Login

Hydrotheek

help
Water: ontwikkelingen in (inter)nationale regelgeving en beleid : verslag van de eenenzestigste ledenvergadering van de Vereniging voor Milieurecht op 10 juni 1998 [Boek]
Havekes, H.J.M. \ Villeneuve, C.H.V. de \ Suyver, J.A.W. \ Vereniging voor Milieurecht \ 1998
help
Waterleidingbesluit 2000 : voorstel voor implementatie van de EG-Drinkwaterrichtlijn: onderdeel kwaliteitseisen [Boek]
Versteegh, J.F.M. \ 1999
Eind 1998 is een nieuwe EG-Drinkwaterrichtlijn in werking getreden (Richtlijn 98/83). Deze richtlijn dient binnen twee jaar na het inwerking treden van de nationale wetgeving geimplementeerd te zijn. Het uitgangspunt voor de kwaliteitseisen, meetfreq ...
help
De Dienstenrichtlijn : handreiking voor decentrale overheden [Boek]
Perton, E. \ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties \ 2009
Het doel van de handreiking is om gemeenten, provincies en waterschappen een handvat te bieden hoe met de Dienstenrichtlijn om te gaan na de implementatiedeadline van 28 december 2009 en daarnaast dat bouwondernemingen, organisatoren van evenementen, ...
help
Blauwe diensten onder druk vanuit Brussel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2006
De ontwikkeling van blauwe diensten is de laatste tijd onder druk komen te staan door steeds strengere eisen uit Brussel. Vooral de regels rond vrijwillige waterberging steken nauw. De Brabantse beleidsmakers wat anders dan het regelen van grootschal ...
help
Deregulering bij Rijnland van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, tenzij’ \ Water governance [Artikel]
Gaag, W. van der \ 2014
Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een nieuwe aanpak voor het verminderen van regeldruk. Niet langer wordt de oplossing gezocht in het vervangen van de vergunningplicht door algemene regels. In plaats hiervan wordt de Keur fundamenteel herzien, ...
help
Kleinkläranlagen : Anlagen ohne Abwasserbelüftung : Anwendung, Bemessung und Ausführung [Standaard]
[1984]
Diese Norm gilt für Kleinkläranlagen ohne Abwasserbelüftung zur Behandlung und Einleitung das im Trennverfahren erfassten häuslichen Schmutzwassers aus einzelnen oder mehereren Gebäuden mit einem Schmutswasserzufluss bis 8 m3/d.
help
Besluit regelt lozen van afvalwater buiten inrichtingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Stobbelaar, G. \ 2011
Het Besluit lozen buiten inrichtingen is op 1 juli 2011 in werking getreden. Dit soort lozingen heeft in het algemeen geringe gevolgen voor het milieu. Het besluit regelt daarom alleen de meest relevante aspecten van de lozingen, die zeer verschillen ...
help
'Laten we onszelf geen onhaalbare doelen op de hals halen' : dijkgraaf Monique de Vries over Kaderrichtlijn Water \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2006
Waterschappen staan aan de vooravond van wellicht de grootste opgave uit hun geschiedenis: de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water. De visie van dijkgraaf De Vries op de te bereiken waterkwaliteit
help
Nieuws uit Brussel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2005
Twee maal dreigde het Europarlement afgelopen maanden een richtlijn aan te nemen die grote nadelen zou opleveren voor de Nederlandse waterschappen (namelijk over zwemwaterkwaliteit en over muskusrat). Het werden even zovele successen voor de vertegen ...
help
Wie is de waterbeheerder en wat moet hij doen? : taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de waterbeheerder in de Waterwet \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2009
De Waterwet regelt het beheer en het gebruik van het watersysteem en al zijn aspecten. De nadruk ligt daarbij op het watersysteem: het samenhangende gebied van één of meer oppervlaktelichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, ...
help
Europese Kaderrichtlijn Water 7 : slotbeschouwing \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Havekes, H. \ 2001
In vogelvlucht de hoofdpunten uit de serie artikelen over de Europese Kaderrichtlijn Water: implementatie in de nationale wetgeving; het belang van internationaal stroomgebiedbeheer; aard en inhoud van de vereiste stroomgebiedbeheersplannen in relati ...
help
Europese Grondwaterrichtlijn: stimulans voor gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Nieuwenhuis, R. \ Duijne, H. van \ Kessels, E. \ 2009
De Grondwaterrichtlijn is een dochterrichtlijn van Kaderrichtlijn Water. In Nederland bestond de angst dat een te rigide invulling zou kunnen leiden tot een inperking van de mogelijkheden voor een nationaal risico- en gebiedsgericht beheer van veront ...
help
Waterbestuur: keurkwartet geactualiseerd, nieuwe stappen in uniformering en deregulering \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wensink, W. \ 2013
Sinds deze maand beschikken de waterschappen over een geactualiseerd keurkwartet. Dit kwartet bestaat uit een set modellen voor een keur, algemene regels, beleidsregels en richtlijnen voor leggers. Waterschappen zetten met dit geactualiseerde keurkwa ...
help
Richtlijn 2006/118/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand [Boek]
Europees Parlement \ Raad van de Europese Unie \ 2006
help
De nationale Werkgroep Grondwater : activiteiten van de Werkgroep Grondwater in 2007 [Boek]
Zijp, M.C. \ 2007
Dit briefrapport geeft een overzicht van de werkzaamheden van de nationale Werkgroep Grondwater in 2007. In deze werkgroep werken de ministeries, provincies, waterschappen, gemeente en onderzoeksinstituten samen aan de implementatie van het grondwate ...
help
Verzekeren tegen overstromingen \ Openbaar bestuur [Artikel]
Jongejan, R.B. \ 2008
De verschrikkingen van New Orleans staan nog op ons netvlies gebrand. Ruim twee jaar na orkaan Katrina is de stad nog zwaar gehavend. Hoewel een verzekering trauma's niet ongedaan kan maken, kan het getroffenen wel helpen hun leven weer op te bouwen. ...
help
Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorziening in publieke inspraak met betrekking tot de opstelling van bepaalde plannen en programma's betreffende het milieu en tot wijziging van de Richtlijnen van de Raad 85/337/EEG en 96/61/EG = Proposition de Directive du Parlement Européen et du Conseil prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement et modifiant les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil = Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Ausarbeitung bestimmter umweltbezogener Pläne und Programme und zur Änderung der Richtlinien 85/337/EWG und 96/61/EG des Rates = Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending Council Directives 85/337/EEC and 96/61/EC [Standaard]
2000
help
Code goede landbouwpraktijken : EG-nitraatrichtlijn (EG 91/676) [Boek]
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1993
help
Waterschappen kunnen niet om Europa heen! : bestuursvoorzitter KED Jan Kees Wiebenga \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2004
Interview met Wiebenga Kenniscentrum Europa Decentraal (KED). Het KED is opgericht om de leemten in kennis en het gebrek aan expertise over Europees recht en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten
help
Mest in water : de ontwikkelingen rond de begrippen 'lozing' en 'oppervlaktewater' uit richtlijn 76/464 en rechtstreeks werkende bepalingen uit de nitraatrichtlijn \ Tijdschrift voor omgevingsrecht [Artikel]
Rijswick, H.F.M.W. van \ 2002
In de afgelopen tijd is er regelmatig jurisprudentie verschenen waarbij ter discussie stond of de Europese regelgeving wel juist is geïmplementeerd in ons nationale recht
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.