Login

Hydrotheek

help
‘Passieve monstername’ om de effectiviteit van natuurvriendelijke oevers en bufferstroken te meten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hoorn, M. van \ Weert, J. de \ 2012
Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers kan een waterschap de oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren. Daarnaast kunnen bufferstroken aangelegd worden om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Waterschap Noo ...
help
Een verkennend onderzoek naar het voorkomen van de Noordse woelmuis (Microtus oeconomus) op de schorren langs de Oosterschelde, Krammer en Volkerak [Boek]
Kogel, T.J. de \ 1980
help
De samenstelling van regenwater langs Hollands kust [Boek]
Stuyfzand, P.J. \ 1991
help
De rijke woordenschat van de rivierwerker \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2009
De rivierwerker zorgt ervoor dat de watergangen goed onderhouden blijven. Hij leeft met zijn hart dicht bij de natuur. Een dagje op stap met Toon Bouwmans van waterschap De Dommel
help
Het onderzoek naar de abiotische situatie op de oevergebieden in het Krammer - Volkerak en het Zoommeer in 1989 [Boek]
Slager, H. \ 1990
help
De oevervegetaties van het Veersemeer en de Grevelingen en de effecten van oeverbescherming [Boek]
Fortuin, A.W. \ Adriaanse, L.A. \ 1989
Als onderdeel van het onderzoeksprojekt OEVERS van Rijkswaterstaat naar de invloed van oeverbeschermingsmaatregelen op de ontwikkeling van de oevers van afgesloten zeearmen is de vegetatie op een aantal plaatsen langs de oevers van het Veersemeer en ...
help
De oevergebieden van het Volkerak - Zoommeer : ontwikkeling van het abiotisch milieu en vegetatie sinds 1987 [Boek]
Rooij, S.A.M. van \ Groen, K.P. \ Roeling, Y.J.B. \ 1996
In dit rapport wordt verslag gedaan van het onderzoek dat door de Rijkswaterstaat is uitgevoerd aan bodem, hydrologie, ontzilting en vegetatie in de oevergebieden van het Volkerak-Zoommeer, in de periode van 1987-1995. Hierbij wordt de relatie gelegd ...
help
Een natuurlijker Maas : samenvattende rapportage van de monitoringsresultaten 2015 van het project Monitoring en evaluatie natuur(vriende)lijke oevers Maas; ecologie en morfologie : rapportage 2015 [Boek]
Chrzanowski, Clara \ 2016
Voor het realiseren van KRW- en andere natuurontwikkelingsdoelen langs de Maas is de aanleg van vrij eroderende oevers een veelbelovende en relatief eenvoudig uit te voeren maatregel. Om de ecologische en morfologische ontwikkeling van vrij eroderend ...
help
The mathematical modelling of transport phenomena in the North Sea in relation to experiments [Boek]
Dam, G.C. van \ 1988
help
De macrofaunasamenstelling van traditionele- en natuurvriendelijke oevers in rijkswateren : wat is het verschil? [Boek]
Rozier, W. \ 2003
Voor het project 10 jaar natuurvriendelijke oevers (nvo's), dat in 1999 bij Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), Rijkswaterstaat is gestart, zijn verschillende inrichtingsmaatregelen die in de Rijkswateren zijn uitgevoerd, geëvalueerd. Tijdens deze e ...
help
De kust in beweging : ruimte voor dynamisch kustbeheer \ Holland's duinen : informatie over het duinonderzoek in Berkheide, Meijendel en Solleveld [Artikel]
Loeffler, M.A.M. \ 1997
help
De kust als ordenend principe? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Heldens, W.G.M. \ 1999
Over het huidige en in ontwikkeling zijnde beleid m.b.t. bouwen aan de zandige Noordzeekust. Enerzijds zijn de veiligheidsbelangen gebaat bij de mogelijkheid van een flexibel en dynamisch kustbeheer, anderzijds zijn er maatschappelijke en economische ...
help
De kostenramingen van vooroevers in WINBOS [Boek]
Ytsma, D.A. \ 1999
De feitelijke problemen met het realiseren van de winterstreefpeilen in het IJsselmeergebied en het toekomstperspectief van klimaatverandering en bodemdaling waren de aanleiding voor Rijkswaterstaat om in 1997 de beleidsverkenning 'Waterhuishouding i ...
help
De ingrediënten voor succesvol beheer en onderhoud van natuurvriendelijke oevers \ H2O online [Artikel]
Neefjes, W. \ Sollie, S. \ Vermulst, C.-J. \ 2016
Met name in het kader van de KRW zijn vele kilometers natuurvriendelijke oevers (NVO’s) aangelegd. Effectieve beheer- en onderhoudsmethoden bepalen het functioneren van een NVO. Tussen de waterschappen is veel verschil in de wijze waarop dit beheer e ...
help
The impact of sea level rise on the Dutch coastal ecosystems [Boek]
Brouns, J.J.W.M. \ 1988
help
The impact of elevated carbon dioxide levels on marine and coastal ecosystems [Boek]
Brouns, J.J.W.M. \ 1988
help
De identiteit in het water : een toepassing van de methodiek: "Cultuuroevers – oevers van betekenis" op de gemeente Leerdam en een evaluatie daarvan [Studentenverslag]
Backx, R. \ Dijk, F. van \ Schilt, A. \ 2010
De methode “Cultuuroevers – oevers van betekenis” heeft als doel om de identiteit van de oever en diens omgeving te behouden en te versterken. In de praktijk blijkt dat cultuurhistorie niet altijd bij een nieuw ontwerp wordt meegenomen. Een voorbeeld ...
help
Een hulpmiddel bij het proces van ontwerp tot aanleg van een natuurvriendelijke oever : handreiking natuurvriendelijke oevers [Boek]
Vossen, J. van \ Verhagen, D. \ 2009
In de waterwereld krijgen natuurvriendelijke oevers in toenemende mate aandacht. Er leven veel vragen over de aanleg, onderhoud en ecologie. Een succesvolle natuurvriendelijke oever is het product van een goede samenwerking tussen veel partijen. Deze ...
help
De geologie van het kustprofiel tussen Wijk aan Zee en de Hondsbosse Zeewering en een geofysische verkenning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Biewinga, D.T. \ Pruissers, A.P. \ Seijmonsbergen, A.C. \ 1991
help
De geologie van het kustprofiel tussen Noordwijk aan Zee en IJmuiden en een geofysische verkenning aan de duinvoet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Biewinga, D.T. \ Pruissers, A.P. \ Seijmonsbergen, A.C. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.