Login

Hydrotheek

help
'Werkplaatsen' om doelmatiger werken te leren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geldof, G. \ Cath, A. \ Heijden, G. van der \ Valkman, R. \ 2012
De opgaven in het waterbeheer zijn groot. In een maatschappij met een hikkende economie willen we doelen bereiken op het gebied van waterveiligheid, de waterketen - waarbij het begrip afvalwater wijkt voor grondstoffen - en de kwaliteit van de leefom ...
help
Inspectiewaterkeringen [Website]
STOWA \ RWS waterdienst \ cop. 2009
Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen (PIW) is een vervolg op het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. Dit wordt gedaan door gez ...
help
Imares streeft naar schoner water voor kweekzalm \ Waterforum online [Artikel]
2012
In het Zeeuwse Yerseke zwemmen piepkleine Atlantische zalmpjes rond in proefopstellingen van de afdeling aquacultuur van IMARES, onderdeel van Wageningen UR. Als alles volgens verwachting verloopt, zwemt de jonge zalm in de toekomst in gesloten syste ...
help
Viscositeit, geleidbaarheid en ladingsdichtheid als maat voor de rijping van polymeer [Boek]
Korving, L. \ 2013
Dit rapport beschrijft het resultaat van proeven die door Aiforo zijn uitgevoerd bij Waterschap Scheldestromen naar het aanmaken van polymeer voor het ontwateren van slib. Met de proeven werd beoogd een beeld te krijgen van de effectiviteit van de aa ...
help
Erosie van een dijk na bezwijken van de steenzetting door golven : SBW reststerkte; analyse Deltagootproeven [Boek]
Klein Breteler, M. \ 2012
Een van de deelprojecten van het meerjarig onderzoeksprogramma “Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW)” is SBW-reststerkte. In dat kader is in 2010 grootschalig modelonderzoek uitgevoerd in de Deltagoot met een 8,5 m hoge dijk op prototypeschaal, ...
help
Eindrapportage Proefbedrijf Slibverwerking Zeeland bv [Boek]
1997
Slibverwerking Zeeland bv exploiteert een pilot-plant voor de verwerking van zuiveringsslib in Vlissingen-Oost. Deze installatie verwerkt een deel van het zuiveringsslib van Waterschap Zeeuwse Eilanden en heeft een capaciteit van 2000 ton droge stof ...
help
Partitioning interwell tracer test voor DNAPL-karakterisatie (PITT) : toepassing op een met DNAPL verontreinigde locatie in Mierlo [Boek]
Hetterschijt, R.A.A. \ 2000
help
Het Kristalbad : uniek retentiegebied met eigen huisstijl \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Neeskens, M. \ 2011
Het Kristalbad, een retentie tussen Hengelo en Enschede heeft al vele jaren de belangstelling van verschillende partijen. Vraagstukken als een te grote waterafvoer, een sterke versnippering van het gebied, de behoefte aan meer recreatie en het moeten ...
help
Eerste resultaten gebiedsgerichte aanpak van slechte waterkwaliteit in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, V. van den \ Lambregts, C. \ 2009
In 2004 zijn in Noord-Brabant 5 gebiedsgerichte proefprojecten gestart om maatregelen in de praktijk te testen die gericht zijn op emissiereductie. Waterschap Brabantse Delta wil de opgedane ervaring gebruiken bij het opstellen van de stroomgebiedsbe ...
help
Oesters tegen zandhonger : waterbouwkundigen proberen samen te werken met de natuur \ De ingenieur : orgaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (der Vereniging van Burgerlijke Ingenieurs) [Artikel]
Verdonk, A. \ 2011
Sinds dertig jaar is ‘bouwen met de natuur’ een trend. In de Oosterschelde zetten baggeraars en ecologisch onderzoekers inmiddels oesterriffen in bij de kustverdediging. Ze komen zo tot nieuwe inzichten die ook een interessant exportproduct vormen. E ...
help
Proeftuin voor in-situ saneren : pilots pakken technische en procesmatige knelpunten aan : dossier: (water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]Bijbehorende website
Meulen, S. van der \ Visser-Westerweele, E. \ Rijaarts, H. \ 2008
Het programma Holland In Situ Proeftuin (HIP) heeft tot doel het vertrouwen van de markt in in-situ bodemsaneringstechnieken te vergroten, door de effectiviteit en inzetbaarheid van deze technieken zichtbaar te maken. De eerste resultaten van pilots ...
