Login

Hydrotheek

help
Waterkwaliteit en kwaliteitsparameters [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1974
help
Potentiële puntemissies van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater berekend met POSSUM [Boek]
Beltman, W.H.J. \ Werd, H.A.E. de \ 2013
Activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen kunnen leiden tot puntemissies naar oppervlaktewater met als gevolg overschrijdingen van normen. Voor drie voorbeeld bedrijven is de potentiële emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater ber ...
help
Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied [Boek]
Blaak, H. \ 2010
In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijk gebied komen hoge percentages bacteriën voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. De herkomst van deze bacteriën in het onderzochte gebied ...
help
Trendanalyse op maat voor een meetnet waterkwaliteit \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Baggelaar, P.K. \ Meulen, E.C.J. van der \ 2012
Dit artikel beschrijft hoe grote aantallen meetreeksen, zoals van een meetnet waterkwaliteit, efficiënt en statistisch verantwoord kunnen worden geanalyseerd op trend. De werkwijze houdt rekening met de specifieke kenmerken van milieugegevens, zoals ...
help
Waterkwaliteit onderzocht op 10 vooraanstaande locaties [Boek]
2016
In dit rapport kunt u lezen hoe het gesteld is met de fosfaatbelasting (PO4) – dit is volgens Brussel het grootste knelpunt van het Nederlandse oppervlaktewater – op tien vooraanstaande locaties.
help
Meer kroos in de toekomst, maar doen we er iets aan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Inceptierapport waterkwaliteit en calamiteiten : DC project 04.20 [Boek]
Meurs, G.A.M. van \ 2008
Het project Waterkwaliteit en Calamiteit gaat in op de gevolgen van klimaatverandering op watersystemen. Klimaatverandering heeft tot gevolg dat perioden van droogte worden afgewisseld met natte perioden. Het project is gestart met het opstellen van ...
help
Projectvoorstel schone bronnen, nu en in de toekomst tweede reeks knelpunten : praktijkoplossingen voor knelpunten van gewasbeschermingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater [Boek]
2006
Het project beoogt de belasting van grond- en oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. In 2004 en 2005 heeft ‘Schone bronnen, nu en in de toekomst’ een eerste reeks van 5 knelpunten (bentazon, carbendazim, isoproturon, methomyl ...
help
Toenemende verzilting vraagt ‘mentale omslag bij waterbeheerders en -gebruikers’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2012
Het programma Kennis voor Klimaat, het platform Zoet-zout van Rijkswaterstaat en STOWA hielden op 31 mei en 1 juni op Texel een symposium over de toenemende, door de opwarming van de aarde extra aangejaagde verzilting van grond- en oppervlaktewater. ...
help
Blauwalgen : giftige algen door warmte en droogte [Brochure]
Waveren, H. van \ Vliet, G. van \ Eulen, J. \ 2009
Fact-sheet met de volgende punten: Wat zijn blauwalgen?; Ontstaan van algen; Waar?; Wie hebben er last van?; Oplossingen; Communicatie van waterbeheerders met het publiek; Rol staatssecretaris V&W; Mogelijke informatiebronnen, zoals websites en docum ...
help
Development of a methodology to assess atmospheric deposition on surface waters : theme: Water Framework Directive BO-06-006-004 [Poster]
Berg, E. van den \ Jacobs, C. \ Groenwold, J. \ Wipfler, L. \ Jaarsveld, H. van \ 2009
Poster met onderzoeksinformatie over de ontwikkeling van een methode om de depositie, van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, vanuit de lucht naar het oppervlaktewater te bepalen.
help
Zoet zout tweedaagse op Texel [Video]
STOWAvideo \ 2013
Inleidende film voor de Zoet-zout bijeenkomst op Texel op 31 mei en 1 juni 2012. Kennis voor Klimaat, het Platform zoet-zout (RWS Waterdienst) en STOWA organiseerden de bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en beheer ...
help
Effectmonitor 2011 : voortgangsrapportage waterbeheerplan 4 [Boek]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ 2012
Het waterbeheerplan beschrijft op hoofdlijnen welke doelen en maatregelen het Hoogheemraadschap van Rijnland tussen 2010 en 2015 wilde realiseren. Ten opzichte van 2010 verschilt de stand van zaken voor een aantal doelen. De haalbaarheid van de Kader ...
help
Erfemissiescan : toolbox emissiebeperking [Website]
[ca. 2015]
Het Toolboxteam Water heeft met de erfemissiescan een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen ...
help
Meer en langduriger kroos bij veranderend klimaat \ H2O online [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Heuts, G.M. \ Netten, J.C. \ 2013
Hogere temperaturen zullen leiden tot meer kroosvorming, wat de kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloedt. Het sterker verminderen van de toevoer van voedingsstoffen (nutriënten) in het water, kan de effecten van klimaatverandering neutr ...
help
Het zelfreinigend vermogen een handje geholpen : 40 jaar wetgeving en beleid voor het waterkwaliteitsbeheer : themanummer 40 jaar recht aan milieu \ Milieu en recht [Artikel]
Havekes, H. \ Hofstra, M. \ 2013
Soms is het goed om eens terug te kijken. Van de geschiedenis valt immers te leren. Jubilea zijn daarvoor een uitgelezen aanleiding, zo beseft ook Milieu & Recht. In deze beschouwing geven wij in kort bestek een beeld van de ontstaansgeschiedenis en ...
help
Steeds meer stikstof uit rioolwater verwijderd \ CBS webmagazine [Artikel]
Veen, T. ter \ Huwaë, R. \ Baas, K. \ 2008
De rioolwaterzuiveringsinstallaties in Nederland zijn steeds beter in staat om het rioolwater van stikstof te ontdoen. Dit komt door nieuwe, grotere zuiveringsinstallaties en verbeterde zuiveringsprocessen. In 2006 is voor het eerst een zuiveringsren ...
help
Drinkwaterfunctie en verzilting van het IJsselmeergebied \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Bonte, M. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2010
Klimaatverandering leidt tot stijging van de zeespiegel en een veranderende hydrologie van de Rijn. Hierdoor neemt de kans op periodieke verzilting van het IJsselmeergebied toe. Het Markermeer is voor wat betreft verzilting meer klimaatbestendig dan ...
help
Watersysteemrapportage 2010 [Boek]
[2010]
Uit deze watersysteemrapportage blijkt dat binnen het beheersgebied 88% van de peilgebieden geen wateropgave heeft voor het huidige klimaat. Voor de peilgebieden waar wel een wateropgave ligt geldt dat van ongeveer een kwart nog niet berekend is hoe ...
help
Chloorkoolwaterstoffen in oppervlaktewater en zoetwatervis in Nederland [Boek]
Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1972
De bedoeling van deze nota was om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de concentraties van verschillende chloorkoolwaterstoffen in Nederlandse oppervlaktewateren en de hierin levende vis en te onderzoeken of een bepaalde relatie aanwezig is t ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.