Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Meer dynamiek voor Maas door natuurlijker oevers \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Raaijmakers, R. \ Raadgever, G.T. \ Kruyt, N.M. \ 2012
Bij het ontwerpen van natuurlijker of natuurvriendelijker Maasoevers is het zaak rekening te houden met de functies van de vaarweg en de uiterwaarden. De contractvoorbereiding en het ontwerp, met Systems Engineering als methodiek, zijn in dit project ...
help
Pvc-damwanden van vijftig jaar vertonen weinig verval \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Staal, W. \ 2011
Voor oeverbescherming is pvc geen voor de hand liggend materiaal. Onderzoek in de VS en Nederland toont echter de duurzaamheid aan. Het heeft een levensduur van vijftig jaar en is zeker zes keer te reclycen.
help
Geotextiel zorgt voor natuurvriendelijke oeverbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Visser, J.W. \ Rullens, R.C.J.M. \ 2012
Anderhalf jaar na aanleg zijn de oevers van het Friese water de Tjonger weelderig begroeid. Geotextiele elementen werden aangebracht om de oevers te beschermen tegen erosie. De keuze viel op een geotextiel met geïntegreerd ballastgewicht.
help
Procedure regelt omgang met oude oeverbestortingen : stroomschema als handig hulpmiddel [dossier Waterbouwkunde] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Strolenberg, S.W.M. \ Scheffer, F.N. \ Grinsven, W.G.M.A. van \ 2012
Het materiaal van oude oeverbestortingen is soms opnieuw te gebruiken. Ze moeten dan onder andere wel voldoen aan de samenstellings- en emissie-eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. Voor de omgang van risicovolle oeverbestortingen heeft Rijkswatersta ...
help
Uniforme methode voor normeren voorlandkeringen [waterhuishouding & waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kuijper, B. \ Kolen, B. \ Hofman, P.J. \ 2012
Een nieuwe methode voor het normeren van voorlandkeringen (keringen voor buitendijkse gebieden) gaat uit van de overstromingskans. Dit geeft meer inzicht in het werkelijke veiligheidsniveau. De richtlijn is toegepast bij een pilotstudie voor de polde ...
help
Beleid en uitvoering bij beheer vaarwegen botsen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dekker, S. \ 2010
Grotere binnenvaartschepen leiden tot een zwaardere belasting van bodems en oevers van de vaarwegen. Dit onderstreept de urgentie van effectief beheer en onderhoud ervan. Een nieuw beheerinstrument wil de huidige spannning tussen beleid en uitvoering ...
help
Proef met versterkt sediment als bodemverbetering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Velde, J.L. van de \ Vastenburg, E.W. \ Hamer, D.A. den \ Provoost, Y.M. \ 2013
Versterkt sediment is een innovatieve, op locatie maakbare bouwstof, die kan worden toegepast in waterkeringen, wegen, oever- en onderwaterbodemconstructies. Deze bouwstof wordt gemaakt uit gebaggerd sediment. Om de toepasbaarheid ervan als bodemverb ...
help
Baggeren kan veiligheid boezemkade bedreigen : inzicht in ondergrondgegevens voorkomt problemen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zwang, L.W.A. \ Berbee, B.M. \ 2011
Bij waterbodemsaneringen of baggerwerkzaamheden in boezemwateren kan schade optreden aan de oevers. Goed inzicht in de bodemopbouw is van belang, omdat samenstelliing en dikte van de grondlagen in de kade en boezembodem altijd een rol spelen bij besc ...
help
Provinciale vaarwegen Zuid-Holland steeds groener \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Fransen, I. \ 2009
Ingenieursbureau Royal Haskoning heeft onderzocht, welke standaardconstructies en -profielen voor natuurvriendelijke oevers de provincie Zuid-Holland kan hanteren en op welke plekken zij deze kan toepassen. Het onderzoeksrapport beschrijft voor elk v ...
help
Aanpak oude kades in binnenstad gaat veel geld kosten \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2014
Honderden kilometers aan kademuren in oude binnensteden verkeren in minder goede of zelfs slechte staat. Overbelasting door zwaar wegverkeer, rottende houten funderingspalen en grondkerende schermen zijn de voornaamste oorzaken. Aanpakken is onontkoo ...
help
Meten bij grillig breuksteen : onderzoek naar hoogteligging breuksteen onder water : thema: Waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reenen, J.J.J. van \ 2001
In de Rotterdamse haven is een meetproef op steenproeven uitgevoerd om verschillende meetmethoden met elkaar te vergelijken om tot een optimale maatvoering voor steenbestortingen voor de onderwateroever te komen
help
Waterschap zet in op natuurvriendelijker oever- en maaibeleid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hokken, M.P. \ Bouwhuis, J.S. \ 2009
In de periode 2005-2008 hebben de regionale waterbeheerders samen met de gebiedspartners veel tijd en energie gestoken in het formuleren van maatregelen en het afleiden van doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Momenteel liggen de doelen en maat ...
help
Slochterdiep krijgt duurzame aanpassing voor betere kwaliteit : dossier waterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Lange, M. de \ Pohlmann, H. \ 2015
Voor het project 'Inrichting Slochterdiep en zijtakken' klonk op 17 april 2015 het startschot. In dit project voert Arcadis werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Hunze en Aa's. Doel van het project is om de inrichting van het Slochterdiep en z ...
help
Hoe creeer je het best een moeras? : natuurontwikkelingsproject Abbert II in Drontermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beens, K. \ Remmelzwaal, A.J. \ Verheule, R.S. \ 1997
Om een zo groot mogelijke oeverzone te creeren, werden circa 100 kleine eilandjes van zand aangelegd. Nauwgezette monitoring moet duidelijk maken of het allemaal werkelijk zo werkt als men vooraf heeft bedacht
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.