Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Stedenbouwkundigen en ecologen zoeken naar compromis voor singels in Rotterdam [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard legt tot 2010 jaarlijks tien tot 15 kilometer natuurvriendelijke oevers aan, ook langs singels. Op sommige plekken, zoals de kop van de Bergsingel in Rotterdam, zijn de beschoeiingen helemaal v ...
help
Natuurvriendelijke oevers in Purmerend \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vermeer, K. \ Zierfuss, S. \ Verhagen, D. \ Ruijter-ter Stege, J. de \ 2011
De verwachtingen van natuurvriendelijke oevers zijn in Nederland hoog. Tot en met 2015 leggen de waterschappen er bijna 2.500 kilometer van aan. Ze moeten de ecologische kwaliteit van de wateren mee helpen verbeteren. Een groot deel van de oevers lig ...
help
Decoratief of effectief? : natuurvriendelijke oevers : thema \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Veld, D. ter \ 2014
Vanwege de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) leggen we in Nederland tussen 2009 en 2027 bijna 7.000 km natuurvriendelijke oevers aan. Doel: verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Kosten: 400 miljoen euro. Effect: onduidelijk. Pardon? Hoe ka ...
help
Langs de Maas 35 km nieuwe natuur(vriende)lijke oevers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overkamp, B. \ Verhoeff, G. \ Maris, M. \ 2009
Tegenwoordig is de Maas tussen Boxmeer en ‘s-Hertogenbosch net een kanaal door de afgelopen eeuw uitgevoerde ‘normalisaties’ en oevervastleggingen ten behoeve van scheepvaart en landbouw. Voor planten en dieren is er weinig ruimte: bever, oeverzwaluw ...
help
‘Passieve monstername’ om de effectiviteit van natuurvriendelijke oevers en bufferstroken te meten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoorn, M. van \ Weert, J. de \ 2012
Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers kan een waterschap de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren. Daarnaast kunnen bufferstroken aangelegd worden om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Waterschap Noo ...
help
Recente veranderingen van de oevervegetatie van Friese boezemmeren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Thannhauser, M. \ 2009
Het belang van de oever als onderdeel van het watersysteem is onomstreden. In de Derde Nota waterhuishouding uit 1989 werd die status voor het ecosysteem geformaliseerd. Knelpunten, streefbeelden en maatregelen werden toen al benoemd: "De voor Nederl ...
help
Hollands Noorderkwartier onderzoekt alternatief Markermeerdijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier onderzoekt de mogelijkheid de Markermeerdijk te versterken door middel van een oeverdijk. Deze variant is mogelijk goedkoper dan de andere buitendijkse varianten die nu worden onderzocht voor het traject Hoo ...
help
Aanleg van 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oever \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rijsdijk, E. \ Dijk, W. van \ Molenaar, T. \ Wolfs, M. \ 2012
Waterschap Zuiderzeeland besloot een jaar geleden om de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers fors te versnellen. Vanaf 2012 tot en met 2015 past het in totaal 184 kilometer aan oevers aan. Primair om te voldoen aan de doelstelling van Kad ...
help
Cultuuroevers, oevers met een geschiedenis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kwaadsteniet, P. de \ Raap, E. \ Grond, V. \ 2010
Nederland en water zijn nauw met elkaar verbonden. Veel wateren en hun oevers vertellen nog zichtbaar een verhaal over de strijd tegen en het leven met water. Na landinrichtingen, grootschalige stedelijke uitbreidingen en andere moderniseringen van h ...
help
De geologie van het kustprofiel tussen Noordwijk aan Zee en IJmuiden en een geofysische verkenning aan de duinvoet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Biewinga, D.T. \ Pruissers, A.P. \ Seijmonsbergen, A.C. \ 1995
help
Effectiviteit van herstel- en inrichtingsmaatregelen in rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Liefveld, W. \ Reeze, B. \ Ohm, M. \ 2009
Maatregelen voor herstel en inrichting van rijkswateren leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen voor de Kaderrichtlijn Water en Natura 2000. Maar een recente inventarisatie van monitoringsresultaten van dergelijke herstelprojecten leert ...
help
RIVM helpt Jordanië met kennis over microbiële verwijdering door oeverfiltratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, H. van den \ Schijven, J. \ Saadoun, I. \ Ababneh, Q. \ 2008
Het NATO Science for Peace-project 'Riverbank filtration in Jordanië behandelt oeverfiltratie in Jordanië als een potentiëel effectieve en goedkope technologie voor de productie van water voor irrigatie, industriële toepassing en als voorbehandeling ...
help
Diepe putten in Rijnland herinrichten met baggerspecie voor de KRW? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buurman, M. \ Hulst, W. van der \ 2007
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft in 2006 afgesproken dat de kwaliteit van diepe putten (diepe meren die vaak ontstaan zijn door zandwinning) in haar beheergebied verbeterd moet worden door herinrichting van de oeverzones, bijvoorbeeld met beh ...
help
Rijn-Oost en Rijn-Midden zetten stap op weg naar realisatie KRW-doelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2008
De deelstroomgebieden Rijn-Oost en Rijn-Midden hebben beide een stap gezet op weg naar de realisatie van de KRW-doelen en verbetering van de waterveiligheid. In Rijn-Oost hebben de 63 verschillende overheden die zich met water bezighouden op 10 maart ...
help
De geologie van het kustprofiel tussen Wijk aan Zee en de Hondsbosse Zeewering en een geofysische verkenning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Biewinga, D.T. \ Pruissers, A.P. \ Seijmonsbergen, A.C. \ 1991
help
Natuurvriendelijke inrichting van oevers - hoever moeten we gaan (voor de KRW)? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broodbakker, N. \ 2007
Eén van de lastige onderwerpen binnen de Kaderrichtlijn Water is of de inrichtingsmaatregelen op basis van vrijwilligheid moeten worden genomen (zie H2O nr. 17 van 7 september 2007). Een ander onderwerp is: hoe ver moet je gaan? Bijvoorbeeld welke oe ...
help
Wie betaalt natuurvriendelijke inrichting en onderhoud van sloten, vaarten en kanalen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bondt, J. de \ Broodbakker, N. \ 2008
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) heeft een voorstel klaar liggen voor agrariërs, overheden en terrein- en wegbeheerders in haar beheergebied voor een natuurvriendelijke inrichting en natuurvriendelijk onderhoud van oevers langs sloten, v ...
help
Het Ecolint na vijf jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cusell, H. \ Koedood, J. \ Zoest van \ Hylkema, J. \ 2000
Langs de zuidrand van Amsterdam is tussen 1995 en 1998 het Ecolint Nieuwe Meer-Nieuwe Diep aangelegd, bestaande uit een natuurvriendelijke inrichting van oevers. Een evaluatie van de totstandkoming, de natuurgerichte maatregelen, ontwerp en uitvoerin ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.