Login

Hydrotheek

help
Jaarverslag 2013 / Technische Commissie Bodembescherming \ Jaarverslag... / Technische Commissie Bodembescherming [Jaarverslag]
2014
De Technische commissie bodem (TCB) heeft haar jaarverslag 2013 uitgebracht. Het geeft informatie over de adviezen die zijn verschenen en hoe deze in verschillende richtingen doorwerking kregen. De Nederlandse bodem wordt intensief gebruikt. Innovati ...
help
Jaarverslag 2011 / Technische Commissie Bodembescherming \ Jaarverslag... / Technische Commissie Bodembescherming [Jaarverslag]
2012
In dit verslag is uitgelicht: duurzaam gebruik van de ondergrond. Voorjaar 2011 adviseerde de TCB op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over ‘elementen voor duurzaam gebruik van de ondergrond’ en de vertaling daarvan in handvatte ...
help
Jaarverslag 2015-2016 / Technische Commissie Bodembescherming \ Jaarverslag... / Technische Commissie Bodembescherming [Jaarverslag]
2016
In verband met het afbouwen van de werkzaamheden van de Technische commissie bodem (TCB) betreft dit jaarverslag de werkzaamheden van 1 januari 2015 tot en met het beëindigen van de werkzaamheden in 2016.
help
Wetswijziging artikel 28 Wbb: meerwaarde of meer werk? : wat verandert er voor grondwateronttrekkingen in verontreinigd gebied? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Verburg, R.B. \ Ramakers, P. \ Ouwerkerk, S. \ 2013
Per 1 februari 2013 is de wetswijziging 'lastenvermindering Wbb' (ook wel bekend als 'Aanpassingswet Wbb') in werking getreden. Deze wetswijziging heeft als doel om invulling te geven aan het verminderen van de administratieve en bestuurlijke lasten, ...
help
Evaluatie en actualisatie protocol gebiedsdossiers [Boek]
Wuijts, S. \ Heggeler, M.M.A. ten \ cop. 2010
Het RIVM heeft het protocol voor gebiedsdossiers waterwinning bijgewerkt op basis van de ervaringen die provincies, waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven hiermee hebben opgedaan. Het Rijk zet dit instrument in als ondersteuning van het be ...
help
Grondwaterstroming bij dijken : berekening potentialen in zandondergrond [Boek]
1981
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
help
Gebiedsgericht grondwaterbeheer, waar staan we nu? : praktijkervaringen zijn nodig om nieuwe vormen van duurzaam gebruik van de ondergrond mogelijk te maken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Schreurs, A.H.M. \ Heijer, R.P. \ 2012
De afgelopen jaren heeft gebiedsgericht grondwaterbeheer zijn intrede gedaan in Nederland. Ook al bestond er tot voor kort nog geen wetgeving voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen, toch zijn ondertussen al de eerste successe ...
help
De risico's van schaliegas en steenkoolgas [Factsheet]
[2014]
Dit factsheet is een update van een eerder door Milieudefensie uitgegeven publicatie en behandelt de risico's van onconventionele gaswinning. Het biedt een overzicht van de laatste wetenschappelijke studies en praktijkervaringen, met name uit de Vere ...
help
Schaliegas in publiekrechtelijk kader : lessen uit de praktijk van conventionele gaswinning \ Milieu en recht [Artikel]
Brans, M.C. \ Brink, K.M. van den \ 2014
In 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico's niet gr ...
help
Schaliegas: een nieuwe uitdaging voor de exploitatie van de diepe ondergrond? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Swennen, R. \ 2013
Recent is er nogal wat aandacht rond de mogelijke exploitatie van schaliegas in onze regio's. Deze plotse aandacht komt overgewaaid vanuit de Verenigde Staten van Amerika (USA) waar thans een ganse transformatie van de energiemarkt gebeurt ten gevolg ...
