Login

Hydrotheek

help
Nota met betrekking tot de verontreiniging door olie van de Rotterdamsche Waterweg [Boek]
Dixhoorn, J. van \ Otto, A.H.J. \ 1955
help
Veiligheidsbeschouwing sluis te Vlaardingen [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1983
Voor een nieuw te bouwen keer- of schutsluis in de Deltakering te Vlaardingen wordt de invloed beschouwd van het sluitpeil en van de organisatie van bediening op de veiligheid van de kering.
help
Eerste verkenning Waterveiligheid Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
Stijnen, J. \ Slootjes, N. \ 2010
Afsluitbaar Open Rijnmond als oplossingsrichting. Inventarisatie van mogelijkheden. Van huidige situatie tot afsluiten, met de opties Europoortkering met rivierkeringen en een verkleinde faalkans Europoortkering.
help
Oplegnotitie bij de rapportages over de berging van baggerspecie op loswallen : conclusies naar aanleiding van onderzoek naar de loswallen in de Noordzee voor baggerspecie uit het Rijnmondgebied [Boek]
Stutterheim, S. \ 2003
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. Er bevinden zich drie loswallen op de Noordz ...
help
Rwzi Dokhaven: zuiveren binnen strakke grenzen : in vorm : 50 jaar Land+Water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Kreuk, M.K. de \ Schellen, A.A.J.C. \ Anink, D.M.E. \ 2010
Land+Water bestaat 50 jaar. De redactie vroeg aan de leden van de redactie-adviescommissie een artikel te schrijven over het belangrijkste project in hun vakgebied van de laatste 50 jaar. Zouden we dat project met de huidige kennis en onder de huidig ...
help
Afsluitbaar Open Rijnmond : een systeembenadering [Boek]
Kok, M. \ Rijcken, T. \ 2010
De Technische Universiteit Delft schreef in de lente van 2008 een adviesrapport voor de tweede Deltacommissie en plaatste daarin een kleurrijke tekening van een alternatief voor de lange-termijn waterveiligheid van Rotterdam en de Drechtsteden. Inmid ...
help
Zuivering op de schop : vervangingsmarkt industriële afvalwaterzuivering komt op gang \ WaterForum [Artikel]
Hooijdonk, A. van \ 2013
De industriële afvalwaterzuivering beleeft een ‘revival’. Jarenlang was de markt stabiel, tegenwoordig is er weer volop beweging. Bestaande installaties zijn toe aan vervanging of vernieuwing. En nieuwe technologieën brengen betere prestaties, kosten ...
help
Het bos van de Maeslantkering \ Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Hoofdstuk uit boek]
Bol, R, \ Wekken, A. van der \ 1999
help
Transfer-ruismodellering van neerslagoverschot en grondwaterstand voor negen reeksen in Shell Pernis en Shell Europoort [Boek]
Knotters, M. \ 2000
De relatie tussen het potentiële dagelijkse neerslagoverschot en de gemiddelde dagelijkse grondwaterstand is geanalyseerd met behulp van transfer-ruismodellering. Het doel van de analyse is de gemiddelde grondwaterstand te schatten, gegeven de huidig ...
help
Stadshavens Rotterdam klimaatbestendig : afweging klimaat en ruimte op stedelijk niveau [Boek]
Asselman, N. \ [2008]
Stadshavens Rotterdam is de verzamelnaam voor een groot aantal havens aan weerszijde van de Nieuwe Maas. Een enorm, buitendijks gelegen gebied van ongeveer 1.600 ha in een sterk verstedelijkte regio. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterda ...
help
Kwaliteitsbeheer niet naar OOR-regio [Rijnmond] \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Biesheuvel, P.J. \ 1993
help
Een veilige en aantrekkelijke delta : deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden, Deltaprogramma 2012 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vos, R. \ Meijers, E. \ Nillesen, A.L. \ Vellinga, P. \ 2012
De regio Rijnmond-Drechtsteden dankt zijn ontwikkeling aan de ligging in de delta. Het laaggelegen gebied ligt in het overgangsgebied van de grote rivieren naar zee. Er wonen ongeveer 1,5 miljoen mensen (van wie 60.000 in buitendijks gebied). De have ...
help
Adaptation to climate change in urban water management : flood management in the Rotterdam Rijnmond Area \ Understanding and Managing Urban Water in Transition [Wetenschappelijk artikel]
Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2015
Many large coastal cities are located in deltas, which makes them vulnerable to floods. In many places flood damages have increased due to an increase in people and assets in the cities. This process is expected to continue. At the same time, climate ...
help
Risk analysis on groundwater contamination at the megasite Port of Rotterdam \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Marsman, A. \ Valstar, J. \ Meer, J. ter \ 2006
Groundwater contamination at the Port of Rotterdam is studied using a regional scale model. Reactive transport is calculated along pathlines accounting for redox-dependent biodegradation. The contaminant flux is calculated on so-called planes of comp ...
help
Kustbroedvogels in 'De Slufter': knelpunten en mogelijkheden [Boek]
Meininger, P.L. \ Vethaak, A.D. \ 2003
In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvo ...
help
Cenirelta (2013-2015) [Brochure]
2013
CENIRELTA staat voor: Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (Kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox). De rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven verwerkt per dag 1 ...
help
Demonstratieproject met Europese subsidie voor toekomstige praktijktoepassing van Cenirelta: koude Anammox technologie [Poster]
2013
CENIRELTA staat voor: Cost-Effective NItrogen REmoval from waste water by Low-Temperature Anammox (Kosteneffectieve verwijdering van stikstof uit afvalwater met lage temperatuur Anammox). De rioolwaterzuiveringsinstallatie Dokhaven verwerkt per dag 1 ...
help
Waterveiligheid buitendijks synthese = Flood risk in unembanked areas synthesis [Boek]
Veerbeek, W. \ Huizinga, J. \ Asselman, N. \ Lansen, A.J. \ Jonkman, S.N. \ Meer, R.A.E. van der \ Barneveld, N. van \ [2010]
Langs de rivieren in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen grote oppervlakken stedelijk gebied en havengebieden die niet door de rivier dijken worden beschermd. Dit zijn de buitendijkse gebieden. Vanwege sedimentatie liggen deze gebieden relatief hoo ...
help
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden: werken met onzekerheid en complexiteit \ H2O online [Artikel]
Meijers, E. \ Veer, B. van der \ Oosters, H. \ Bos, R. \ 2015
De Deltacommissaris bood op Prinsjesdag 2014 het Kabinet de Deltabeslissingen aan, het resultaat van vijf jaar hard werken. Onderdeel van de Deltabeslissingen was het advies dat voor de regio Rijnmond-Drechtsteden is opgesteld door het programmateam ...
help
De visstand in het Rotterdamse havengebied en mogelijke effecten van koelwaterlozingen [Boek]
Lanters, R.L.P. \ 2000
Sinds 1975 zijn er richtlijnen ontwikkeld waaraan koelwaterlozingen moeten voldoen en op basis waarvan vergunningen worden verleend. De doelstelling achter deze richtlijnen is om de aanwezige aquatische levensgemeenschappen zoveel mogelijk te vrijwar ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.