvoersloten, verwierf HAZ Groen, Grond en Infra BV de opdracht om 27 kilometer oever opnieuw te beschoeien. Een werk dat dankzij de inzet van een ecoloog ook in he ...
help
Ontwerp aankleding kistdam rivier de Hollandse IJssel : Green Juniors [Studentenverslag]
Nederveen, A. \ 2013
De IJsseldijk, een primaire waterkering in het werkgebied van Hoogheemraadschap Rijnland, moet voor een periode van vijftig jaar aan de veiligheidsnormen voor dijken voldoen. Voor de dijkverbetering is gekozen voor het ontwerp van een kistdam. Het ba ...
help
Memo voorstel ontwerp regels en functie-eisen natuurvriendelijke oevers KRW [Boek]
2009
In dit memo zijn op basis van een voor rivierfuncties beheerste morfodynamiek in uiterwaard en zomerbed ontwerpregels en functie-eisen afgeleid voor het ontwerp van natuurvriendelijke oevers in de Rijntakken. Doel hiervan is om voor uitvoering van he ...
help
Saneren natuurlijk? : monitoring oevers Hollandsche IJssel : datarapportage 2001 [Boek]
2002
In 1996 is door de stuurgroep Hollandsche IJssel middels het startcontract Hollandsche IJssel nadere invulling gegeven aan de integrale sanering van de rivier. In het startcontract is onder andere overeengekomen dat de rivier milieuhygiënisch wordt g ...
help
KD12P04 - Jason Sheeley - Levee Survey USA [Video]
Sheeley, J. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie 'Levee survey in the USA', op de 9e Kennisdag Waterkeringen 2012, over de hoogwatersituatie in 2012 in het Kansas City District en het toegepaste dijkinspectiesysteem.
help
Doorgroeibaarheid van geotextielen : eindverslag van een tweejarige proefopstelling met riet [Boek]
Reitsma, J.M> \ 1995
Het gebruik van kunststof filterdoeken (geotextielen) in oeverconstructies is nodig in relatief zwaar aangevallen oevers. De begroeiing vormt in dergelijke situaties een aanvullende verdediging tegen erosie door golven. Om een optimale ontwikkeling v ...
help
De Gulp vrij van migratieknelpunten \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Gubbels, R.E.M.B. \ Jacobs, J.J.M. \ 1994
help
Evaluatie oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken [Boek]
Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1991
Evaluatie van oeverbescherming van buitendijkse gebieden in de Hoekse Waard
help
Kosten van beplante waterlopen op zandgronden : onderzoek in Winterswijk-West \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Buddingh, C. \ Pruijssen, H. \ 1999
help
Natuurontwikkeling Bavelsche Leij : een poging tot het benutten van een kans \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Stoutjesdijk, J. \ 1997
help
Natuurontwikkeling langs de Beneden-Geul \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Boer, R. \ 1997
help
Rijkswateren-ecotopen-stelsels - [Nr. 6]: RWES oevers [Boek]
Lorenz, C.M. \ 2001
Dit rapport beschrijft een ecotopenstelsel voor de oeverzones van de Rijkswateren. Er zijn 54 oeverecotopen afgeleid, die verdeeld zijn over 8 ecotoopgroepen. Een ecotoopgroep beschrijft een groep ecotopen, die ongeveer dezelfde hydrologieklasse heef ...
help
Meten bij grillig breuksteen : onderzoek naar hoogteligging breuksteen onder water : thema: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reenen, J.J.J. van \ 2001
In de Rotterdamse haven is een meetproef op steenproeven uitgevoerd om verschillende meetmethoden met elkaar te vergelijken om tot een optimale maatvoering voor steenbestortingen voor de onderwateroever te komen
help
Een rechte beek mag weer krom worden maar niet bij toeval : de nieuwe regulering van de Nederlandse beken \ Blauwe Kamer profiel : tijdschrift voor landschapsontwikkeling en stedebouw [Artikel]
Coops, A. \ 1993
help
Milieuvriendelijke oevers, tegen welke prijs? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Brouwer, J. \ 1994
help
Selling sheet pilings on the Dutch hydraulic engineering market [Boek]
Klink, M. \ 2011
Dold, a medium-sized sawmill in south-western Germany, wishes to explore new business opportunities. One possibility is to enter the Dutch hydraulic engineering market and sell softwood sheet pilings used to fortify rivers and canals. Dold likes to c ...
