Login

Hydrotheek

help
Individuele behandeling van afvalwater : beheersproblematiek en toepasbaarheid [Boek]
Webers, H.A.A.M. \ [ca. 1992]
In opdracht van het Ministerie van VROM heef~ Witteveen+Bos in de periode 1979-1991 uitgebreid onderzoek verricht naar de toepassingsmogelijkheden van installaties voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (zgn. !BAsystemen) ter verbetering van ...
help
Oplossingsrichtingen voor waterberging in glastuinbouw- en boomteeltgebieden [Studentenverslag]
Wolleswinkel, R. \ 2004
help
Feitenonderzoek mechanische riolering [Boek]
Esch, K.J. van \ Leusink, E. \ Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ Stichting RIONED \ Grontmij Nederland \ 2014
In het buitengebied zijn eind vorige eeuw met een flinke financiële inspanning voorzieningen voor het afvalwater aangelegd. Gemeenten en waterschappen stellen zich de vraag hoe de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk moet worden beheerd en ...
help
Bouwstenen voor duurzame klimaatadaptatie in hoog Nederland [Boek]
Bleumink, H. \ 2014
De afgelopen jaren is binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat kennis ontwikkeld over klimaatverandering en -adaptatie. Binnen de ‘Hotspot Droge Rurale gebieden’ (HSDR) is die kennis bijeengebracht voor de hoge zandgronden. Doordat de bodem ...
help
'Gelders model' helpt burger met ongezuiverde lozingen : ongezuiverde lozingen in buitengebied Gelderland verdwenen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Op papier is het geen probleem voor gemeenten en provincies om ongezuiverde lozingen in het buitengebied op te lossen. Als gemeente vraag je ontheffing van de zorgplicht aan bij de provincie, als provincie verleen je die ontheffing, en voila, problee ...
help
Geen riolering, wat nu... \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
Beuling, T. \ 2004
In navolging van het project in Westerwolde heeft het Waterschap Hunze en Aa's stappen ondernomen om andere gemeenten te bewegen te kiezen voor een collectieve aanpak van de aanleg van behandelingssystemen voor particulieren (IBA's) in het buitengebi ...
help
Vitaal Landelijk Gebied in kaart : jaarboek 2009 : cluster Vitaal Landelijk Gebied [Boek]
Hermans, T. \ Dijk, L. van \ Okx, J. \ Kwakernaak, C. \ Klostermann, J. \ Visschedijk, P. \ Berkhout, P. \ Luttik, J. \ Boonstra, F. \ Vullings, W. \ 2010
‘Vitaal Landelijk Gebied in kaart’. Dat is de titel en het thema van dit jaarboek. Niet alleen figuurlijk – een selectie van projecten die zijn uitgevoerd binnen het cluster – maar het vitaal landelijk gebied is ook letterlijk in kaart gebracht. Veel ...
help
Gemodder met septic tank : deadline 1 januari 2005 onhaalbaar \ Boerderij : weekblad gewijd aan de land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij [Artikel]
Oppewal, J. \ 2003
Een verplichte bezinkput voor afvalwater jaagt bewoners in het buitengebied op kosten maar helpt het milieu amper. Alternatieven zijn duurder en lastig
help
Klimaatverandering op de hoge zandgronden: effecten en adaptatie : betekenis van klimaatverandering voor het landelijk gebied in de provincie Gelderland : een uitwerking voor de gebiedsontwikkeling in Baakse Beek en Blauwe Bron [Brochure]
Geertsema, W. \ [2010]
Doel van het project: kennis uitwisselen over klimaatverandering en functies in het landelijk gebied. Tussen wetenschap en de praktijk van gebiedsontwikkeling. Daarnaast: vanuit de gebiedsontwikkeling onderzoeksvragen formuleren voor vervolgonderzoek ...
help
Stichting werkt aan buitengewone uitgave : buitengebied blijft complex en emotioneel onderwerp \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2015
Eind 2015 verschijnt 'Keuzepalet afvalwater buitengebied' van Stichting RIONED en STOWA. Vroeger of later worden gemeenten en particulieren geconfronteerd met de vervanging van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. De vraag is dan of je kiest ...
help
Samen werken : zes voorbeeldprojecten van samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied [Boek]
Zeeman, W. \ 2007
Rijkswaterstaat en Dienst Landelijk Gebied (LNV) hebben afgesproken gezamenlijk op te trekken bij het verwerven van grond. Daartoe ondertekenden beide ministers op 26 oktober 2006 een overeenkomst. Voortaan treedt Rijkswaterstaat onder andere op bij ...
help
Individuele behandeling van afvalwater : handboek 2001/2002 [Boek]
Debets, F. \ Van Hall Instituut Business Center \ 2001
help
Nota Beleid Riolering en Buitengebieden [Boek]
Heijs, Jan \ 1998
Deze beleidsnota geeft aan hoe het zuiveringsschap, uitgaande van zijn verantwoordelijkheid als waterkwaliteitsbeheerder en vergunningverlener, inhoud geeft aan de invulling van zijn rol als een van de belangrijkste belanghebbenden bij de verdere san ...
help
Workshop netwerk van actoren rondom het thema "Water voor een vitaal platteland" : verslag van de workshop, analyses en aanbevelingen [Studentenverslag]
Koppenaal, C.T. \ 2001
help
Handboek groene waterzuivering [Boek]
Spoelstra, J. \ Truijen, G. \ 2010
Technische waterzuivering heeft zijn effectiviteit en efficiëntie bewezen. Waarom zouden we dan groene waterzuivering willen gebruiken? In het handboek is aan de hand van een aantal factoren het verschil aangegeven tussen technische en groene waterzu ...
help
Nog steeds ongezuiverde lozingen in het buitengebied: onduidelijkheid over stand van zaken per 1 januari [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Per 1 januari van dit jaar zouden geen ongezuiverde lozingen in het buitengebied meer mogen plaatsvinden. Alle woningen zouden óf aangesloten moeten zijn op het riool, óf over een adequate voorziening (lees: minimaal een septic tank met een inhoud va ...
help
Afvalwaterzuivering buitengebied kan vaak efficiënter : haalbaarheidsstudies introduceren IBA's [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Post, V. \ Box, J. \ 2005
Afvalwaterzuivering in het buitengebied kan vaak efficiënter georganiseerd worden. Volgens de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) is het sinds 1 januari 2005 verboden om ongezuiverd huishoudelijk afvalwater te lozen. Begin 2004 bestonden nog c ...
help
Verbod op ongezuiverde lozingen per 1-1-2005 blijft overeind : onrust rond VROM-handreiking afvalwater buitengebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Het verbod op het lozen van ongezuiverd afvalwater op het oppervlaktewater in het buitengebied per 1 januari 2005 blijft onverminderd van kracht. Dit zegt woordvoerster Paula van Dael van het Ministerie van VROM na berichten in diverse media dat het ...
help
Realisatie van natuurdoelen als functie van de hydrologie \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Runhaar, J. \ Wamelink, G.W.W. \ Hennekens, S.M. \ 2003
Dit artikel beschrijft een methode, die is ontwikkeld om beheerders inzicht te geven in de voorwaarden die nodig zijn om natuurdoelen te verwezenlijken
help
Waterbeheerders en zware metalen in landelijk gebied : een beleidsmatige schouw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Breemen, A. van \ 2003
Wie is verantwoordelijk voor verhoogde gehalten metalen in het oppervlakte- en grondwater in landelijk gebied? De oorzaken zijn deels bekend. Dan is het verleidelijk te veronderstellen dat eenvoudig is vast te stellen welke activiteiten ondernomen mo ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.