help
Onderzoekers vinden toetsregel voor reststerkte keileem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Nieuwenhuis, J.W.H. \ Klein Breteler, M. \ 2008
Twee loze stukken oude dijk leverden het materiaal voor de proeven in de Deltagoot. Onderzoekers bouwden een proefdijk van de keileem uit de Wieringermeerdijk om een ontbrekende toetsregel te kunnen ontwikkelen
help
Samengestelde peilgestuurde drainage \ Nieuwsbrief samengestelde drainage [Nieuwsbrief]
2010
Samengestelde peilgestuurde drainage staat op dit moment erg in de belangstelling. Naast voordelen voor telers, zoals het zelf op perceelsniveau kunnen regelen van het grondwaterpeil, is uit modelstudies voor zandgronden (Alterra) gebleken dat peilge ...
help
Stijgend water wonen \ Het experiment [Artikel]
Slingelenberg, J. \ 2007
In Nederland is momenteel sprake van een toenemende interesse voor waterwonen. Op verschillende plekken in het land vinden voorbereidingen plaats voor projecten met honderd of meer waterwoningen. Technisch gezien is er veel mogelijk, maar het problee ...
help
Waterberging & natuur combineren : Vijf pilotprojecten waterberging & natuur [Boek]
Stuijfzand, S. \ Eck, R. van \ Remmelzwaal, A. \ Manen, H. van \ [ca. 2007]
Vijf pilotprojecten hebben de afgelopen jaren meer inzicht gegeven in de mogelijkheden om waterberging en natuur te combineren. Door intensief te monitoren zijn de gevolgen voor de natuur beter in beeld gebracht. De resultaten zijn beschreven in een ...
help
Opzet en uitvoering van een vooronderzoek (maart 1979) naar oppervlakkige afstroming op lage zandgrond [Boek]
Oosterom, H.P. \ 1979
In het kader van terugdringing van mineraalaanbod ten behoeve van een goede kwaliteit van het oppervlaktewater is een proefproject opgezet op een bedrijf, gelegen langs de Barneveldse Beek en wel in Achterveld
help
Huishoudelijke afvalwaterzuivering met de bacterie-algensymbiose (SYMBAAL) \ H2O online [Artikel]
Dekker, A. \ Boelee, N. \ 2014
De symbiose tussen bacteriën en algen (afgekort: SYMBAAL) biedt theoretisch de mogelijkheid om een zuiveringsconcept te ontwikkelen waarbij energiebesparing, grondstofterugwinning en vergaande nutriëntenverwijdering in één proces worden gecombineerd. ...
help
Bodem als onderdeel van het natuurlijk kapitaal : inzet van ecosysteemdienstenbenadering in de dagelijkse praktijk \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Oude Boerrigter, P.B.J.M. \ Meulen, E.S. van der \ Huijsmans, K.G.A. \ Westerhof, R. \ Roovers, C.P.A.C. \ Eijsden, G.G. van \ Geldof, G.D. \ 2014
Vrijwel alle milieugerelateerde vakgebieden zijn inmiddels in aanraking gekomen met het concept ecosysteemdiensten. In het kader van het project Impuls Lakaal Bodembeheer (ILB) zijn in 2013 pilotprojecten uitgevoerd waarbij medewerkers van gemeenten, ...
help
Pilotonderzoek thermofiele slibgisting op rwzi Bath: veelbelovende resultaten \ H2O online [Artikel]
Wypkema, E. \ Vingerhoeds, R. \ Colsen, J. \ Smet, D. \ 2013
Thermofiele slibgisting biedt in theorie uitzicht op energie-neutrale of energie–opwekkende rwzi’s en maakt het terugwinnen van stikstof en fosfaat aantrekkelijk. Het concept wordt getest op rwzi Bath; eerst in een kleinschalige pilot, daarna full sc ...
help
Onderzoek en beheer : bemonsteren met drones \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
Kroes, M. \ Boogaard, F. \ Graaf, R. de \ 2015
In eerste instantie wordt bij de term ‘drone’ vaak gedacht aan onbemande, op afstand bestuurbare, vliegtuigjes. Minder bekend is dat er ook drones bestaan die onder water inzetbaar zijn. Deze ‘submerged drones’ kunnen worden gebruikt voor aquatisch e ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.