Login

Hydrotheek

help
Droogtestress als ecologische maat voor de vochttoestand \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Jansen, P.C. \ Runhaar, J. \ 2002
Met grote regelmaat worden maatregelen uitgevoerd die het grondwaterregime in natuurgebieden beïnvloeden. Voor ecologische effectvoorspelling is het van belang inzicht te hebben in de relatie tussen de soortensamenstelling van de vegetatie en de voch ...
help
Grondwateronttrekking : vergunning en landbouwschade \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bax, H. \ 1985
De procedure voor het verkrijgen van vergunning voor het winnen van grondwater is enigszins gewijzigd door de nieuwe grondwaterwet, die onlangs in werking is getreden ter vervanging van de grondwaterwet waterleidingbedrijven
help
Economische aspecten van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden" [Boek]
Slothouwer, D. \ 1982
Relatie tussen de waterhoogte in het gebied, de grondwaterstand en fysische opbrengsten van de geteelde gewassen
help
De verandering van de GXG door grondwateronttrekkingen in vrij afwaterende gebieden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
Voor de bepaling van landbouwschade als gevolg van grondwateronttrekkingen is informatie over de verandering van de GHG en GLG (GXG) noodzakelijk. In vrij afwaterende gebieden met een dun freatisch pakket boven een weerstand biedende laag en een daar ...
help
Mogelijke hydrologische consequenties van de uitvoering van de uitbreiding van de Katerbosse plassen bij Mook [Boek]
Pomper, A.B. \ 1970
In 1969 werd een plan ontworpen tot uitbreiding van de Katerbosse plassen. Een aantal inwoners van Milsbeek, die hun grond buiten het plangebied hebben, vreesden schade aan het gewas als gevolg van grondwaterstandsverlagingen en gingen tegen het besl ...
help
De rol van stikstof bij schaderegelingen bij vernatting \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noij, G.J. \ 1999
help
Multiple-objective optimization of drinking water production strategies using a genetic algorithm \ Water resources research [Artikel]
Vink, K. \ Schot, P. \ 2002
Finding a strategy that allows economically efficient drinking water production at minimal environmental cost
help
De opbrengstverandering bij grasland ten gevolge van diepe grondwaterwinning in West-Utrecht = Effects of groundwater extraction on crop yield of grassland in West-Utrecht [Boek]
Lanen, H.A. van \ 1981
help
Pilot SWAP berekening droogteschade : vergelijking droogteschadeberekening volgens SWAP met de TCGB-tabel voor de waterwinning Vierlingsbeek [Boek]
Massop, H.T.L. \ Kroes, J.G. \ Vroon, H.R.J. \ Mulder, H.M. \ 2014
Sinds de jaren tachtig gebruikt de Advies Commissie Schade Grondwater (ACSG) zogenaamde TCGB tabellen om opbrengstdepressies als gevolg van drinkwaterwinning te berekenen. In deze studie wordt de mogelijkheid verkend van een modernisering van de meth ...
help
Vertrappingsverliezen door onvoldoende draagkracht van veengrasland [Boek]
Beuving, J. \ Oostindie, K. \ Vellinga, T. \ 1989
help
Beoordeling kwelonderzoek Ketelmeer : onderzoek naar het oorzakelijk verband tussen de in 1997 in de Noordoostpolder opgetreden landbouwschade en de aanleg van het speciedepot IJsseloog in het Ketelmeer [Boek]
Bolt, F.J.E. van der \ Bierkens, M.F.P. \ Kleijer, H. \ 1999
Relatie opslag baggerspecie in het Ketelmeer en mogelijke kwelverschijnselen op land
help
Grondwateronttrekking en schade aan bos, natuur en landschap \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Nijland, D. \ 2002
help
Opbrengstdervingpercentages voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen : geactualiseerde help-tabellen en opbrengstdepressiekaarten [Boek]
Brouwer, F. \ Huinink, J.T.M. \ 2002
In 1983 zijn door DLG (voormalige Landinrichtingsdienst) de eerste HELP-tabellen samengesteld. HELP-tabellen geven voor combinaties van bodemtypen en grondwatertrappen opbrengstdervingpercentages voor akkerbouw en melkveehouderij. In 1987, 1993 en 19 ...
help
Vergelijking van opbrengstveranderingen als gevolg van wateronttrekking, berekend op vier kaartschalen \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
Woesten, J.H.M. \ Bannink, M.H. \ Stoffelsen, G.H. \ 1987
help
Modeling water balance and grass production \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Jong, R. de \ Kabat, P. \ 1990
help
Der Einfluss der Wahl des Datums zur Einstellung des Sommerpegels auf den Ernteertrag in Poldergebieten \ Zeitschrift fuer Kulturtechnik und Flurbereinigung = Journal of rural engineering and development [Artikel]
Volp, C. \ Plywaczyk, L. \ 1987
help
Toename van de produktie van grasland bij verbetering van de watervoorziening [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ 1981
help
Simulation model of the water balance of a cropped soil providing different types of boundary conditions (SWATRE) [Boek]
Belmans, C. \ Wesseling, J.G. \ Feddes, R.A. \ 1981
In the present program, SWATRE(-xtended) the following types of conditions at the bottorn of the system can be used: - groundwater level; -flux from the saturated zone (prescribed); the groundwater level is computed; - flux from the saturated zone (c ...
help
De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige produktie [Boek]
Koerselman, G.J. \ Landinrichtingsdienst \ 1987
Op grond van recent bodemkundig en agrohydrologisch onderzoek worden nieuwe depressietabellen gepresenteerd, waarin een relatie wordt gelegd tussen opbrengstdepressies en wateroverlast en opbrengstdepressies gekoppeld aan vochttekorten. Ten opzichte ...
help
Het landbouwkundig onderzoek in het Boven-Dommelgebied [Boek]
Masclee, J.A. \ 1956
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.