Login

Hydrotheek

help
De gevolgen van de grote regenval in de zomer van 1956 in verschillende delen van de Noordoostpolder [Boek]
Kalisvaart, C. \ 1957
help
Grondwater, bron van problemen? of grondwater, bron van problemen : verslag met betrekking op de voorkomende problemen bij grondwaterstandsverlagingen en dan vooral de problemen voor natuur- en natuurwetenschappelijke gebieden [Boek]
Zwaan, R.A. van der \ 1980
help
Inschatting extra economische landbouwschade bij overstroming van zout in plaats van zoet \ Standaardmethode schade aan LNC-waarden als gevolg van overstromingen : methode voor het bepalen van de gevolgen van overstromingen voor de aspecten opgaande begroeiing, vegetatie, aquatische ecosystemen en historische bouwkunde [Hoofdstuk uit boek]
Wösten, J.H.M. \ 2003
help
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Noordbergum (fase 1) [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2013
Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Jhr. E.C. Storm van 's Gravesande (Noordbergum) van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het ...
help
Over de gevoeligheid van eenige landbouwgewassen voor zeewater [Boek]
Zijlstra, K. \ 1946
Een aantal proeven worden besproken, ondernomen om inzicht te verkrijgen in de mate van gevoeligheid van een aantal gewassen ten opzichte van het zeezout. Dit onderzoek heeft indertijd plaats gehad ten behoeve van de Wieringermeerdirectie en hare wet ...
help
Mest en bemestingsnormen : mogelijke gevolgen voor Drenthe [Boek]
Bakker, J. \ Es, F.B. van \ Holwerda, D. \ 1986
help
Verkennend onderzoek naar de freatische grondwaterstand in het waterwingebied Holten (fase 1) [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2014
In opdracht van de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) te Utrecht heeft Alterra in de periode november 2013 t/m september 2014 een verkennend bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd langs vijf raaien in het waterwingebied Holten.
help
Verdrinken de bomen? : een onderzoek naar effecten van vernatting op de groei van bomen [Boek]
Bouman, M.A. \ 2001
In het kader van de verdrogingsbestrijding worden steeds vaker vernattingsprojecten uitgevoerd. De effecten hiervan zijn in bossen niet altijd gewenst. Bij verhoging van de grondwaterstand treedt in de regel verstoring op. In dit onderzoek is door mi ...
help
Waterschade najaar 1998, kengetallen [Boek]
Ministerie van Binnenlandse Zaken \ 2000
De Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) stamt uit 1998 en voorziet in een tegemoetkoming van het Rijk bij schade die het rechtstreeks gevolg is van een overstroming door zoet water, een aardbeving of een andere ramp van verg ...
help
Onderzoek naar het effect van een bronnering op de vochtvoorziening van gras in de omgeving van Susteren [Boek]
Massop, H.T.L. \ Bles, B.J. \ 1988
Bij aanleg van de transportleiding Roosteren-Susteren is bronbemaling toegepast. Om mogelijke nadelige gevolgen na te kunnen gaan zijn berekeningen uitgevoerd voor situaties zonder en met bronnering.
help
Driftbeperking bij de toediening van gewasbeschermingsmiddelen : evaluatie van de technische mogelijkheden met een driftmodel [Boek]
Zande, J.C. van de \ Holterman, H.J. \ Huijsmans, J.F.M. \ 1995
help
De voor een praktijkgeval berekende verlaging van de grondwaterstand tengevolge van grondwateronttrekkingen voor beregening en drinkwatervoorziening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Velde, G. van der \ Overmans, B. \ 1982
help
Wateroverlast : zes miljoen gulden schade aan bloembollen \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
Remmelts, G. \ 2000
help
Casus toont milieuschade na dijkdoorbraak : onderzoeksproject naar gevolgen overstromingen (2) [dossier watersnood] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Reinders, J.E.A. \ Hoek, E.E. van der \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2004
Simulatie van de milieugevolgen van een fictieve dijkdoorbraak bij Capelle aan den IJssel. Koppeling van de modellen Delwaq en Sobek geeft inzicht in de verspreiding van de verontreiniging en inzicht in de schade van stoffen als PAK, PCB, zink, cadmi ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied "Vierlingsbeek" [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Brouwer, F. \ 2008
In opdracht van de Commissie Deskundigen Grondwaterwet (CDG) is een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een groot aantal landbouwpercelen (circa 1236 ha) in het waterwingebied Vierlingsbeek. Als gevolg van de grondwateronttrekking is nam ...
help
Een ervaring met de Pawn - droogteschadefunktie voor consumptie-aardappelen [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1982
Als onderdeel van de besluitvorming van de functie van het Grevelingenmeer is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de landbouw op Schouwen- Duiveland van water te voorzien, hetzij door aanvoer vanuit het Grevelingenmeer, hetzij door aanv ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek Oostellingwerf-Terwisscha :verkennend onderzoek langs een aantal raaien in het waterwingebied [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2010
Als gevolg van grondwateronttrekking door het pompstation Terwisscha van het waterleidingbedrijf Vitens is in deze omgeving een verlaging van de grondwaterstand opgetreden. Volgens een deel van de agrariërs in het onderzoeksgebied wordt schade onderv ...
help
Analyse van een drietal wateraanvoerplannen rond het Wierdense Veld [Boek]
Hoogendoorn, J.H. \ 1998
In het kader van de verdrogingsbestrijding verkent het Waterschap Regge en Dinkel de mogelijkheden voor wateraanvoer rondom en ten zuiden van het Wierdense Veld. Enkele onderdelen van deze verkenning omvatten een inschatting van de economische effect ...
help
Beter systeem voor bepalen waterschade \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
Hack, M. \ Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Dam, J. van \ Bakel, J. van \ 2015
Een nieuw instrument voor het bepalen van schade bij landbouwgewassen als gevolg van te veel water, te weinig water of te veel zout: hoe moet dat er uitzien? En kan zo’n instrument bruikbaar zijn voor het doorrekenen van klimaatscenario’s? De Waterwi ...
help
Bodemkundig onderzoek in een aantal percelen langs de gasleiding in Meeden (Gr.) [Boek]
Heuveln, B. van \ 1967
In het najaar van 1965 heeft de N.V. Nederlandse Aardolie Maatschappij een gasleiding gelegd, o.m. door het dorp Meeden. Op de percelen is voor het leggen bronbemaling toegepast. De grondeigenaren stellen, dat door deze bronbemaling mogelijk schade i ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.