Login

Hydrotheek

help
Invloed van de waterhuishouding op de opbrengst van landbouwgewassen [Boek]
Feddes, R.A. \ Wijk, A.L.M. van \ [1975]
help
Naar verbeterde schadefuncties voor de landbouw \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bartholomeus, R.P. \ Kroes, J.G. \ Bakel, P.J.T. van \ Hack-ten Broeke, M.J.D. \ Walvoort, D.J.J. \ Witte, J.P.M. \ 2013
Om veranderingen in het waterbeheer te vertalen naar landbouwopbrengsten zijn in Nederland drie methodes operationeel: de HELP-tabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. Door de landbouw, de waterbeheerders en de waterleidingbedrijven is lang aangedronge ...
help
Crop growth \ Reference manual SWAP version 3.0.3 [Hoofdstuk uit boek]
Dam, J.C. van \ Diepen, C.A. van \ Huygen, J. \ 2003
SWAP contains three crop growth routines: a simple model, a detailed model (WOFOST), and the same model attuned to simulate grass growth. The simple model describes crop development, independent of external stress factors. The main function is to pro ...
help
Lagere grasopbrengst bij diepontwatering Schagerkogge \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Rot, G. \ Geraedts, T. \ Meijles, J. \ 1993
help
Economische aspecten van de waterbeheersingswerken in het studiegebied "De Monden" [Boek]
Slothouwer, D. \ 1982
Relatie tussen de waterhoogte in het gebied, de grondwaterstand en fysische opbrengsten van de geteelde gewassen
help
De relatie tussen waterwinning en landbouwopbrengst [Boek]
Visser, W.C. \ 1969
In een onderzoek naar de invloed van waterwinning op het bedrijfsinkomen (nota 511 van Snijders) wordt voor een pompstation berekend dat een schade ontstaan is, die van de put cirkelvormig naar grotere afstanden afneemt, maar die over het gehele oppe ...
help
Invloed van de zoutconcentratie van het bodemwater op de produktie van drie lelie cultivars [Boek]
Ploegman, C. \ Boontjes, J. \ 1981
Door de sterke wisselingen van het zoutgehalte in het door de rivieren aangevoerde oppervlaktewater en bovendien door de plaatselijk aanwezige kwel langs de kuststrook, de gasbronnen met brak water, de industrie- en huishoudelijke lozingen is kwalita ...
help
Comparison of two modes of surface water control using a soil water model and surface elevation data \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Bakel, P.J.T. van \ Wesseling, J.G. \ 1999
help
Landbouwschade door ander waterbeheer beter te bepalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bartholomeus, R. \ Kroes, J. \ Hack- ten Broeke, M.J.D. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ 2013
Er is een belangrijke basis gelegd voor een nieuwe (klimaatrobuuste) methode om te voorspellen welke gevolgen veranderingen in het waterbeheer hebben voor de landbouwopbrengsten.
help
Waterbalansonderzoek aan twee graslandpercelen bij het waterwinstation Fikkersdries [Boek]
Pankow, J. \ 1976
Om de invloed van grondwateronttrekking op graslandproductie na te gaan werd gedurende drie jaar een waterbalansonderzoek uitgevoerd in de omgeving van Driel.
help
Over de landbouwkundige betekenis en de kartering van de kwel in de Noordoostpolder [Boek]
Molen, W.H. van der \ Sieben, W.H. \ 1955
help
Een berekeningsmethode voor de benadering van de landbouwschade ten gevolge van grondwateronttrekking [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1971
Hoewel deze berekeningen worden toegespitst voor landbouwgewaasen, moet bedacht worden, dat ook bij bebossing, natuurgebieden en recreatiegebieden vrijwel dezelfde eisen aan watervoorziening van de aanwezige beplantingen moeten worden gesteld
help
De opbrengstverandering bij grasland ten gevolge van diepe grondwaterwinning in West-Utrecht = Effects of groundwater extraction on crop yield of grassland in West-Utrecht [Boek]
Lanen, H.A. van \ 1981
help
Actualisatie schadefuncties voor de landbouw, tussenfase 2A : plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen [Boek]
Hack-ten Broeke, M. \ Kroes, J. \ Hendriks, R. \ Bartholomeus, R. \ Bakel, J. van \ Hoving, I. \ 2013
Al vele jaren wordt aangedrongen op vervanging van de HELP-tabellen als methode voor het berekenen van opbrengstdepressie in de landbouw in relatie tot waterhuishouding. De tabellen zijn gebaseerd op verouderde gegevens, de huidige landbouwpraktijk i ...
help
Waterhuishoudingsproefvelden op grasland 1947 - 1950 en de slootmaaiproeven in 1950 en 1951 [Boek]
Schaaf, D. van der \ Mes, A.E.R. \ 1961
help
Vertrappingsverliezen door onvoldoende draagkracht van veengrasland [Boek]
Beuving, J. \ Oostindie, K. \ Vellinga, T. \ 1989
help
Gewenste grondwatersituatie Suydevelt : eindrapportage [Boek]
IWACO \ 1997
help
Bepalen van vernattingsschade in het kader van verdrogingsbestrijding \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kuipers, R.H.M. \ Duijn, H.J.W. van \ 1998
help
Infiltratie van een graslandbedrijfskavel bij Barneveld [Boek]
Kouwe, J.J. \ 1977
Als bijdrage aan de studies naar de gevolgen van grondwateronttrekking voor de landbouw en de natuurobjecten verricht door de Werkgroep Wateronttrekking Gelderse Vallei werd onderzoek verricht aan een infiltratie-object bij Barneveld
help
De 'oneerlijke' reeks [rare reeksen] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 2006
Het betreft hier een beschouwing van grondwaterstanden in de directe omgeving van het gebied van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Men wil daar natuurherstel plegen, dat vervolgens kans op vernatting voor bollentelers en bebouwd gebied kan opleveren ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.