Login

Hydrotheek

help
Analyse macrofaunamonsters Everdingen en Steenwaard, voorjaar 2006 [Boek]
Duijts, O.W.M. \ Nieuwenhuijzen, A.J.L. van \ Wolters, G. \ 2006
Dit macrofauna-onderzoek werd uitgevoerd ten behoeve van het project natuurvriendelijke oevers Everdingen en Steenwaard. De soortensamenstelling en de aantallen macrofauna zijn voor 12 monsters bepaald
help
Geomorphological change and river rehabilitation : case studies on lowland fluvial systems in the Netherlands [Proefschrift]
Wolfert, H.P. \ 2001
help
Helophytes : on the characteristics and applications in water and shore management [Boek]
Coops, H. \ Geilen, N. \ 1996
help
Reedmarshes \ Guidelines for rehabilitation and management of floodplains : ecology and safety combined [Hoofdstuk uit boek]
Coops, H. \ Kappers, F.I. \ 2001
help
Oevertypologie benedenrivierengebied [Boek]
Coops, H. \ 1987
Sinds de invoering van het Deltaplan hebben zich in het Noordelijk Deltabekken verschillende ontwikkelingen voorgedaan, die een grote invloed hebben gehad op de toestand van de oevers in het gebied. Het is van belang deze ontwikkelingen te volgen en ...
help
Milieuvriendelijke oeverbescherming : effecten van milieuvriendelijke oeverbescherming op vegetatie en bodemfauna van de oeverzone van de Korendijkse en Beninger Slikken [Studentenverslag]
Jeurink, N. \ 1990
Rijkswaterstaat, de directie Natuur, Milieu en Faunabeheer van het Ministerie van Landbouw en Visserij en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland gaven met de aanleg van oeververdediging langs onder andere het Haringvliet in 1985 a ...
help
Oeverwallen \ Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Hoofdstuk uit boek]
Schoor, M.M. \ Stouthamer, E. \ Sorber, A.M. \ 2001
help
Rivierduinen \ Richtlijnen voor inrichting en beheer van uiterwaarden : ecologie en veiligheid gecombineerd [Hoofdstuk uit boek]
Schoor, M.M. \ Stouthamer, E. \ Sorber, A.M. \ 2001
help
The effect of chronic and temporary saltstress on growth and development of four species of helophytes [Boek]
Hootsmans, M.J.M. \ 1996
help
Makrofauna in de oeverzone van het noordelijk Deltabekken : biomassa en soortsamenstelling in relatie tot hoogteligging, bodemsamenstelling en verontreiniging [Boek]
Smit, H. \ Snoek, W. \ 1989
help
Een verkennend onderzoek naar het voorkomen van de Noordse woelmuis (Microtus oeconomus) op de schorren langs de Oosterschelde, Krammer en Volkerak [Boek]
Kogel, T.J. de \ 1980
help
Natural levees \ Guidelines for rehabilitation and management of floodplains : ecology and safety combined [Hoofdstuk uit boek]
Schoor, M.M. \ Stouthamer, E. \ Sorber, A.M. \ 2001
Oeversedimentatie langs rivieren tijdens hoogwater
help
Ecologisch meetnet rivieroevers : methode voor monitoring van het rivieroevermilieu [Boek]
Leemans, J.A.A.M. \ 1993
help
Broedende water- en moerasvogels rondom IJmeer en zuidelijk Markermeer : beschrijving van de situatie in de jaren 1987 - 1994 [Boek]
Platteeuw, M. \ 1996
help
Evaluatie van de oeverinrichting van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Remmelzwaal, A.J. \ Platteeuw, M. \ Lenselink, G. \ 1998
Het Volkerak-Zoommeer is ontstaan door de bouw van dammen in de zeearmen van de delta. Door deze dammen veranderden delen van het zoute getijdesysteem in een stagnant zoetwatersysteem. Het vrijwel stagnante waterpeil na de afsluiting leidde echter to ...
help
Zoutdynamiek in de bodem langs de oevers van het Volkerak - Zoommeer [Boek]
Slager, H. \ Groen, K.P. \ 1995
help
Vooroevers Houtribdijk: toestand ecologie en waterkwaliteit 2006 : inventarisatie van waterplanten, watervogels, driehoeksmosselen, fysische en chemische parameters [Boek]
Noordhuis, R. \ Schie, J. van \ 2007
In 1992 is Rijkswaterstaat IJsselmeergebied begonnen met de aanleg van vooroevers in de vorm van boogvormige dammen langs de Houtribdijk ten noorden van Trintelhaven. Doelstelling van deze vooroevers is om de dijk te beschermen tegen golfslag en ijsg ...
help
Hoe creeer je het best een moeras? : natuurontwikkelingsproject Abbert II in Drontermeer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Beens, K. \ Remmelzwaal, A.J. \ Verheule, R.S. \ 1997
Om een zo groot mogelijke oeverzone te creeren, werden circa 100 kleine eilandjes van zand aangelegd. Nauwgezette monitoring moet duidelijk maken of het allemaal werkelijk zo werkt als men vooraf heeft bedacht
help
Terugkeer van de zwarte populier op de oevers van de rijntakken \ De levende natuur [Artikel]
Lauwaars, S.G. \ Vosman, B. \ Coops, H. \ 2000
Door de natuurontwikkeling op rivieroevers zijn er nieuwe kansen voor ooibossen en daarmee voor de zwarte populier gecreeerd. Langs de Rijn en de Waal is het verloop van de herkolonisatie onderzocht
help
Literatuuronderzoek naar de invloed van het zoutgehalte in de bodem op de ontwikkeling van helofyten [Boek]
Heerdt, G.N.J. ter \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.