Login

Hydrotheek

help
Tide-gauges, subsidence gauges and flood stones in the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
Veen, J. van \ 1954
Study of the tide-gauges, bench-marks, floodstones and levellings.
help
Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Watergraafsmeer [Boek]
[1973]
In het kader van systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade rond de Watergraafsmeer. Deze polder ligt in de gemeente Amsterdam en behoort tot het boezemgebied van Amstelland. Een verkenning is uitgevoe ...
help
Verbetering van de dijken langs het IJsselpand van het Twenthe-kanaal [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1975
Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de verbeteringsplannen van de dijken langs het IJsselpand van het Twentekanaal. Deze nota geeft een samenvattend verslag van het verrichte onderzoek aan het uiteind ...
help
Geo-elektrisch onderzoek in het dijkvak van de Maas bij Appeltern (km 189.650 tot 189.850) [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1975]
In verband met de beoordeling van het plan tot verlaging van de uiterwaard aan de rechter Maasoever tussen km 189.605 en km 189.850 te Appeltern, is door het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen een geo-elektrisch onderzoek uitgevoerd. Het doel van d ...
help
Biologische waarde van droogvallende en droogstaande sloten in Nederland [Boek]
Leur, M.L.M. van de \ Vergeer, W.T.H.M. \ Zweerde, W. van der \ 1977
Nederland telt een groot aantal kilometers periodiek droogvallende en droogstaande sloten, waarbij onder droogvallende sloten dienen te worden verstaan die sloten die in de regel gedurende langere tijd in voorjaar en zomer droogstaan. Dit type sloten ...
help
Biologisch onderzoek van de watergangen in het Woold, gemeente Winterswijk [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ Dirkse, G.M. \ 1978
De resultaten van zowel het macrofauna-onderzoek als van het ondersteunend onderzoek zijn, overeenkomstig de opdracht, in het onderhavige rapport vastgelegd. De hoofdstukken 2 t/m 10 betreffen het macrofaunaonderzoek en het onderzoek naar de chemisch ...
help
Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Plaspoel- en Schaapweipolder [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1978]
In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkade van de Plaspoel - en Schaapweipolder. Deze polder behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de Provincie Zuid-Holland. De ...
help
Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Hoge Broekpolder [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ [ca. 1978]
In het kader van het systematisch kadeonderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden van de Hoge Broekpolder. Deze polder behoort tot het Hoogheemraadschap van Delfland en ligt in de Provincie Zuid-Holland. De kaden besche ...
help
Een verkennend onderzoek naar het voorkomen van de Noordse woelmuis (Microtus oeconomus) op de schorren langs de Oosterschelde, Krammer en Volkerak [Boek]
Kogel, T.J. de \ 1980
help
Aspekten van de invloed van Orchestia gammarella op de dekompositie van vloedmerk [Boek]
Koppen, K. van \ 1981
Plantenmateriaal dat van het schor wordt weggespoeld komt voor het merendeel terecht in de Oosterschelde. Een ander deel wordt door water en wind als het zgn. vloedmerk op de aangrenzende dijken neergelegd, vooral op de dijk van de Tweede Bathpolder, ...
help
Beheersvisie Kievitsbloemterreinen [Boek]
Staatsbosbeheer \ Provincie Overijssel \ 1984
Een natuurmonument "de kievitsbloemterreinen" maakt deel uit van de oostelijke uiterwaarden van het Zwarte water en de Overijsselsche Vecht tussen Basselt en Zwolle. Bij beschikking d.d. 01-02-1977 en 09-04-1980 werden de Kievitsbloemterreinen onder ...
help
Advies oeververdedigingen Beninger Slikken [Boek]
Visser, C.A \ Adriaanse, L.A. \ Lindenberg, P.F. \ 1984
De Beninger Slikken vormen een belangrijk natuurgebied in het Haringvliet. In 1985 zal de eroderende oever van dit gebied van een verdediging worden voorzien. De hoofdafdeling Milieu en Inrichting van de Deltadienst is als adviseur betrokken bij de v ...
help
Advies oeververdedigingen Korendijkse slikken [Boek]
Visser, C.A. \ Adriaanse, L.A. \ Lindenberg, P.P. \ 1984
De Korendijkse Slikken vormen een belangrijk natuurgebied in het Haringvliet. In 1984 zal de eroderende oever van dit gebied van een verdediging worden voorzien. Op grond van biologische, landschappelijke, hydraulische en financiële ontwerpcriteria w ...
help
Biologisch onderzoek aan natte oeverstroken langs het Wilhelminakanaal : rapport over het jaar 1983 [Boek]
Moller Pillot, H.K.M. \ 1984
De verbreding van de Brabantse kanalen heeft nog al wat negatieve consequenties voor natuur en landschap. In verband hiermee heeft Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant besloten om te onderzoeken in hoeverre door de aanleg van ondiepe oeverstroken c ...
help
Natuurlijke en natuurtechnische oeverbeschermingen : een literatuurstudie naar de factoren en functies die in oeverzones een rol spelen en naar de mogelijkheden voor natuurlijke en natuurtechnische oeverbeschermingen langs de oevers van (m.n. zoete) wateren [Boek]
Adriaanse, L.A. \ 1986
Dit rapport wil als gids dienen voor de in de literatuur genoemde mogelijkheden en ideeën voor een meer natuurlijke wijze van oeverbescherming en de nog bestaande hiaten in kennis en inzicht aangeven.
help
Betonnen dijk- en oeverbekledingen [Boek]
1987
Allerwegen probeert men meer inzicht te verkrijgen in het ontwerpen en uitvoeren van betonnen bekledingen op oevers en dijken. De nodige studie en onderzoek daarnaar vinden plaats bij diverse instituten en instellingen. Een serie artikelen in Cement ...
help
Oevertypologie benedenrivierengebied [Boek]
Coops, H. \ 1987
Sinds de invoering van het Deltaplan hebben zich in het Noordelijk Deltabekken verschillende ontwikkelingen voorgedaan, die een grote invloed hebben gehad op de toestand van de oevers in het gebied. Het is van belang deze ontwikkelingen te volgen en ...
help
On the numerical calculation of dispersion of constituents in estuaries and coastal seas [Boek]
Stijn, T.L. van \ Praagman, N. \ 1988
help
Phytoplankton bloom events in the coastal area of the Netherlands 1973 - 1984 [Boek]
Kat, M. \ 1988
help
The impact of elevated carbon dioxide levels on marine and coastal ecosystems [Boek]
Brouns, J.J.W.M. \ 1988
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.