help
Op pad met... Charlotte van Erp Taalman Kip (Waterschap Hollandse Delta) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vader, B. \ 2013
Ingenieur Charlotte van Erp Taalman (28) studeerde Milieukunde en Environmental Technology. Ze werkt als innovatietechnoloog bij waterschap Hollandse Delta. “Zoet water is een schaars goed, mooi om daarmee te werken.” Impressie van de locatie Dokhave ...
help
Optimalisering ontwerp, realisatie en beheer integrale : leidraad voor optimalisatie ontwerp, aanleg en beheer van wel of niet menstoegankelijke integrale kabel- en leidingentunnels [Boek]
Uitvoeringscommissie O16 \ [ca. 2008]
In Nederland zijn de laatste decennia al veel Integrale kabel- en Leidingen Tunnels (ILT’s) gebouwd. De oudste tunnels zijn aangelegd door de Buisleidingenstraat (vanaf 1972) en kruisen autowegen, spoor- en waterwegen in het traject Rotterdam – Antwe ...
help
Druk op ruimte heeft gevolgen voor de ondergrond: water heeft drie dimensies \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Kunst, O.N. \ 2009
Na veel wateroverlast aan het eind van de vorige eeuw zijn we anders naar water gaan kijken. Als we problemen willen voorkomen moeten we water meer ruimte geven, in bestemmingsplanprocedures zorgt de watertoets ervoor dat die ruimte er komt. De bodem ...
help
Opsporing en winning van schaliegas [Brief]
Remkes, J.W. \ Glas, P.C.G. \ Veerman, C.P. \ 2014
IPO, Vewin en Unie van Waterschappen geven gezamenlijk hun visie op de noodzaak van gedegen vooronderzoek bij de noodzaak van schaliegaswinning. Zij zien niet in, dat de beoogde structuurvisie schaliegas voldoende waarborgen biedt. Een maatschappelij ...
help
Preliminary characterisation of the reactivity of the Dutch subsurface at intermediate depth (30 - 400m) [Boek]
Kempen, Cheryl van \ Griffioen, Jasper \ 2016
The objective of this study is to statistically characterise the geochemical composition of the Dutch subsurface at intermediate depth (30-400 m) as such characterisations were lacking before. Data-sets of geochemical analyses were obtained from TNO ...
help
Onderhogen: van idee tot uitvoering : kader: stimuleringsprogramma innovatie in de infrastructuur, 17 februari 2005 [Boek]
Wichman, B.G.H.M. \ 2005
Het rapport beschrijft tevens het proces dat is doorlopen om te komen van het idee onderhogen tot daadwerkelijke uitvoering op praktijkschaal. Beschreven wordt wat onderhogen is, namelijk door het injecteren in de ondergrond het maaiveld optillen, en ...
help
Ondergrondse waterberging kan ruimte besparen \ De Water : nieuwsbrief over integraal waterbeheer [Artikel]
2005
Ondergrondse waterberging kan een oplossing zijn als bovengronds de ruimte voor waterberging schaars is
help
Geotechniek goed inzetbaar voor duurzaam resultaat : praktijkvoorbeelden tijdens vier projectfasen : dossier Ondergronds \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hounjet, M. \ Tromp, E. \ 2011
Voor gemeente of projectontwikkelaar zijn makkelijk toepasbare geotechnische middelen beschikbaar om inzicht te krijgen in hoe de ondergrond reageert op toekomstige ingrepen. Daarmee is het mogelijk in de diverse projectfasen beslissingen te nemen, d ...
help
Ondergrondse waterberging biedt kansen voor ruimtebesparing \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2005
Er is steeds meer behoefte aan bergingsruimte voor water. Ondergrondse waterberging wordt gezien als oplossing
help
Waterschappen in hun rol als grondwaterbeheerder : grondwaterbeheer door waterschappen mede sturend voor bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Hardeveld, H.A. van \ Graafsma, Y.J. \ 2010
Met de inwerkingtreding van de Waterwet zijn de waterschappen beheerder van het regionale watersysteem geworden, inclusief het grondwater, middels hun peilbeheer via GGOR (gewenste grond- en oppervlaktewater regime). Dit behelst meer dan vergunningve ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.