help
Toepassing van asfalt bij binnenwateren [Boek]
Looff, A. de \ Herpen, J.A. van \ [1995]
help
Monitoring van flora en fauna, morfodynamiek, waterbodemkwaliteit en beheer in beekproject "Midden - Regge fase I", tussenrapportage over de periode 1988 - 1993 [Boek]
Zonderwijk, M. \ 1994
help
Beekherstel : ervaringen in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Buskens, R.F.M. \ 1995
help
Waterschappen actief met beekbestel : project ijsvogel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Galen, S. van \ 1995
help
Openingsmanifestatie ijsvogelproject, hoe meanderen de waterschappen? Beekherstel binnen integraal waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1995
help
Beheersplan Middelste Heerdenbeek \ Planvorming en uitvoering in de cultuurtechniek [Hoofdstuk uit boek]
Belle, J. van \ Bouwhuis, J.S. \ Koot, A. \ 1995
help
De Voer vrij van vismigratieknelpunten \ Vismigratie, visgeleiding en vispassages in Nederland : lezingen en posterpresentaties van de studiedag vismigratie, Jaarbeurs Utrecht, 15 december 1993 [Hoofdstuk uit boek]
Gubbels, R.E.M.B. \ Tholen, J. \ 1994
help
Ecological recovery of the river Meuse in the Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Silva, W. \ Kerkhofs, M.J.J. \ 1994
help
Symposium 'De kunst van beekherstel' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Biezen, A. van \ Oldersma, A. \ 1997
Verslag van een symposium, dat tot doel had de aandacht voor beekherstel te verbreden. Dit in het kader van het project IJsvogel. Inleidingen zijn weergegeven van A.J.A.M. Segers, M.B.C. Beckers, A. Kooistra en H.M. de Boois
help
Vispassage in de Langbroekerwetering : onderzoek \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Riemersma, P. \ Wit, W.G.J. de \ 1994
help
Ecologisch herstel beeksysteem Peizerdiep [Boek]
Hartog, P. \ [1995]
help
Monitoring waterplanten vooroeverproject Lek 2006 [Boek]
Schie, J. van \ 2007
Het project "Monitoring natuurvriendelijke oevers Everdingen" heeft onder andere tot doel inzicht te krijgen op de ontwikkeling van vegetatie (zowel oever- als waterplanten) na aanleg van de vooroevers. Langs de Lek ter hoogte van Everdingen en Steen ...
help
Grepen uit de in deze eeuw op landbouwkundig gebied tot stand gebrachte waterstaatswerken in Overijssel [Boek]
Linden van den Heuvell, A. van \ 1939
help
Duurzaam alternatief voor hardhouten beschoeiingen \ Stad + groen : vakblad over openbaar groen en het vergroenen van de buitenruimte [Artikel]
Witt, S. de \ 2015
In Gouda werden van oudsher veel beschoeiingen geplaatst van tropisch hardhout. Deze gemeente wil het gebruik van hardhout echter terugdringen. HIP Groen uit Driebruggen heeft in samenwerking met Gouda een innovatieve beschoeiing ontwikkeld, waarbij ...
help
Macrofaunasamenstelling van vier kribvakken in de Lek : onderzoek naar de relaties tussen kribvakeigenschappen en de macrofaunastand [Boek]
Hadel, A.M.M. \ 2001
Het uitgevoerde onderzoek is een afstudeeropdracht aansluitend aan een voorgaande stageperiode. Uit de daarin uitgevoerde literatuurstudie zijn een aantal kennisleemtes naar voren gekomen over de effecten van kribben op de ecologie. Hieronder vallen ...
help
Verkennende studie vooroevers : het functioneren van vooroeververdedigingen bij een ander beheer van de Haringvlietsluizen [Boek]
Gelder, A. de \ Haye, M. de la \ Stam, J.M.T. \ 2003
Na de afdamming van het Haringvliet in 1970 en het daardoor grotendeels wegvallen van de getijdenwerking, is sterke oevererosie langs vooral Haringvliet, Hollandsch Diep en in de Biesbosch ontstaan. Om dit te stoppen zijn vele kilometers vooroeverver ...
help
Herinrichting Meppelerdiep : integrale inrichtingsschetsen voor delen van de oevers [Boek]
Kaper, A. \ 1994
help
Natuurvriendelijke oevers in stedelijk gebied [Boek]
Heuvelmans, M. \ 1998
help
Waterwerk in uitvoering : werken in het Reestdal \ De klaarmeester : blad voor technici werkzaam of geinteresseerd bij de zuivering van afvalwater [Artikel]
Valk, W. \ 1997
help
Jute wellicht bruikbaar voor tijdelijke oeverbescherming : milieuvriendelijke oever gebaat bij afbreekbaar geotextiel \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Burg, A. van den \ Smit - Voordijk, E. \ 1992
help
Integraal waterbeheer en de Boven Slinge \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijk, A. \ Hermanussen, T. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.