Login

Hydrotheek

help
Uitwerking van het waterkwaliteitsspoor - aanbevelingen [Boek]
Werkgroep Riolering West-Nederland \ 1997
In het beleid van de waterkwaliteitsbeheerders in West-Nederland voor de beoordeling van het gemeentelijke rioleringsbeleid en de vergunningverlening met betrekking tot lozingen vanuit de gemeentelijke riolering is gekozen vooreen twee sporen aanpak: ...
help
Programma van eisen voor het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de Stimuleringsregeling waterkwaliteitsspoor (Stiwas) [Boek]
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden \ 1997
De Stimuleringsregeling Waterkwaliteitsspoor beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan het bereiken van biologisch gezond water in de bewoonde omgeving door de uitvoering van maatregelen te stimuleren volgens het waterkwaliteitsspoor, als noodza ...
help
Recent developments in sewage sludge processing [Congresverslag]
Colin, F. \ Newman, P.J. \ Commission of the European Communities \ Finland \ 1991
help
Jaarverslag 2015 / Stichting Rioned \ Jaarverslag... / Stichting RIONED [Jaarverslag]
2016
Aanpak van regenwateroverlast, Omgevingswet, assetmanagement, kennisontsluiting en gegevensbeheer in het stedelijk waterbeheer zijn op dit moment speerpunten voor Stichting RIONED.
help
Zuiveren met sterren : een toast op het toekomstige zuiveringsbeheer [Boek]
Kasteren, J. van \ 2001
Afscheid Stamperius
help
Bergbezinkbassin \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
2012
Tot 2007 werd op de rioolwaterzuivering Apeldoorn slib verwerkt door de Vartech in opdracht van het Waterschap Veluwe. Filtraat van de slibverwerking werd gezuiverd in een grote ronde beluchtingstank op het terrein van de rwzi Apeldoorn. Vanaf 2007 i ...
help
Waterzuivering streeft naar 30 procent energiebesparing : gevolgen van convenant Meerjarenafspraken : dossier: Afvalwater en riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Leusden, M.M.A. van \ Visser, A. \ 2009
Sinds begin jaren negentig is het ministerie van Economische Zaken een drijvende kracht bij het maken van afspraken met het bedrijfsleven met als doel de energie-efficiency te verbeteren. Volgend op de eerdere versies is in juli 2008 het convenant MJ ...
help
Slimmer omgaan met regenwater [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zamurovic, D. \ Deckers, D. \ Kampman, D. \ 2009
De gemeente Heerhugowaard wil tijdens zware regenval de afvoer vanuit haar verbeterd gescheiden rioolstelsel verminderen, zodat ze de afvoer vanuit het gemengde rioolstelsel kan verhogen. Op deze manier reduceert de vuilemissie zonder dat de totale a ...
help
Hotspotanalyse geneesmiddelen : methodiek voor waterbeheerders om rwzi's te prioriteren [Boek]
Derksen, Anja ter \ 2015
Geneesmiddelen, hormonen en andere microverontreinigingen in het water: we horen er steeds vaker over. Veel van de microverontreinigingen zoals resten van gebruikte geneesmiddelen en hormonen worden uitgescheiden via urine en feces. Deze stoffen kome ...
help
Beheerapplicatie helpt bij besparing \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2013
Ook voor technische installaties is bij de overheid steeds meer behoefte aan een duidelijk inzicht in de aanwezige installaties, de huidige staat van onderhoud en de benodigde werkzaamheden in de toekomst. Om renovaties te kunnen uitvoeren, is vanzel ...
help
Deeltjestellers bij de beoordeling van effluentfilters \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
Koning, J. de \ 2000
help
Methodiek ter beoordeling van riooloverstarten met betrekking tot waterkwaliteit, volksgezondheid en diergezondheid : knelpuntcriteria riooloverstorten [Boek]
DHV Water BV \ 1999
Het doel is het opleveren van een praktische methode waarmee in alle regio's van ons land de overstorten van gemengde rioolstelsels kunnen worden geïnventariseerd en op eenduidige wijze geclassificeerd in welke mate ze een knelpunt vormen voor de vol ...
help
TWM levert 'ander water' aan bedrijven : nieuw leidingnet moet distributie verzorgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De Tilburgsche Waterleiding Maatschappij gaat bedrijven binnen het voorzieningsgebied industriewater aanbieden waarvoor het effluent van een rwzi zal worden gebruikt. Tevens zal een nieuw leidingnet worden aangelegd, waarop bedrijven aangesloten kunn ...
help
The effect of environmental conditions on faecal coliform decay in post-treatment of UASB reactor effluent \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Steen, P. van der \ Brenner, A. \ Shabtai, Y. \ 2000
help
Minder afvalwater, betere zuivering \ CBS webmagazine [Artikel]
Veen, T. ter \ Baas, K. \ 2005
In 2003 hebben de 378 rioolwaterzuiveringsinstallaties die Nederland telt in totaal ruim 1,7 miljard m³ afvalwater gezuiverd. Dat is 14 procent minder dan in 2002 en de laagste hoeveelheid sinds 1997. De aanvoer van afvalwater naar de zuiveringsinsta ...
help
Interacties binnen het afvalwatersysteem : verslag minisymposium Delft \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Veen, S. van 't \ 2001
In dit verslag worden de hoogtepunten van het symposium samengevat waarbij kort wordt ingegaan op de state of the art, gevolgd door de relatie tussen het rioolstelsel en de influentsamenstelling en de invloed van de influentconcentraties op de waterz ...
help
Kosten van vergaande zuivering \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Janssen, P.M.J. \ 2005
Uit diverse verkenningen blijkt dat het verdergaand behandelen van effluent hoge extra kosten met zich meebrengt. Hierbij wordt vaak in nogal vage termen gesproken, maar wat kost elke zuiveringstechniek nu echt? Probleem is dat in Nederland nog maar ...
help
Glasvezelkabel spoort foutieve aansluitingen op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hoes, O.A.C. \ Giesen, N. van de \ 2009
Foutieve rioolaansluitingen van huishoudelijk afvalwater op het hemelwaterstelsel zijn lastig te detecteren en een grote bron van vervuiling voor oppervlaktewater in stedelijk gebied. Met een glasvezelkabel is het mogelijk overal de temperatuur in he ...
help
Inventarisatie van chroom in influenten en effluenten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen : peiljaar 1993 [Boek]
Gommers, P. \ 1997
help
Nieuwe fabriek maakt bijna zuiver water van effluent \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2009
Waterleidingmaatschappij Drenthe en Waterschap Velt en Vecht zijn op fifty-fifty basis samengegaan in een joint venture, die ‘ultra puur’ water zal produceren voor de NAM. Daartoe wordt momenteel voor 43,5 miljoen euro een waterbehandelingsfabriek ge ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.